KPR 2019-03-26

Den 26/3 2019 sammanträdde nya KPR, Komunala PensionärsRådet, för första gången. Ordförande är nu Maria Fälth. Från SPF fortsätter Ulf Grufman, SPF:s ordförande, och Anders Björendahl och som ersättare Kjerstin Sjölander och Nils Rydén. Agendan var späckad eftersom det var mer än ett halvår sedan föregående sammanträde.

Ulf Grufman redogjorde inledningsvis för de svårigheter organisationerna har vad gäller utnyttjande av lokalerna på Messingen. Kommunens bokningsbekräftelser kommer för sent för att vår verksamhet ska kunna planeras rationellt.

Den nye socialchefen, Magnus Lublin, presenterade sig och det meddelades bl.a. att två hemtjänstföretag sagts upp p.g.a kontraktsbrott samt att hemtjänst i kommunal regi förbereds.

Projektet att installera digitala lås hos alla med hemtjänst redovisades. De gamla nyckellåsen kommer ändå att finnas kvar så ingen ska känna oro för att bli inlåst vid eventuella strömavbrott.

Också frågan om s.k. mellanboende (biståndsbedömt trygghetsboende) avhand-lades. Vi framförde att vi vill delta i kommunens planering på ett mycket tidigt stadium.

Seniormässan 28/2 2019 utvärderades. Stor framgång. Den hittills mest besökta.

Anders Björendahl informerade om ett projekt där pensionärsorganisationerna ska undersöka hur bra våra vårdcentraler fungerar. Gäller alla vårdcentraler i Stockholms län.

Anders redogjorde också för pensionärsorganisationernas projekt för att bryta äldres ofrivilliga ensamhet, som är ett stort problem.

Nils Rydén framförde att kommunen måste göra riskanalyser och informations-insatser, men också ta stor hänsyn till samtycke, integritet, säkerhet, sekretess och sårbarhet i den förestående digitaliseringen av välfärdstjänsterna.

Frågorna rörande bl.a verksamhetsplan för 2019 och revidering av arbetsordningen för KPR bordlades och hänskjöts till ett extra sammanträde med KPR 15/4 2019.

/Nils Rydén