Rapport från SPF,s grupp i KPR (Kommunala pensionärs rådet)

Rapport från SPFs grupp i KPR (Kommunala Pensionärs Rådet)
Den pågående pandemin medförde att mötet med KPR i maj ställdes in. Vi väntade att politikerna i äldrenämnden skulle kontakta oss, men så skedde inte. SPF tog då initiativet och skickade brev till politikerna i äldrenämndens presidium, som består av representanter för M, KD och S, och föreslog att man skulle tillsätta en referens/dialoggrupp. Detta för att få information om läget, men också för att vår organisation i kriser som denna fyller en viktig funktion som stöd både till våra medlemmar och till politikerna. Övriga pensionärsföreningar och Anhörigföreningen fick kopia av vår begäran. 

Första mötet ägde rum 3 juni och SPF:s representant var Anette Borg. Övriga pensionärsorganisationer samt Järfälla Anhörigförening deltog med vardera en representant och från politiken deltog nämndens ordf. Lennart Nilsson (KD) och socialdirektör Jenny Wilhelmsson. Jenny informerade om nuläget och förvaltningens planer inför sommaren och hösten. Vår bedömning efter mötet var att äldreenheten infört bra rutiner för att eliminera smittspridningen och har god framförhållning vad gäller skyddsutrustning och personalplanering inför sommaren. Däremot kunde vi inte få svar om antal smittade eller dödligheten i Corona på våra äldreboenden och inom hemtjänsten. Förhoppningsvis kommer kommunen att utvärdera hur förvaltning och politiken hanterat pandemin så att vi i höst kan få svar på ytterligare frågor vi ställt. Minnesanteckningar från mötet finns på vår hemsida under Äldrepolitisk information. Noterbart är att Sollentuna kommun gjorde en utredning vad som hänt inom äldreomsorgen och offentliggjorde det under juli. (Källa radio Stockholm) Vi väntar på motsvarande initiativ i Järfälla och vid pressläggnings-datum har vi inte nåtts  av någon sådan information.

I början av juni fick vår ordf. Anita Gröning Persson extern information om ett nytt ärende i Socialnämnden - höjning av hemtjänsttaxan - ett ärende som tidigare behandlats i Äldrenämnden och där dragits tillbaka. Socialnämndens ordförande Dan Engstrand (M) valde ändå att ta upp det på sin nämnds sammanträde utan att samråda med pensionärsorganisationerna om detta! Vi i KPR ställde oss undrande inför vår roll då vi inte fått tillfälle till dialog. Vår ordf. skrev ett skarpt brev till Dan E som bl.a. innehöll "Höjningar av taxor i dagens ekonomiska osäkerhet anser jag är en direkt olämplig, opedagogisk och kontraproduktiv åtgärd". Politiker är våra valda ombud som skall representera oss och ordf. påminde om att det är valår 2022. Vi är många pensionärer i Järfälla som röstar. Nämndens majoritet tog beslutet. S, V, MP begärde återremiss för bl. a synpunkter från oss! Det beslutas i ärendet under hösten av Kommunfullmäktige och vill Du veta hur Din representant röstar kan Du åhöra mötet från läktaren. Se annons i Lokaltidningen om tidpunkt eller fråga någon av oss. Referensgruppen kommer att kallas till nytt möte i augusti. Hur det blir med framtida KPR möten återstår att se. Vi återrapporterar om våra valda ombud, politikerna, vill ha en fortsatt dialog med ca 1/5 av valmanskåren. 

När det gäller framtidens äldreomsorg vill vi citera vår förbundsordförande Eva Eriksson: "Ingen kan längre blunda för verkligheten". Vi uppmanar alla att gå in på Förbundets hemsida www.spfseniorerna.se och skriva under SPF:s upprop för en bättre äldreomsorg.
Anette Borg och Lars Friberg