Granskning av kommunens hantering av Covid-19 krisen, 2020

Sammanfattning
Vi har av de förtroendevalda revisorerna i Järfälla kommun fått i uppdrag att granska kommunens hantering av konsekvenserna av Covid-19-pandemin. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och ansvariga nämnder har hanterat den uppkomna krisen i samband med coronavirusets utbrott på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar.
Granskningen har tagit utgångspunkt i en omfattande genomgång av styrdokument, sammanträdesprotokoll och minnesanteckningar samt intervjuer med politiska företrädare, förvaltningschefer samt chefer inom kommunens verksamheter.
I förhållande till vårt uppdrag och utifrån vår granskning är det vår bedömning att kommunstyrelsen och äldrenämnden i huvudsak har hanterat krisen på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar. Vår granskning konstaterar att vid pandemins utbrott saknades det en ändamålsenlig dokumentation för krishantering. Trots detta är det vår bedömning att de åtgärder och insatser som har vidtagits därefter för att hantera konsekvenserna av pandemin har präglats av ett proaktivt, systematiskt och innovativt angreppssätt.
Däremot konstaterar vi att det finns påtagliga skillnader i hur majoritet respektive opposition har uppfattat den politiska beslutsprocessen under Covid-19. Därutöver har vi inte kunnat identifiera de brådskande skäl som föranledde ordförandebeslut om utvärdering av pandemin.
Vi bedömer mot bakgrund av detta att det finns behov av att utveckla formerna för den politiska styrningen vid extraordinär händelse i termer av att skapa insyn i den politiska beslutsprocessen. Här anser vi exempelvis att möjligheten att kalla till extra nämnd- eller styrelsemöte alternativt extra arbetsutskott i de fall man upplever ett ärende som brådskande som underutnyttjad.
Utifrån våra bedömningar och slutsatser rekommenderar vi kommunstyrelsen och äldrenämnden att:
• utarbeta en kriskommunikationsplan som anger en beskrivning av kommunens kriskommunikationsstrategi samt tydliggör kriskommunikationens centrala funktioner och roller,
• vidta åtgärder som säkerställer att förtroendevalda och personal får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid,
• prioritera framtagandet av en risk- och sårbarhetsanalys som med utgångspunkt i MSBs vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser tydliggör hur identifierade risker prioriteras utifrån parametrarna sannolikhet och konsekvens samt vilka åtgärder som vidtas för att hantera risker.

Länk till hela dokumentet