Kommungruppen

Studiecirkeln för dig som är intresserad att vara med och diskutera och påverka i kommunala frågor som rör oss äldre

Nästa möte i Kommungruppen: (uppgift kommer)
Lokal: Lindhem, Örvägen 2
Ingen avgift.

Upplysningar och anmälan: Sten Deutgen, sten.deutgen@spfvasby.se,
telefon 08-590 813 35 eller 070-996 24 43

*********************************************************************************************

Kommungruppen 2019
- Vad är mellanboende, vilka krav har vi? Hur kan vi samarbeta med kommunen om mellanboende?

Något av det som tagits upp i kommungruppen under  2018:

  • SPF:s synpunkter på Nytt förfrågningsunderlag gällande särskilt boende (vård- och omsorgsboende)
  • SPF:s svar på utställningsförslaget Väsby stad 2040 (översiktsplanen för kommunen, sedermera antagen på kommunfullmäktige 18 juni)
  • Diskussion om mellanboende/serviceboende

I olika samrådsfrågor, som Väsby Vision 2040, Budget och verksamhetsplan 2019-2021 har vi inom SPF/kommungruppen belyst frågor som vi finner viktiga för oss äldre på framför allt medellång och lång sikt.

Bakgrunden till våra frågeställningar kan sammanfattas på följande sätt:

Enligt befolkningsprognosen för Upplands Väsby fram till 2030 växer antalet personer över 80 år kraftigt i förhållande till den grupp 40-64 åringar, som är den största nettoskattebetalande gruppen.

- Hur ska finansiering av vård och omsorg ske med bibehållen kvalitet inom vård och omsorg?
- Kan rationaliseringar som medför minskade kostnader för äldreomsorgen men som inte medför minskad kvalitet genomföras?

Vi har efter förberedande studier kommit fram till några intressanta frågor att studera vidare:

- Tillämpningar inom äldrevården av IT-teknik/välfärdsteknologi som övervakningssystem, robotar och AI (artificiell intelligens).

- Kan någon form av mellanboende ge fördelar i omsorgen av de äldre som inte har det vårdbehov som fordras för boende i ett vård-och omsorgsboende men som har ett visst vårdbehov, lider av ensamhet och söker gemenskap.

- Hur ska ett Seniorernas hus alternativt Föreningarnas hus/lokal utformas/drivas för att öka den sociala samvaron, minska otryggheten och ensamheten samt ge möjlighet att öka civilsamhällets engageman i äldrefrågor.

Den som är intresserad av dessa frågeställningar är välkomna till Kommungruppen, se nedan.

***********************************************

- Kort sammanfattning av politikerutfrågningen på medlemsmötet 3/9 2018.
  (kan läsas här)
**********************************************