Rapport från SPF:s pensinärsråd

Rapport från SPF:s grupp i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) maj 2021

Ett nytt arbetsår för KPR har inletts, där vi alla har förhoppningar om att vårt arbete leder till beslut som ska förbättra och underlätta livet för oss seniorer. Vi har stora förväntningar på att kommunpolitikerna är lyhörda inför de problem som uppdagats och redovisats i coronakommisionens rapport och att det nu är handling och inte bara ord som gäller.

I februari presenterades en rapport över hur kommunen hanterat coronapandemin. Där framgår stora brister vad gäller kommunens krisberedskap. När coronapandemin bröt ut saknades en fungerande krisorganisation, likaså en risk-och sårbarhetsanalys. Konsultbolaget som tagit fram rapporten ansåg dock att Socialförvaltningen i huvudsak fungerat bra trots avsaknad av stöd från centrala planer och riktlinjer. Socialförvaltningen skapade snabbt en egen krisorganisation och åtgärdade upptäckta brister gällande skyddsutrustning, utbildning, arbetsrutiner m.m. Anmärkningsvärt är att revisionsrapporten inte har presenterats för oss i KPR. Vi har själva fått söka information som varit svårtillgänglig. Vi anser att det främst är de anhöriga som bör få veta vad som gått fel, vilka lärdomar man drar och vad som ska göras för att det inte ska upprepas.

Enligt Socialstyrelsen är det idag många äldre som tackar nej till plats på äldreboende och insatser från hemtjänsten. Detta innebär ökad belastning för anhörigvårdare, som redan under pandemin dragit ett alltför tungt lass då bl.a dagverksamheter och korttidsboenden varit stängda. När det gäller framtidens äldreomsorg har Äldrenämnden fått i uppdrag att ta fram en ny Äldreplan. Förvaltningen har nu startat ett kommunövergripande arbete och erbjuder pensionärsorganisationerna att utse representanter till den referensgrupp som ska vara med idet fortsatta arbetet. Det är ännu oklart vilka övriga arbetsgrupper eller referensgrupper är. Enligt tidsplan kommer bl.a en enkät att gå ut till kommunens seniorer i april/maj. I maj planeras ett seminarium för KPR där revisionsbyrån PWC ska medverka, och till hösten planeras en seniordag i kommunen. Den nya Äldreplanen ska vara klar till årsskiftet, och det återstår att se om det blir en plan som kan följas upp eller om det bara blir framtida visioner. Pensionärsorganisationerna involveras även inför planeringen av det nya äldreboendet i Viksjö, där vi kommer att delta i en referensgrupp.
SENIORBOSTÄDER FÖR

Årets första KPR-möte bestod mest av information. Medicinskt ansvarig sjuksköterska – MAS - informerade att läkarmedverkan på våra äldreboenden fungerar bra och att personalen upplever ett gott stöd. Det ska finnas läkare på plats 1-2 ggr/vecka. Önskemål finns om kommunalt anställda läkare vilket idag inte är möjligt enligt lag. Diskussioner kommer säkert att lyftas i kommande val.

Ordf. Lennart Nilsson informerade om ordförandeförslaget att gamla simhallen ska renoveras för att kunna användas till bl.a föreningsverksamhet, något som pensionärsorganisationerna ställde sig mycket positiva till. Varför inte ett allaktivitetshus med föreningslokaler, kultur och friskvård? Frågan kommer att tas upp i Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden med förhoppning att simhallen ska kunna komma till användning för både gammal och ung. Lennart Nilsson informerade även om hur de riktade statsbidragen till äldreomsorgen ska användas. Det finns ett 14- punktsprogram som omfattar allt från personalsatsningar, trygghetsboenden och ny mötesplats i Jakobsberg, till ny anhörigkonsulent och digitalisering inom äldreomsorgen. Den som lever får se vad äldrenämndens budget räcker till…

Avdelningschef Annelie Lagerberg informerade om ”Äldreomsorgslyftet”, en välkommen satsning för att höja kompetensen inom äldreomsorgen. Hittills har ett 30-tal medarbetare påbörjat den 15 månader långa utbildningen. Ytterligare utbildningar planeras och satsningen pågår till 2023. Till hösten planeras även en språkutbildning i svenska. Det ettåriga projektet ”Digital hemguide” har nu startat. Personer över 75 år erbjuds kostnadsfritt
hembesök för att få hjälp med teknik i hemmet. Det kan handla om problem med bl.a. digital-TV, datorer, surfplattor och hur man installerar mobilt bank-id och använder Swish. Bra initiativ som både kan öka delaktighet och minska ensamhet. För att ta del av aktuella nyheter, gå med i facebook-gruppen ”SPF Seniorerna Järfälla”. Ett sätt att snabbt sprida information men även att ta del av vad andra medlemmar tycker i olika frågor.
Anette Borg och Anita Gröning Persson
Om du har några frågor är du välkommen kontakta någon av oss som representerar SPF i KPR:
Lena Drevemo (nyvald gruppledare) 073-802 10 75
Anita Gröning Persson 070-567 87 26
Lars Friberg 070-782 92 99
Anette Borg 070-782 92 99
Per Hedenström (nyvald ersättare) 076-134 57 01
Eva Stenehall (nyvald ersättare) 070-459 77 91