SPF Seniorernas prioriterade frågor i valet 2018

Tryggt liv som senior. Vi seniorer vill leva trygga och fria hela livet. Hot och oro minskar vår glädje och möjlighet att fortsätta bidra till Sverige, samhälle och familj. Påtvingade begränsningar som låga pensioner, olämpliga bostäder och brister i vård och omsorg minskar vår frihet och bidrar till otrygghet. Även som äldre vill vi leva fria.

Trygg ekonomi: Stärk seniorers ekonomi

Pensionerna i Sverige är låga och halkar efter inkomst- och kostnadsutvecklingen i övrigt. Var sjätte pensionär i Sverige lever under EU:s gräns för risk för relativ fattigdom (16,8 procent 2016) – en klart högre siffra än övriga nordiska länder. Ungefär hälften av landets pensionärer har en inkomst efter skatt på som mest 13 500 – 14 000 kronor per månad. Pensionssystemet klarar inte av att betala ut rimliga pensioner – inte ens efter ett helt liv i arbete. För stora grupper äldre har det inte lönat sig att arbeta.

Kommun, landsting och region Partier och kandidater kämpar om en plats i kommunernas, landstingens och regionernas fullmäktige. Till dem riktar vi kraven:

 • Sänk kommunala avgifter och taxor till rimlig nivå, t.ex. för kollektivtrafik.
 • Håll även nere avgifter för hemtjänst och färdtjänst. (Nationella ramar begränsar hur kommuner och landsting/regioner får sätta avgifter)

Riksdagen Partier och lokala kandidater kämpar för en plats i riksdagen. Till dem riktar vi kraven:

 • Ta helt bort den högre skatten på pensionsinkomster. o Höj taket i bostadstillägget (BTP) och se till att det följer kostnaderna på bostadsmarknaden. Ändra förmögenhetsgränsen så att man inte nekas BTP bara för att man har ett litet fritidshus eller pengar sparade på banken.
 • Stärk pensionssystemet med en pensionsbuffert som gynnar både dagens och morgondagens pensioner. Pensionsavgifterna ovanför taket behålls i pensionssystemet utan att ge pensionsrätt – och förstärker då systemets tillgångssida.
 • Tillsätt omgående en översyn av hela pensionssystemet. Pensionerna måste höjas – det ska löna sig i pensionskuvertet att ha arbetat.

Tryggt boende: Bo kvar ska vara en rättighet – flytta en möjlighet

Med åren blir det allt viktigare att bo bra – det fordrar bostäder som man kan åldras i. En grundförutsättning är att det finns bra bostäder för seniorer och att man dessutom har råd med dessa. Ingen ska tvingas bo kvar i ett boende som inte passar för att det saknas alternativ – eller för att alternativen är för dyra. Ett otillgängligt och dyrt bostadsbestånd och ett ökande antal seniorer, med skilda önskningar och olika förutsättningar, kräver en bostadspolitik som bättre tar hänsyn till seniorer och deras behov.

Kommun, landsting och region Partier och kandidater kämpar om en plats i kommunernas, landstingens och regionernas fullmäktige. Till dem riktar vi kraven:

 • Öka bostadsbyggandet! Bygg tillgängligt från början och vid renoveringar.
 • Inventera tillgängligheten i flerbostadshus och -områden.
 • Intensifiera arbetet att undanröja enkelt avhjälpta hinder i bostadsområden och kollektivtrafiklägen.

Riksdagen Partier och lokala kandidater kämpar för en plats i riksdagen. Till dem riktar vi kraven:

 • Sänk flyttskatter och andra kostnader för seniorer som vill flytta till en bostad att åldras i. Mest betydande är reavinstbeskattningen.
 • Förstärk det statliga stödet till byggande av äldrebostäder, t.ex. senior-, trygghets- och omsorgsboenden.
 • Inför statligt stöd till hissinstallationer och tillgänglighetsbefrämjande åtgärder i det offentliga rummet. o Inför startbidrag för de som går ihop i byggemenskaper för att bygga bostäder som är anpassade för dem.

Trygg vård och omsorg: På seniorers egna villkor I takt med åldern ökar behovet av vård och omsorg.

I dag är vården och omsorgen ojämlikt fördelad och tillgänglighet, valfrihet och kvalitet skiljer sig från kommun till kommun. Insatser från hälso- och sjukvården, tandvården, socialtjänsten och äldreomsorgen ska istället utgå från varje seniors egna behov och villkor.
Kommun, landsting och region Partier och kandidater kämpar om en plats i kommunernas, landstingens och regionernas fullmäktige. Till dem riktar vi kraven:

 • Bygg ut primärvården – Egen läkare ger kontinuitet och främjar hälsa. o Säkerställ en tydlig samverkan mellan olika vårdaktörer och gör det möjligt för kommuner att anställa läkare.
 • Initiera ett kompetenslyft i geriatrik för vård- och omsorgspersonal.
 • Öka resurserna till måltidskvalitet. Maten i hemtjänst och särskilda boenden ska vara god och näringsriktig, äldre ska kunna påverka måltidens innehåll och det ska finnas möjlighet till social samvaro under måltiden.

Riksdagen Partier och lokala kandidater kämpar för en plats i riksdagen. Till dem riktar vi kraven:

 • Minska springet - Inför ett tak för högsta antal vård- och omsorgsgivare per senior.
 • Munhälsa och tandvård ska vara en del av den allmänna sjukförsäkringen och täckas av ett särskilt högkostnadsskydd.
 • Skärp socialtjänstlagen så att äldre får rätt till "goda levnadsvillkor" precis som inom LSSlagstiftningen, istället för nuvarande "skälig levnadsnivå".