KPR Rapport aug 2018

RAPPORT FRÅN KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET (aug 2018)

• Kommunens nya demensspecialist Maud Brantlind presenterade sig. Vi hoppas
mycket på henne.
• Flottiljen: Attendo ska även fortsättningsvis sköta driften av Flottiljen.
• LUSen (Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård):
Kommunerna och landstingets olika aktörer i nordöstra Stockholm samverkar för att
genomföra utskrivningar till hemkommunerna från den slutna vården.
• SIP (Samordnad Individuell Plan) ska alla äldre som beviljats stöd och service ha.
• Kommunen ska i ett mindre projekt testa inköp via internet för ett antal hemtjänsttagare.
Resultatet av projketet ska utvärderas.
• Kommunen ska testa nyckelfria "smarta" lås i ett mindre projekt för ett antal hem-
tjänsttagare för att sedan utvärdera resultatet.
• Bör hjärtstartare/defibrillator finnas på alla äldreboendena? Frågan ska diskuteras med politiker och förvaltning.
Vuokko Stolpe
Våra representanter i KPR är Vuokko Stolpe, Roland Borgström, Anita Gröning Persson och Anita Jonsson med Bo Östlund och Lars Friberg som ersättare