Politikermöte på Konstpoolen den 17 januari

Inför höstens val hade SPF Moringen bjudit in representanter för samtliga politiska partier för ett samtal kring pensionärernas situation och den politik som partierna tänker föra i frågor som är intressanta för målgruppen.

  • Ulla Tengling
  • Ulla Tengling

Moringens ordförande Per-Olow Danielsson, hälsade alla välkomna och pekade bland annat på att de som är över 65 år representerar 25% av väljarkåren. Det är ingen liten målgrupp vi talar om. Ulla Tengling var moderator och hon sa att det var ett gediget gäng som företrädde sina partier och kommunen. Närvarande vid podiet var Ola Hägg (S), Agneta Tjärnhammar (M), Daniel Adborn (L), Lena Dafgård (Sn), Greta Olin (Pp), Antonella Pirrone(Kd).

Drygt 50 personer hade trots snöyra ute, hörsammat inbjudan och kom till Konstpoolen för att lyssna på våra politiker.

Ulla Tengling som gått igen gamla valprogram, från alla partier, tagit fram allt som de stora pensionärsorganisationerna vill i utredningar, remissyttranden etc, etc ställde frågor till politikerna om sånt som är av intresse för pensionärsorganisationerna, från partiprogrammen och från samtal med andra personer, stora och små frågor blandat. Hon hade försett politikerna med lappar för JA och NEJ svar på ett antal frågor och utifrån svaren ledde hon samtalet vidare.

Första frågan var: Prioriterar ditt parti, frågor om pensionärernas livskvalitet? Alla Svarade JA på den frågan.

Agneta Tjärnhammar (M) sa att de har lagt flera motioner om äldreboende i "trappsteg" och om bra ålderdom. Lena Dafgård (Sn) påpekade att man måste hålla isär vad som är kommunens kärnverksamhet, dvs vård, skola och omsorg. Hon förordade träffpunkter för äldre där de kan aktiveras och få ett socialt sammanhang.

Nästa fråga: Kan du och ditt parti förändra äldres möjlighet till inflytande och medbestämmande? Även på denna fråga svarade alla JA.

I många kommuner, även i Nynäshamn, finns äldrecentrum inriktningen är lite olika. En del har även inriktning forskning och utveckling. Ulla Tengling frågade om det skulle vara ett alternativ även för Nynäshamn.

Här blev svaren lite mer varierande. Liberalerna sa att det inte var en kommunal fråga. Socialdemokraterna påpekade att Nynäshamn är en liten kommun och att vi ingår i olika samarbetsprojekt när det gäller forskning. När det gäller Geriatrikforskning finns det mycket att göra, vi behöver hitta nya sätt att arbeta. Sorunda Net är positiva till träffpunkter och anser att det finns en stor klyfta mellan Sjukhusets ansvar och hemkommunens när en patient blir utskriven. Här finns det mycket att göra.

Hur förhåller ni er till gratis broddar till alla pensionärer? Varierande svar och det framkom att det är mer ett administrativt problem än ett ekonomiskt.

Kommunala pensionärsrådet. Det blev en diskussion om ansvar, information och sammansättning. Tanken är att rådet ska vara ett forum för de olika organisationerna att föra fram sina synpunkter i. Per-Olow Danielsson (SPF) som är med i rådet, tycker att det fungerar bra, men önskar mer tid för remissvar.

Tycker ni att äldres kompetens tas tillvara på ett bra sätt? Alla svara de NEJ på den frågan.

Ola Hägg (S) berättade om nya former för dialog och att de förra året tog fram ett tvärpolitiskt äldreprogram. Ett problem är att hitta en gemensam terminologi. En av åhörarna föreslog arbetsutskott med pensionärer. Det har redan testats i form av referensgrupper, men har inte fungerat bra. Ola Hägg påpekade att alla politiker vill ha in synpunkter och åsikter.

I Kd:s partiprogram kan man läsa att alla beslut som tas ska man ha ett familjeperspektiv. Det gjorde att Ulla Tengling ställde frågan Kan man ta ett Pensionärsperspektiv på alla beslut? Här blev det blandat JA och NEJ-svar.

