Rapport från SPF:s grupp i Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Rapport från SPF:s grupp i Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Året har präglats av pandemin men också av arbetet med att ta fram en ny Äldreplan. Det har varit många frågeställningar kring denna plan. Vad ska den innehålla? Blir det bara visioner eller kommer den att leda till konkret handling? Var kommer beslut att fattas? Vilka får vara med och påverka innehåll och utformning?

Nu har man enats och äldreplanen kallas nu Seniorplattform. Den kommer att vara kommunövergripande eftersom seniorer berörs av beslut i samtliga nämnder. Seniorplattformen beräknas vara klar till årsskiftet och beslut skall tas i både Äldrenämnd och Kommunfullmäktige. Förvaltningen kommer även ta fram en broschyr som ska spridas till medborgarna.
Som ett led i att ta fram Seniorplattformen har förvaltningen genomfört ett antal aktiviteter. 'Under våren genomfördes ett Framtidsseminarium för politiker, ledamöter i KPR och personal inom äldreomsorgen, ledamöter från KPR inbjöds delta i en referensgrupp och Järfällas seniorer fick möjlighet att svara på en enkät om hur kommunen ska bli mer  senior-vänlig.

Under oktober genomfördes en seniorkampanj där bl.a. mötesplatserna döptes om till seniorträffar. Under seniormånaden pågick en mängd olika aktiviteter på seniorträffarna i de olika kommundelarna utom i Viksjö, som saknar en träffpunkt. SPF har påtalat detta i en skrivelse till Äldrenämnden, men tyvärr avslogs ärendet vid senaste nämndmötet. Man kan undra varför? Enligt kommunallagen ska alla invånare behandlas lika och i Viksjö finns ett stort behov av en seniorträff.

Under året har dock mycket positivt hänt inom äldreomsorgen. T.ex. utbildning av personal, digital hemguide, fixartjänst, Hälsoprojekt 65+, utökning av stödet till anhöriga genom en ny tjänst som anhörigkonsulent, ”måbragrupp” för anhörigvårdare m.m. Mycket är bra men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Under våren inbjöds pensionärsorganisationerna till dialogmöte om hur vi tycker att arbetet i KPR fungerat. SPF har vid olika tillfällen framfört kritiska synpunkter på att det blivit för mycket information och för lite dialog. Vi framförde vikten av att bli respekterade och att våra åsikter och erfarenheter ska tillvaratas. Vid höstens KPR-möte presenterade kommunens demokratisamordnare resultatet och kom med ett antal rekommendationer, som förhoppningsvis ska leda till mer stim-ulerande möten och ökad möjlighet till påverkan. Ett av de viktigaste dokumenten för äldreomsorgen är budgeten, då den ligger till grund förverksamheten. Trots att KPR inte är ett beslutande organ är det viktigt att vi får information och möjlighet att framföra våra synpunkter. Årets budget anser vi vara underfinansierad, och trots att vi fick endast fyra dagar på oss att inkomma med synpunkter lyckades SPF och PRO få fram en gemensam skrivning till nämnden. Vi reagerade därför kraftigt då vi upptäckte att den varken fanns med i handlingarna eller i protokollet. Med tanke på tidigare dialog kring samverkan kan man ifrågasätta hur ärendet hanterats av Äldrenämnden! Efter påtryckningar från PRO/SPF kommer dock vår skrivelse nu att skickas vidare till både Kommun-styrelsen och Kommunfullmäktige, sen får vi se vad som händer - det är ju valår! Kom ihåg att vi seniorer utgör 25% av väljarna. Återstår att se vilka partier som kommer att satsa på oss? För att ta del av information och aktuella nyheter, besök gärna SPF:s hemsida och Facebooksidan SPF Seniorerna Järfälla.
Anette Borg Anita Gröning Persson
Om du har några frågor är du välkommen kontakta oss som representerar SPF i KPR
Lena Drevemo 073-802 10 75
Anita Gröning Persson 070-567 87 26
Lars Friberg 070-862 87 87
Anette Borg 070-782 92 99
Per Hedenström 076-134 57 01
Eva Stenehall 070-459 77 91