KPR Äldernämdens presidium april 2020

Vad kan pensionärsföreningarna och Anhörigföreningen i Järfälla bistå med under Coronapandemin

Den pågående pandemin har medfört att KPR mötet i maj ställdes in. Denna pandemi drabbar främst de äldre och deras anhöriga varför det är av största vikt att samarbetet mellan KPR och Äldrenämnden inte avstannar.
Som läget beskrivs idag kommer pandemin att fortgå under en längre tid och därför är fortsatt kontinuerlig information och en dialog med äldrenämnden är viktig.
Vi upplever stor oro bland våra medlemmar. De är en utsatt grupp som har många frågor men vi har få svar. Vi får frågor som t.ex. Vad händer på våra äldreboenden? Hur ser smittspridningen ut? Hur ser personalsituationen ut? Kan man lita på hemtjänstens skyddsutrustning? När kan vi besöka våra anhöriga på boendena? Får anhöriga den hjälp med avlastning och stöd som de behöver?
Vi behöver både information och en dialog med er för att vi på bästa sätt ska kunna ge stöd till våra medlemmar. Vi känner även oro för de de brister som nu blottlagts inom äldreomsorgen och vill delta i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Det är i kriser som denna, som pensionärsorganisationerna och Anhörigföreningen fyller en viktig funktion, både som stöd till medlemmar men vi kan även som referensgrupp/ dialoggrupp fungera som stöd till äldrenämnden.
Antalet ledamöter i KPR är idag många och med tanke på rekommendationer och smittorisk och vore en mindre grupp att föredra. med representanter för pensionärsorganisationerna och Anhörigföreningen att föredra. Vi föreslår därför en mindre referens/dialoggrupp bestående av representanter för pensionärsorganisationerna och anhörigföreningen. En sådan grupp skulle under pågående pandemi kunna arbeta mindre formellt och mer flexibelt.                            Brevet är ställt till politikerna i Äldrenämndens presidium med kopia till övriga

SPF Seniorerna Järfälla
KPR-gruppen
Anita GP