Ola Hägg menar att det sker med en sorts automatik eftersom man alltid ser till helheten. Daniel Adborn sa att Liberalerna ser till individen och påpekade att hans egen åldersgrupp är den minst prioriterade. Även Kristdemokraterna ser till helheten.

Vad anser ni om åldersgränser inom sjukvården? (Screening, mammografi mm) Det är ingen kommunal fråga, men de flesta menade att det är en ekonomisk fråga kopplat till nyttan.

Är Pensionärspolitik en fråga om ideologi? Märks det i politiken? Alla svarade JA

Ska kontanterna vara kvar? Alla svarade JA

Minns ni vilka vallöften era partier gav 2014? Blandat JA och NEJ

Politik är att välja – Hur är det med ditt partis visioner – tror ni på dom? Alla svarade JA

Ola Hägg sa att deras politik är förebyggande, bra mat och aktiviteter är viktiga delar för ett hälsosamt åldrande. Agneta Tjärnahmmar påpekade att det måste finnas tydliga värdegrunder och bra bemötande. När behov uppstår ska alltid hjälp finnas.
Vad finns det för dilemman som gör det svårt att gå från ord till handling? Daniel Adborn sa att det tar lång tid att utveckla, men under processens gång blir det en förfining. Många frågor hänger samman. Ibland är det frustrerande, men resultatet blir ofta bra. Lena Dafgård vill att man fokuserar mer på möjligheterna och inte på problemen och att fatta snabbare beslut.

När ska vi gå i pension? Bör pensionsåldern höjas? Alla svarade Ja utom Pp
Greta Olin (Pp) svarade NEJ eftersom hon menar att det är många med tungt arbete som inte orkar jobba längre. Daniel Adborn menar att en åldrande befolkning gör att vi måste höja. Antonella Pirrone(Kd) påpekade att vi är betydligt friskare och kryare än tidigare generationer, det bör vara ett personligt val. Ola Hägg sa att det är ekonomin och befolkningsstrukturen som styr, hur många kan den arbetande delen av befolkningen försörja, men även han förespråkade flexibilitet.


Ulla Tenglings sista fråga var Är det rimligt att pensionerna ökar i samma takt som lönerna och inflationen? Alla svarade JA på den frågan, - så vi har kanske något trevligt att se fram mot......

Därefter lämnade Ulla Tengling frågan fri och första frågan var om det är rimligt att andra ska bestämma var man ska bo när man är gammal. Agneta Tjärnhammar svarade att det finns brist på omsorgsboende, det gör att det är svårt att få plats och ofta är personerna så dåliga/sjuka att det blir som ett sjukhem. Trygghetsboende är ett alternativ som kommer utvecklas. Ola Hägg påpekade att kriterierna bygger på gemensamma beslut i socialnämnden, men alla har rätt till ett rimligt liv.

Nästa frågeställare undrade vad partierna ville genomföra kommande period. Ola Hägg sa att de vill stimulera till ett aktivt liv, bra äldreboenden och utveckla både Tallåsen och Sunnerby. Tydliggöra vårdkedjan och hitta nya sätt att bemanna. Agneta Tjärnhammar vill bygga äldreboende centralt gärna i järnvägsparken. Närhet till service och kommunikationer viktigt. Demensboende på Sandhamnsområdet är på gång. Daniel Adborn vill satsa på trygghetsboende och vill att Boveria ska bygga i alla kommundelar. Lena Dafgård påtalade vikten av att få bo kvar där man har sina rötter.

En åhörare efterlyste tillfällig färdtjänst för personer som råkat ut för olyckor och blir bundna till hemmet under längre perioder. Ola Hägg sa att frågan inte varit uppe, något han ska titta på.

Andra önskemål var att Landstingen ska läggas ner och att information om bostadstillägg ges kontinuerligt.


Per Olow Danielsson Tackade samtliga Politiker, och Ulla Tengling för en intressant informationsstund och tackade även samtliga åhörare för visat sitt intresse,

 

Nedtecknat av Inga Burebo Karlsson