Pensionärsföreningarnas möte med politiker och tjänstemän kring coronapandemin

Den pågående pandemin har medfört att KPR-mötet i maj ställdes in. Många medlemmar har uttryckt oro inför de brister som nu blottlagts inom äldreomsorgen och för att få information om det aktuella läget och starta en dialog med politiker föreslog SPF att man skulle tillsätta en referens-/dialoggrupp. Första mötet ägde rum den 3/6, där representanter för pensionärsorganisationerna och Anhörigföreningen träffade Lennart Nilsson, ordförande i äldrenämnden, och socialdirektör Jenny Wilhelmsson.

Jenny Wilhelmsson redogjorde för kommunens arbete under coronapandemin, där man fokuserat på att minska smittspridning och bemöta äldres, anhörigas och personals oro.
Smitta har funnits på samtliga boenden och både äldre och personal har varit smittade. Idag har förvaltningen läget under kontroll, då endast en person på äldreboende är smittad och man har beredskap för att läget snabbt kan förändras. Idag erbjuds både äldre och personal testning för både smitta och antikroppar.

I ett tidigt skede tillsatte förvaltningen en krisgrupp, som haft dagliga morgonmöten för att säkerställa bemanning och behov av skyddsutrustning. I början av pandemin saknades skyddsutrustning, men i dagsläget finns ett lager som beräknas räcka fram till årsskiftet.

Förvaltningen har arbetat aktivt med att förhindra smittspridning genom att 1) vikarier inte går mellan olika arbetsplatser och 2) äldre har inte fått flytta mellan olika äldreboenden.
Förvaltningen har följt Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rekommendationer angående skyddsutrustning och läkarinsatser. Kommunen anlitar konsultläkare på äldreboenden och då behov av syrgasbehandling uppstått, har alla äldre kunnat erbjudas sjukhusvård.

Dagverksamhet, växelvård, mötesplatser och restauranger stängdes i ett tidigt skede, men mötesplatser och växelvård har nu åter öppnats. På Kastanjen inrättades en särskild coronaavdelning och inom hemtjänsten arbetar ett coronateam med smittade äldre.
Kommunen har även erbjudit hjälp med matinköp för riskgruppen 70+, vilket sker via kontakt med servicekontoret.

Tidigt beslutade förvaltningen om besöksförbud på alla äldreboenden. För att underlätta kontakten med anhöriga har varje avdelning på äldreboenden fått en Ipad och man har möjliggjort besök utomhus genom att använda plexiglas. Tyvärr följer inte alla Folkhälsomyndighetetens rekommendationer att hålla social distans och att inte kramas, vilket medför att förvaltningen kan tvingas införa restriktioner vid besök.

Personalsituationen inför sommaren ser bra ut, då många med utbildning sökt sommarvikariat och flertalet av den personal som tidigt varit sjuk nu har kunnat återgå till arbetet.

Det är i dagsläget osäkert om KPR-möten kommer att kunna hållas under hösten, men Referensgruppen kommer att kallas till möte i augusti. SPF har begärt att våra medlemmar fortlöpande får adekvat information när sådan finns tillgänglig och den kommer sedan att läggas ut på våra sociala medier.