Förslag till ny äldreomsorgslag

Under sommaren överlämnades ett förslag om en äldreomsorgslag och om hur kommunernas medicinska kompetens kan stärkas till socialminister Lena Hallengren (S). SPF Seniorernas förbundsordförande har varit expert i utredningen.

Utredningen, som tillsattes i december 2020 och som har letts av den särskilda utredaren Olivia Wigzell, hade i uppdrag att ta fram ett förslag på en äldreomsorgslag. Tanken är att lagen ska komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre, och omfatta en nationell omsorgsplan.

Rapporten heter  "Nästa steg: Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer".

Såhär skriver Ewa Kardell, styrelseledamot i SPF Seniorernas stockholmsdistrikt och medlem i Äldrepolitikgruppen:

Pandemin avslöjade strukturella brister i vården och omsorgen till äldre personer. Lagförslaget i betänkandet är ett viktigt steg för att utveckla äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården. 
Den framtagna utredningen har tagit fram förslag som syftar till att stödja en äldreomsorg med likvärdig god kvalitet och som utgår från individens förutsättningar, behov och delaktighet. 
Utöver äldreomsorgslagen har utredningen tagit fram förslag på hur hälso-och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet kan förbättras för de som har kommunala hälso-och sjukvårdsinsatser. 

Grundläggande krav saknas

Man konstaterar att det idag saknas tydlighet om vilka grundläggande krav som äldreomsorgen ska utgå ifrån. Därför förslås att man inför en särskild äldreomsorgslag som ska komplettera socialtjänstlagen. 

Innehållet i äldreomsorgslagen

Förslaget innebär att man anger mål i lagen som är särskilt utformade för äldreomsorgen och dess målgrupper. Lagen ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara hälsofrämjande och stödja funktionsförmåga. Äldreomsorgens tillgänglighet poängteras också särskilt. 

Utöver detta innehåller den bestämmelser om förbättringar gällande samordning, delaktighet, individanpassning, information, kontinuitet, trygghet och säkerhet samt kompetens och ledarskap.

Lagen innebär också förbättringar för anhöriga och andra närstående samt krav på att personer på särskilt boende också ska kunna få en fast omsorgskontakt. 

Hur kan du märka förändringarna i lagstiftningen

  • Stöd och hjälp ska i större utsträckning vara anpassat utefter dina unika behov och formas efter egna önskemål.
  • Vården och omsorgen ska ges med högre kontinuitet och därmed ökad trygghet
  • Ansvaret för att koordinera och samordna vården och omsorgen ska tydligt ligga på socialtjänst och hälso-och sjukvård.
  • Tillgång till god och säker hälso-och sjukvård som kan ges i hemmet när så är lämpligt.
  • Anhörigas och andra närståendes behov ska uppmärksammas och de ska kunna få stöd i tid så att deras ork och engagemang kan bli uthålligt.

Bedömningen är att kvarvarande strukturella brister och stora variationer i kvalitet visar på behovet av ett tydligare gemensamt ramverk för styrning och uppföljning och att gällande regleringar via författningar behöver förtydligas. 
Införandet kommer också att kräva stora insatser för att implementera ÄOL i verksamheten, eftersom verksamheten är så omfattande och personaltät. 

Deltagit som experter

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson har varit expert i utredningen, liksom hennes kollega inom PRO, Christina Tallberg. I ett särskilt yttrande i rapporten skriver de båda:

"Vi står bakom utredningens förslag till nya bestämmelser för äldreomsorgen. Dessa skärpningar är angelägna för att höja kvaliteten. Biståndsbedömning ska utgå ifrån goda levnadsförhållanden."

Eva Eriksson och Christina Tallberg menar att utredningen är en bra grund för att höja ambitionsnivån i äldreomsorgen, men är kritiska till att utredningen utgått från dagens formulering i socialtjänstlagen som säger att äldre bara har rätt till ”skälig levnadsnivå”.

Goda levnadsförhållande

De anser att äldre hade haft större möjligheter till bra äldreomsorg om lagen gav dem rätt till "goda levnadsförhållanden".

I sitt yttrande efterlyser de än en bestämmelse om att äldreomsorgen, i likhet med hälso- och sjukvården, ska "bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet."

Ska kunna läsas av alla

Förslaget om den nya lagen riktar sig i första hand till kommunerna men ska också kunna läsas och förstås av de som berörs av lagen, som äldre och deras anhöriga.

Utredningen kommer nu att skickas på remiss.

Här kan du läsa mer: