Om Nynäshamns framtid, 6 november

Vart är vi på väg? SPF Moringen hade till sin medlemsträff den 6 november bjudit in representanter från kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning för att berätta om pågående samhällsplanering och vad vi kan förvänta oss, eller snarare vad kommande generationer kan förvänta sig.

Nynäshamn i framtiden- vart är vi på väg?

SPF Moringen hade till sin medlemsträff den 6 november bjudit in representanter från kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning för att berätta om pågående samhällsplanering och vad vi kan förvänta oss, eller snarare vad kommande generationer kan förvänta sig.


Ämnet är uppenbarligen mycket intressant för många och det blev en ovanligt välbesökt träff. Kommunarkitekten Ida Olén och översiktsplaneraren Heli Rosendahl inledde mycket pedagogiskt med att beskriva de olika plannivåerna allt ifrån regionplaner ner till bygglov. Därutöver finns det på varje nivå ett stort antal olika faktorer att ta hänsyn till, allt ifrån bebyggelse och trafik till VA-frågor och dagvattenpolicy. Ett för oss kustbor speciellt problem att ta hänsyn till är ju också den höjning av havsytan som på sikt beräknas komma.

Kommunen har för sitt planarbete lagt fast ett antal långsiktiga mål för t.ex. såväl bostadsutveckling som landsbygdsbevarande och rekreation. Allt för att få fram ett bärkraftigt samhälle. Planeringshorisonten är att fram till år 2030 att skapa 4250 bostäder till 9000 nya invånare. Man har också lagt fast att det är de nu befintliga tätorterna av olika storlekar man arbeta vidare på.

Andra mer närliggande frågor för centralorten kan vara t ex vilken typ av byggnader blir önskvärda; flerbostadshus, radhus eller enbostadshus? Hur ska man kunna koppla ihop de olika handelsområdena? Vad händer nere i Gästhamnen? Hur går det med hamnen i Norvik?

För många av dessa frågor har kommunen ett antal medborgardialoger med olika deltagare och på olika sätt. Även vid denna träff kom det fram många frågor och funderingar, som ännu inte har några klara svar, men det är naturligtvis viktigt att de tas upp, även om alla inte kan få sina önskemål eller behov tillgodosedda.


Text: Gary Hägre