Stadgar för SPF Seniorerna Värmdö

Uppdaterades: 04 april 2018

Stadgar

STADGAR
SPF Seniorerna Värmdö
Antagna vid årsmöte den 20 februari 2018

§ 1 Namn
Föreningens namn är SPF Seniorerna Värmdö inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna.

Föreningens organisationsnummer är 814000-9443.

§ 2 Ändamål
Föreningen har till uppgift att främja SPF Seniorernas mål genom att
• informera medlemmarna i frågor som berör dem
• verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland medlemmarna
• tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet, t ex i KPR
• aktivt verka för att ansluta personer som enligt § 3 kan erhålla medlemskap
• i övrigt bedriva verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan generationerna

Samverkan bör ske mellan föreningarna i distriktet.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag samt den som är gift eller sambo med medlem.

Beviljat medlemskap gäller i endast en förening av SPF Seniorerna. Medlemskap gäller från den dag medlemsavgiften är betald.

Vänmedlem kan man vara i en eller flera andra föreningar i SPF Seniorerna om viss avgift erläg-ges. Vänmedlem har inte rösträtt och kan inte inneha styrelseuppdrag. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

§ 4 Möten
mom. 1 Tid för årsmöte, kallelse, motioner
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls före februari månads utgång. Till årsmötet kallas föreningens medlemmar genom annonsering på hemsidan eller genom per-sonlig kallelse per brev eller e-post senast sex veckor före mötet.

Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem. Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Föredragningslista, valberedningens förslag och andra handlingar som ska behandlas på årsmötet ska hållas tillgängliga på hemsidan för medlemmarna senast en vecka före mötet.

Efter årsmötet ska protokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut skickas till distriktskansliet inom tre veckor.

mom. 2 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls då föreningsstyrelsen så beslutar eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligen begär det.

Extra årsmöte ska hållas senast två månader efter beslut härom.

Kallelse till extra årsmöte ska ske genom annonsering på hemsidan eller genom personlig kal-lelse per brev eller e-post. Kallelse ska ske senast två veckor efter beslutstillfället. Extra årsmöte kan endast behandla ärenden som angetts i kallelsen. I övrigt gäller samma regler som för ordi-narie årsmöte.

mom. 3 Antal möten
Föreningen ska årligen hålla årsmöte samt därutöver minst fem möten eller sammankomster.

mom. 4 Rösträtt och yttranderätt
Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Röstning kan ske med fullmakt. Dock har varje närvarande medlem endast rätt att medföra en fullmakt avseende endast en person. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet och val av revisorer. Ledamot av distriktsstyrelsen har rätt att närvara och att yttra sig.

mom. 5 Omröstning
Omröstning sker öppet om inte annat beslutas. Vid fler namnförslag än det antal som ska väljas, ska valet ske med sluten votering. Som mötets beslut gäller förslag som fått flest röster. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid lika röstetal vid val avgörs detta genom lottning.

mom. 6 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte ska bland annat förekomma
• val av mötesfunktionärer
• prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
• fastställande av föredragningslista
• behandling av styrelsens årsberättelse
• beslut om resultat- och balansräkning
• revisorernas berättelse
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• beslut om eventuell ersättning till styrelse och revisorer
• behandling av motioner
• behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse
• beslut om stadgeändring efter eventuellt kongressbeslut
• beslut om budget och plan för verksamheten
• beslut om årsavgift för nästkommande år
• beslut om antalet styrelseledamöter
• val av ordförande
• val av övriga styrelseledamöter
• val av två revisorer och ersättare
• val av ombud och ersättare till distriktsstämma
• eventuellt val av ledamöter i KPR
• beslut om antal ledamöter i valberedningen samt val av valberedning

§ 5 Styrelse
mom. 1 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt minst tre ledamöter. Styrelsen bör ha ett udda antal ledamöter. Vid jämna röster i styrelsen är ordförandes röst utslagsgivande.

Ordföranden väljs på ett år. Ledamöterna väljs på två år varav hälften utses vartannat år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och medlemssekreterare samt vid behov arbetsutskott.

Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Revisor och representant för valberedningen kan ges närvarorätt på styrelsens sammanträden och ska ha tillgång till styrelsens protokoll.
mom. 2 Uppgifter
Styrelsen leder föreningens verksamhet, svarar för föreningens organisation, verksamhet och ekonomi. Styrelsen upprätthåller kontakten med distriktet. Protokoll utsänds till styrelseledamöter, revisorer och valberedning.

mom. 3 Valbarhet
Medlem i föreningen är valbar till uppdrag i föreningen. Dock är medlem som innehar styrelseuppdrag i annan pensionärsorganisation inte valbar. Anställd av SPF Seniorerna i föreningen är inte valbar till uppdrag i föreningen. Ingen bör inneha styrelseuppdrag i mer än åtta (8) år.

§ 6 Avgifter
Central uppbörd
Förbundet kan, om en förening så önskar, insamla avgiften. Medlem erlägger före den 31 december och senast den 31 januari medlemsavgiften för det kommande året. Ny medlem erlägger avgift i samband med inträdesanmälan. Föreningens andel av avgiften överförs varje månad från förbundet. Årsmötet fastställer avgift för medlem som tillkommer under året och för vänmedlem.

Lokal uppbörd
mom. 1 Avgift till föreningen
Medlem erlägger senast den 31 januari den föregående år beslutade avgiften. Årsmötet fastställer avgift för medlem som tillkommer under året. Ny medlem erlägger avgift i samband med inträdesanmälan.

mom. 2 Avgift till förbundet och distriktet
Senast den 15 mars varje år erlägger föreningen till distriktet fastställda förbunds- och distriktsavgifter beräknade efter det antal medlemmar som vid ingången av kalenderåret var centralt registrerade i föreningen.

§ 7 Räkenskapsår och revision
Räkenskapsåret omfattar kalenderåret.

Föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning ska granskas av de revisorer som valts på årsmötet. Styrelsen ska senast tre veckor före årsmötet överlämna erforderliga handlingar till revisorerna. Revisionsberättelse ska senast två veckor före årsmötet överlämnas till styrelsen.

§ 8 Valberedning
Valberedningen ska verka för förnyelse i fråga om styrelse och övriga förtroendeuppdrag, så att många medlemmar blir delaktiga i verksamheten.

Valberedningens förslag utsänds med årsmöteshandlingarna och hålls tillgängligt på hemsidan. Valberedningen bör bestå av tre eller fem ledamöter men inga ersättare.

§ 9 Hedersmedlemskap/Utmärkelser
Hedersmedlemskap kan av årsmötet tilldelas särskilt förtjänt medlem i föreningen. Styrelsen bestämmer om hedersmedlemskap ska följas av särskilda förmåner. Minnesgåva kan tilldelas den som genom betydelsefulla insatser inom föreningen under minst fem år gjort sig förtjänt av utmärkelsen.

§ 10 Stadgeändring
Stadgar för förening ska i allt väsentligt överensstämma med dessa normalstadgar.

När kongressen fattat beslut om ändring av normalstadgarna ska föreningen på nästa årsmöte ändra sina stadgar så att de överensstämmer med det som beslutats. Avvikelse från normalstadgar för förening ska fastställas av distriktsstyrelsen.

§ 11 Uteslutning
Medlem som uppträder så att föreningens intressen eller anseende allvarligt skadas kan uteslutas. Beslut härom ska fattas av föreningsstyrelsen.

Medlem som trots påminnelse inte erlägger beslutad avgift ska avregistreras. Innan fråga om uteslutning eller avregistrering avgörs, ska medlemmen lämnas tillfälle att yttra sig. I beslut om uteslutning ska anges att beslutet kan överklagas hos distriktsstyrelsen och förbundsstyrelsen på sätt som anges i § 12.

§ 12 Överklagande
Medlem kan hos distriktsstyrelsen överklaga beslut av föreningen eller dess styrelse, om medlemmen anser att
* beslutet inte fattats i stadgeenlig ordning
* beslutet står i strid med stadgarna

Skrivelse med överklagandet ska ha inkommit till distriktsstyrelsen inom 30 dagar från den dag medlemmen fått kännedom om beslutet, dock senast tre månader från den dag beslutet fattades.

Distriktsstyrelsen beslutar i ärendet sedan yttrande inhämtats från den som fattat beslutet. Medlem eller förening som inte är nöjd med distriktsstyrelsens beslut kan överklaga det hos förbundsstyrelsen. Överklagande ska ske inom 30 dagar.

Förbundsstyrelsen ska, innan beslut fattas, inhämta yttrande från distriktsstyrelsen.

§ 13 Sammanslagning/nedläggning
Upplösning av föreningen eller sammanslagning med annan SPF Seniorerna-förening ska beslu-tas av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie och ska biträdas av minst fyra fem-tedelar av antalet närvarande medlemmar. Om upplösning sker eller föreningen beslutar utträda ur SPF Seniorerna ska samtliga handlingar och tillgångar överlämnas till distriktet. Före beslut ska samråd ske med distriktsstyrelsen.

Sker upplösning genom likvidation ska samtliga handlingar och återstående tillgångar överlämnas till distriktet. Sker upplösningen genom fusion går föreningen antingen upp i en annan förening i SPF Seniorerna eller går föreningen jämte annan förening tillsammans upp i en för ända-målet nybildad förening inom SPF Seniorerna.

Medlemmarna i den överlåtande föreningen blir medlemmar i den övertagande föreningen. Den överlåtande föreningen upplöses utan likvidation och dess tillgångar och skulder övertas av den övertagande föreningen.

Publicerades: 09 februari 2017 Uppdaterades: 04 april 2018