Satte fokus på äldrefrågorna

Ålderism inom vården, krav på fast läkarkontakt, fler geriatriker och behovet av ökad samverkan mellan kommun och region var några av de frågor som lyftes under politikerutfrågningen som arrangerades av SPF Seniorernas Stockholmsdistrikt och PRO.

Tisdagen 17 maj var Fullmäktigesalen i Landstingshuset full av seniorer som ville höra hur regionens politiker tänker kring vård och lokaltrafik, med särskilt fokus på seniorers behov. Mer än en tredjedel av väljarna, uppemot 35 procent, har passerat 60 när det är dags att rösta i september, påpekade Claes Elfsberg, som var moderator.

Och just att få politikerna att förstå vilken stor och viktig grupp seniorer är var ett av syftena med utfrågningen.

De båda distriktsordförandena Ann Hedberg Balkå (SPF Seniorerna), och Curre Hansson (PRO) var nöjda efteråt.

- Alla är inne på flera av våra krav och synpunkter på utveckling av vården, sade Ann Hedberg Balkå.

Hon konstaterade att politikerna lyfte frågor om fast läkarkontakt och mer personcentrerad vård. Vården ska utgå från individens behov. Alla var dessutom överens om att den nära vården och vårdcentralerna ska utvecklas.

- Men ingen pratade om bristen på informationsöverföring som ett problem, konstaterade hon.

Olika journalsystem och att äldre får redogöra för samma saker om och om igen när man kommer till nya vårdinstanser är ett av de områden man vill åtgärda i SPF Seniorerna Stockholms regionpolitiska program.

SPF Seniorernas regionpolitiska program hittar du här:

Nedan kan du läsa ett sammandrag av utfrågningen:

 

 

Även om där fanns meningsskiljaktigheter så var partirepresentanterna som deltog i politikerutfrågningen överens om många saker, som behovet av fler vårdplatser och satsningar på personalen.

Både V och S påpekade att Stockholm har lägst andel vårdplatser per invånare i landet och högst beläggning. Christine Lorne (C) menade att en planerad beläggningsgrad på 90 procent skulle ge bättre möjligheter för personalen att göra ett bra jobb. Amelie Tarschys Ingre (L) ville se ännu mer luft i systemet, med en beläggningsgrad på 85 procent.

Irene Svenonius (M) höll med om behovet av vårdplatser och att väntetiderna på akuten måste kortas.
- Men regionen är en av få som på senare tid vänt skutan och faktiskt fått fler vårdplatser. Från att ligga under snittet ligger vi nu över snittet.

Lika överens var man om utbyggnad av primärvården och vikten av en fast läkarkontakt för alla. Det måste bli lättare att boka tid, folk ska svara när man ringer och kompetensen på vårdcentralerna bör öka, inte minst vad gäller geriatrisk kompetens.

- Har man en fast läkare lever man längre, får färre inläggningar på akuten och vårdbesöken går dessutom snabbare, sade Christine Lorne (C).

Samstämmigheten var så stor att Claes Elfsberg ville få det till ett löfte.

- Ni låter förvillande lika allihop. Stämmer det att alla ni är med på att vi ska ha en fast läkarkontakt? Är det ett löfte från er vem som än vinner valet?

Men det fanns variationer i frågorna som partierna prioriterade. Désirée Petrus (KD) ville stärka äldresjukvården och se ett vaccinationsprogram för äldre. Hon lyfte även fram kvinno- och förlossningsvården, samt cancervården.

Även Liberalerna och Centerpartiet vill se vaccinationsprogram för äldre och slopade åldersgränser för screening. Liberalerna vill dessutom bygga ut närakuterna.

- Det är en uppskattad vårdform och här kan inte minst äldre få bra hjälp genom att bli direkt inlagd på en geriatrisk klinik istället för att få ligga länge på en akut, sade Amelie Tarschys Ingre (L).

Miljöpartiets representant ville stärka närpsykiatrin och framhöll vikten av samverkan mellan region och kommun när det gäller äldres psykiska hälsa och faktorer som ofrivillig ensamhet.

- Vi måste jobba ihop oss mycket mer mellan kommunerna och regionen, sade även Irene Svenonius (M) som även vill bygga ut vård i hemmet och få in mer sjukvård och läkarinsatser på äldreboenden.

- Det är tryggare att få vård och även palliativ vård på sitt boende än att komma in på ett sjukhus i slutet av sitt liv.

Nästa fråga rörde vilka lärdomar man dragit från pandemin och hur man skulle hantera en pandemi i framtiden.

