Rapport från SPF:s grupp i KPR

Februari 2021

Höstens arbete i KPR har präglats av pandemins andra våg. Ett möte hanns med innan nya restriktioner åter infördes.
Coronakommissionens rapport gav upphov till både oro och frågor. Det framgår tydligt att samhället misslyckats med att skydda de svagaste och samhällskontraktet kan därför anses vara brutet. Enligt kommissionen har 20 % av våra pensionärskamrater som bor på särskilt boende eller har hemtjänst nekats läkarkontakt i livets slutskede. Beslut om palliativ vård har skett utan delaktighet av närmast berörda och anhöriga. Detta när vi under vårt yrkesoch
pensionärsliv accepterat ett av världens högsta skattetryck för att få ett pålitligt och omhändertagande samhälle.
Vi ställer oss då frågan hur vår förtroendevalda majoritet (C, KD, L och M med stöd av SD) hanterat pandemin inom äldreomsorgen och hur framtida satsningar ser ut? Utifrån den fastställda budgeten för Äldrenämnden 2021 har vi svårt att se att det kommer att finnas tillräckligt med resurser för att förstärka och förbättra äldreomsorgen i vår kommun. Staten tillför öronmärkta medel och det torgförs lokalt som kommunala satsningar.
Föreningens ordförande och gruppledare i KPR, Anita Gröning Persson, har sänt ett antal frågor med anledning av ovanstående till de åtta partierna i kommunen. Frågor som ska vara besvarade medio januari. Vecka 1, 2021 har endast två partier (S och SD) svarat, men vår förhoppning är att alla svarar. Vi redovisar vilka i kommande nummer. Positivt är, att i somras besökte två kommunalråd från S vår styrelse och vår KPR-grupp. De startade en dialog om "våra villkor", där vi även inbjöds ha synpunkter på deras kommande äldrepolitiska program. SD motionerade i full-mäktige våren 2020 om att alla kommunala beslut skulle bedömas utifrån ett äldreperspektiv. Som kuriosa måste vi nämna att alla beslut som tas i de kommunala nämnderna tar hänsyn till barnperspektivet. Som den observante läsaren ser ovan, saknas sex partiers kommunikation med oss!

Vi i KPR-gruppen engagerar oss inte enbart i omsorg. Kultur, motion, mötesplatser samt tillgänglighet står även på agendan. Det ska byggas ett till äldreboende i Viksjö och vi får delta i genomförandeprocessen. Vad som skett under helåret 2020 finns att läsa i årsberättelsen för årsmötet. Välj snabba nyheter från oss genom att bli medlem i vår facebookgrupp "SPF Seniorerna
Järfälla" så får Du en avisering när vi har nyheter.
Anette Borg Lars Friberg Om du har frågor välkommen att kontakta någon av oss i rådet;
I KPR ingår från SPF:
Anita Gröning Persson 070-567 87 26
Lars Friberg 070-862 87 87
Anette Borg 070-782 92 99
Bo Östlund 073-515 63 43