Med 65+ i Centrum, 22 januari

Vad säger våra politiker om boende för äldre i framtiden? SPF Moringen arrangerade i förra veckan (2014-01-22) en debatt med företrädare för de politiska partierna, som är representerade i kommunfullmäktige.

Det var en riktigt god uppslutning av politiker, som fick möta ett knappt femtiotal intresserade åhörare. Ämnet för dagen var mycket aktuellt och inriktat på hur man tänker sig framtiden för oss 65+, med avseende på våra boenden och den hjälp vi kommer att behöva. Vilka är "vi"? Jo vi är en grupp på ungefär 5.000 äldre här i kommunen – en betydande del av kommunens innevånare.
Med hjälp av Anders Löfgren, som moderator, fick politikerna först i en inledningsrunda berätta, hur deras respektive parti ser på dessa frågor och hur man vill gå vidare. Det är ju nu, som de även ska formulera sig i sina valprogram och ge oss möjligheter att jämföra.


Därefter övergick det till, att våra medlemmar fick ställa frågor till politikerna kring ämnet för dagen. Frågorna om vi vill eller bör bo kvar i våra bostäder och få tillgång till hjälp eller om vi bör sikta mot ett förändrat boende togs upp av många åhörare. Det stod ganska snabbt klart, att det inte finns några enkla svar, eftersom nästan alla har olika skäl för sina önskemål. Ett annat problem, som blev ganska märkbart i dialogen, var begreppsbeteckningarna på de olika boendeformerna. Vi talar här om serviceboende, trygghetsboende, särskilt boende och äldreboende, men vad innebär dessa och vad är skillnaderna? Här finns plats för våra beslutsfattare att på ett enklare sätt både ena sig och ge oss bättre information om detta.


Träffen avslutades, i likhet med mer publika debatter, med att Anders gav var och en av paneldeltagarna en kort avslutningsreplik och vi andra tackade för informationen med en förhoppning om ytterligare klarlägganden innan det stundande valet i september.


Gary Hägre