Aida Hadzialic (S) sade att Socialdemokraterna vill ta tillbaka kontrollen över välfärden och sjukvården och se till att våra gemensamma medel och resurser används ändamålsenligt. Hon ville aldrig mer se "Just in time"-kulturen som hon menade har kommit in i vården via vinstdrivande företag. Man ska ha beredskap, men inom rimliga gränser.

Jonas Lindberg (V) saknade samordning mellan vårdgivarna under pandemin, någonting som han tillskrev splittring och konkurrens bland utförarna.

Roland Johansson (SD) vill se snabbare beslut om vi får en till pandemi och Ulla Wihlman (MP) poängterar vikten av att personalen är vaccinerad.
- Kommissionen visar att det i hög grad var personalen som spred smittan och inte de anhöriga.

- Vi vill aldrig mer ha långvariga besöksförbud. Boendena är människors hem och man måste kunna få träffa nära och kära. Och det behövs fler läkare inom äldrevården, sade Amelie Tarschys Ingre (L).

- Idag är de som bor på boenden så sköra att de inte klarar av akutsjukvård i särskilt hög grad. Ändå skickade äldreboendena dem till akuterna och sjukhusen, sade Désirée Petrus (KD).

Representanterna för (M) (L) och (KD) framhöll att man tidigt beslutade att utöka lagren, att regionen ökade antalet IVA-platser blixtsnabbt och att den digitala vården fungerade bra under pandemin. Stockholm var dessutom snabba med coronatester och metoden att leverera hemtester via taxi var en strategi för att rädda kvar färdtjänstbilar till efter pandemin.

Jonas Lindberg (V) invände att IVA-platserna minskat sedan 2016 och att regionen fått kritik för bristande lager flera gånger innan pandemin, och att de utökade dem först när pandemin redan var ett faktum.

Claes Elfsberg gick vidare till frågan om ålderism inom vården.

- Finns det ett årtal då doktorn skakar på huvudet och säger att "nej, dej kostar vi inte på en operation."

- Jag är stolt över att man i Stockholm ska ge individbaserad vård, som inte baseras på ålder. Varje patients behov ska styra, inte regionens plånbok, sade Irene Svenonius (M) och lyfte fram att vårdcentralerna får mer betalt för varje listad patient som är äldre och multisjuk, för att kunna erbjuda fler och längre besök.

Men även om vården blivit bättre på att tala om biologisk ålder än kronologisk ålder så finns det mycket kvar att jobba med. Som åldersgränserna inom screening.
- 20 procent av kvinnorna över 74 får bröstcancer, sade Désirée Petrus (KD).
- Man hänvisar till att det inte finns studier gjorda på äldre, och bara det är ett exempel på diskriminering, sade Ulla Wihlman (MP).

Att den geriatriska kunskapen bör förbättras lyftes av såväl L som KD.

Jonas Lindberg (V) menade att själva sjukvårdssystemet är dåligt anpassat för äldre, när enskilda själva måste leta reda på svar och välja vilken vårdgivare de ska vända sig till.

Ulla Wihlman (MP) sade tvärtom att hon själv, som 70+, gärna vill koordinera sin egen vård.

Roland Johansson (SD) ville se vårdkoordinatorer för att får en mer sammanhållen vård.

- Vi måste hitta en balans i att ha valfrihet och i att samordna och ha sammanhållna vårdkedjor. Det är många, inte minst kroniker, som har väldigt svårt att navigera i det här. Jag hade hellre sett en sammanhållen vårdkejda, där du som patient alltid hamnar rätt, sade Aida Hadzialic (S).

Jonas Lindberg (V) var också inne på svårigheten att navigera:
- Vi uttrycker oro för att vårdpersonalen ska orka. Andelen patienter per läkare i Stockholm har ökat till över 2200 patienter per läkare. Samtidigt springer vi runt till olika läkare för att vi alltid hamnar fel. Man ska alltid gå någon annan stans och höra hemma hos nån annan vårdgivare. Då är det ju strukturfel.

Valfrihet inom vården står samtliga partier bakom, utom V. Men Socialdemokraterna vill strama upp systemet:

- Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och sjukvården, sade Aida Hadzialic.
- Östermalm har sju vårdcentraler, Tensta har två. Så blir det när marknaden ska bestämma var vården ska finnas och vem som ska ha tillgänglighet till den.

Amelie Tarschys Ingre (L) framhöll att valfriheten och rätten att bestämma över sitt eget liv ska gälla hela livet och att man vill öka äldres möjligheter till valfrihet.

Irene Svenonius (M) påpekade att det är tack vare alla vårdgivare i Stockholm som regionen har så korta köer.

Claes Elfsberg: Vi har inflyttning i regionen och lever samtidigt längre och längre. Vad har ni för tankar om framtidens vårdbehov?

