Rapport från grupp KPR

Rapport från SPF:s grupp i Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
Även detta år har arbetet präglats av pandemin. Pandemin har påvisat många problem och svagheter inom äldreomsorgen som kommunerna behöver ta tag i, t.ex. utökad medicinsk kunskap, läkarmedverkan, bättre utbildning och anställningsvillkor för personalen och bättre krisberedskap. På KPR-mötet i maj presenterade förvaltningen ett antal förslag till förbättringar. Genom Äldreomsorgslyftet har kommunen fått statliga medel, som bl.a. använts till en undersköterskeutbildning för ca 30 medarbetare, och till hösten planeras även språkutbildning för personal. Något vi efterfrågat och välkomnar. De sköraste i samhället, våra äldre, måste få möta personal som både har adekvat omvårdnadsutbildning och tillräckliga kunskaper i det svenska språket och om vår kultur. Förvaltningen arbetar även med projektet ”Heltidsresan” som ska leda till förbättring av personalens arbetsvillkor, där heltid ska vara norm.

Pensionärsorganisationerna har påtalat vikten av att erfarenheter från pandemin, både positiv och negativa, måste följas upp. Som ett led i detta inbjöds pensionärsorganisationerna av förvaltningen att via intervju av ett konsultbolag berätta hur arbetet i föreningen påverkats och hur våra medlemmar upplevt pandemin. Vi ser fram mot en rapport i höst. Arbetet med att ta fram en kommunövergripande Äldreplan pågår och ska presenteras för Äldrenämnden och Kommunfullmäktige i december. Äldreplanen ska resultera i att Järfälla ska vara en seniorvänlig kommun där det ska vara bra att bo, leva och åldras.

Pensionärsorganisationerna har getts möjlighet att påverka det pågående arbetet via en referensgrupp. Under våren har vi deltagit i planeringen av den enkät som kommunens seniorer haft möjlighet att besvara. Referensgruppen var kritisk både till enkätens utformning och användning av svaren. Vi har betonat att arbetet med Äldreplanen inte bara får bli en vision och en broschyr om en seniorvänlig kommun, utan att den måste resultera i konkreta, uppföljningsbara aktiviteter.

I juni inbjöds politiker, medarbetare inom äldreomsorgen och pensionärsorganisationerna till ett Framtidsseminarium. Vi kan konstatera att med den framtida ökningen av antalet äldre i Järfälla så väntar stora utmaningar både vad gäller äldreboenden, hemtjänst, personalförsörjning och användning av modern teknik. För att förbättra samarbetet i KPR har pensionärsorganisationerna även haft ett dialogmöte med förvaltningen kring hur arbetet i KPR fungerat. SPF framförde då en hel del kritik. Vi anser att KPR blivit en för stor grupp, vilket lett till mer formella möten som mest bestått av information och mindre av dialog. Vi ifrågasatte vår möjlighet till inflytande och framförde att vi ibland känner oss som gisslan i spelet mellan politiken och tjänstemännen. Till hösten är ett dialogmöte med politikerna inbokat och vi hoppas på ett mer stimulerande samarbete i framtiden.

Under pandemin har många äldre och anhöriga varit kritiska till hur äldreomsorgen fungerat. Det är viktigt att man framför sina synpunkter så att verksamheten kan förbättras. Man kan vända sig direkt till äldreboendet eller hemtjänsten, ringa Järfälla servicecenter eller gå in på kommunens hemsida. Förvaltningen går veckovis igenom alla synpunkter som inkommit och kontaktar respektive enhet. Till hösten ser vi i KPR fram mot fysiska möten och ökad dialog med både er medlemmar och med politikerna. Vi ser även fram mot ett utvecklingsarbete inom äldreomsorgen som kommer att vara till gagn för alla seniorer i Järfälla. Vi hoppas planen leder till att Järfälla utvecklas till en seniorvänlig kommun - om inte så är det val nästa år! Anette Borg Anita Gröning Persson Om du har några frågor är du välkommen kontakta oss som representerar SPF i KPR
Lena Drevemo 073-802 10 75
Anita Gröning Persson 070-567 87 26
Lars Friberg 070-862 87 87
Anette Borg 070-782 92 99
Per Hedenström 076-134 57 01
Eva Stenehall 070-459 77 91