Politiska beslut som berör äldre i Upplands Väsby

Här kommer vi att presentera kommunala beslut som särskilt berör äldre i Upplands Väsby

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kultur- och fritidsnämnden

Vid nämndens sammanträde 2019-04-24 fattades bl.a. beslut om förtydligande av taxor och principer för uthyrning av idrottslokaler och övriga föreningslokaler. "Pensionärsföreningar verksamma i Upplands Väsby" hänförs där till kategori A, som får den lägsta avgiften.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Information som lämnades vid månadsmötet den 25 mars 2019:

Omsorgsnämnden

Behovsanalys av lokal- och platsbehov 2019-2028. Behovet av platser på vård- och omsorgsboende, bostäder för målgruppen med psykisk ohälsa samt bostäder med särskild service kommer att öka under perioden 2019-2028. Till 2028 väntas kommunen ha 52 261 innevånare, att jämföra med drygt 45 000 är 2018. Behovet av vård- och omsorgsboende beräknas öka med 124 platser fram till 2028.

Samråd har skett med SPF.

Nyckelfria digitala lås. Vid samrådsmötet informerades också om att kommunen skall införa nyckelfria digitala lås inom hemtjänsten. Hemtjänstpersonalen kommer att kunna öppna dörren till hemtjänsttagaren med sin mobiltelefon och därmed slippa hantera nycklar. Nyckelfri hemtjänst är tidsbesparande och bra för miljön, då personalen inte behöver åka till hemtjänstlokalen flera gpnger per dag/natt för att hämta och lämna nycklar. De digitala låsen är kostnadsfria för den enskilde.

Samverkan har också skett med SPF angående omsorgsnämndens verksamhetsplan med budget för 2019. Fokus under år 2019 kommer att vara att effektivisera nämndens verksamheter för att nå en budget i balans. Andra fokusområden är att öka tryggheten och det förebyggande arbetet, stärka samverkan, förbättra måltidssituationerna, öka digitaliseringen samt utreda förutsättningarna för hemtjänst i kommunal regi. För att nå målen är personalförsörjningen viktig varpå satsningar för att vara en attraktiv arbetsgivare också kommer att genomföras.

Valnämnden

En väljare som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta sig till en röstningslokal kan få hjälp av ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagare ersätter tidigare kommunala bud. Ambulerande röstmottagning planeras att erbjudas mellan den 20-26 maj.

Kommunfullmäktige

Vänsterpartiet yrkar i en motion att ett pilotprojekt med arbetstidsförkortning (30-timmars arbetsvecka) med bibehållen lön startas på ett av kommunens äldreboenden.

Kultur- och fritidsnämnden

Fördelningsprinciper för kommunens idrottsanläggningar. Utöver fördelning efter antalet aktiva medlemmar kan vissa grupper tilldelas extra tid, bl.a. äldre.

=======================================================

Kommunala handlingar från nämnder och utskott kan läsas här:
http://www.upplandsvasby.se/kommun-och-politik/arenden-och-handlingar/moten-och-protokoll.html