Här var förebyggande insatser någonting flera partier nämnde. Christine Lorne (C) ville ta fram ett program för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa bland äldre.
- Det är jätteviktigt för seniorer och årsrika att man fortsätter komma ut och hålla igång. Men då gäller det att vi tänker på hur vi utformar samhället. Är det tillgängligt för alla?  

- Skolan är det viktigaste sättet att förebygga ohälsa, menade Amelie Tarschys Ingre (L) och lyfte även hon fram vikten av stadsplanering, om det finns cykelbanor och säkra skolvägar.
Hon ville även se en utveckling av vård i hemmet, dock utan att den lämpas över på anhöriga.
- Vård som man för några år sedan låg inlagd för kan man idag få hemma.

Ulla Wihlman (MP) trodde på utveckling av personcentrerad vård och nämnde Sara Riggare som dragit igång en rörelse kring "spetspatienter" som blir experter på sina egna sjukdomar.

Aida Hadzialic (S) påpekade att vården måste vara jämlik
- Vill man ha privata vårdförsäkringar så kan man ha det, men då ska man inte kunna gå före i vård som är skattefinansierad.

Partier till såväl höger som vänster ser forskning som en viktig del. Nya sätt att tidigt upptäcka och sjukdomar och nya typer av läkemedel kommer att påverka framtidens sjukvård.

- Vi har forskning som handlar om att gå in i arvsmassa och se vilka sjukdomar vi riskerar att få, och kunna vidta åtgärder redan innan sjukdomen brutit ut. Där tror jag framtiden ligger, att vi kommer att lägga mycket krut i ett tidigt skede, sade Irene Svenonius (M)

Désirée Petrus (KD) nämnde en lovande medicin på lungcancer-området som, om den blir godkänd, kan göra att man slipper transplantation.

Behöver vi ett nytt akutsjukhus?

- Jag tror inte vi behöver ett nytt akutsjukhus under nära framtid, sade Roland Johansson (SD).

- Vi tror att det behövs en akutmottagning till, men om det är ett akutsjukhus eller nåt annat vet vi inte, sade Désirée Petrus (KD).

- Det finns siffror som säger att behovet av slutenvård kan öka med 40 procent och öppenvården med 30 procent. Det räcker inte att öka antalet vårdcentraler om det inte finns någonstans att lägga in patienterna också, sade Jonas Lindberg (V).

De sista tio minuterna av utfrågningen ägnas åt kollektivtrafiken:

Claes Elfsberg: Avgiftsfria resor för seniorer finns i flera regioner. Vad säger ni om det?

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill ha avgiftsfria resor för seniorer under lågtrafik. SD vill finansiera sänkningen med överskottet från färdtjänsten.

Christine Lorne (C) ville istället se pensionärsrabatter med halva priset. Désirée Petrus (KD) föreslog mer flexibla biljettsystem med olika priser för olika tider och dagar, för att styra om resenärer från rusningstid. MP vill sänka taxorna men har ännu inte tagit ställning till hur.
- Vi har så stort utbud och man kan åka så mycket på sitt månadskort. Även på båtarna. Och nu bygger vi ut det ännu mer, sade Irene Svenonius (M).
- Vi har beslutat att häften ska bäras av skattebetalarna, hälften av resenärerna, så det blir inga fria resor, däremot har vi pensionärsrabatter.

Amelie Tarschys Ingre (L) tyckte att dagens system är bra, men hon menar att vägtullarna borde bidra till kollektivtrafiken.
I övrigt ville Amelie Tarschys Ingre (L) att kollektivtrafiken ska vara ren och snygg. Christine Lorne (C) ville öka den fysiska tillgängligheten och förbättra tryggheten med vakter och kameror.  

Ulla Wihlman (MP) ville se bättre färdtjänst, vilket Roland Johansson (SD) höll med om.
- Det är viktigt att man får en bil när man beställer den och också att man kommer dit man ska. Den är samhällstjänsten tog mycket skada av pandemin och det försöker vi naturligtvis göra någonting åt.

Claes Elfsberg: Är det någon som har ett löfte att utfärda inom kollektivtrafiken?

- Vi vill se mycket mer tilldelning av färdtjänsten. Den ska vara generös, sade Amelie Tarschys Ingre (L).

Jonas Lindberg (V) lovade fri tilldelning av färdtjänstresor, att enkelbiljetter ska gälla i 120 minuter istället för som idag 75 minuter och att spärrarna ska bytas ut mot fler kontrollanter, som i Berlin.

Roland Johansson (SD) lovade att färdtjänsten ska fungera och sade att SD vill införa fritt val av färdtjänstleverantör. Och så ville han återinföra trygghetsvärdarna:
- Beslutet att ta bort trygghetsvärdarna är fullständigt vanvettigt. Det beslutet måste rivas upp.