Äldreomsorg i Järfälla – februari 2021

Några rader från ordförande i äldrenämnden, Lennart Nilsson

Äldreomsorg i Järfälla – februari 2021

Hej!
Hoppas att ni alla mår bra och njuter av fina vinterdagar men snart hoppas jag att våren kommer så vi får grönt på backen igen!

Några rader från ordförande i äldrenämnden, Lennart Nilsson

Idag har vaccinet nått flertalet äldre i omsorgen och omsorgens personal. Smittan är i skrivande stund under kontroll i vår verksamhet. Omsorgens personal har gjort en fantastisk insats. På nationell nivå så har Corona kommissionen presenterat sin rap-port och slagit fast att smittan i samhället är den viktigaste faktorn för spridningen av covid -19. I Järfälla har KPMG utvärderat kommunens sätt att hantera sjukdomen. Utvärderingen finns på kommunens hemsida under kommunstyrelsens ärenden. Politiken har hittat ett nytt sammanträdesrum på internet med digitala möten. Sättet att mötas innebär begränsningar och jag ser verkligen fram emot att träffa människor och att samverka med andra för ett bättre Järfälla. Den kommunövergripande äldreplan som nämnden tillsammans med pensionärsorganisationerna arbetade med när pandemin stoppade våra möten är ett exempel som behöver samtal mellan människor och jag hoppas att vi snart kan göra just det träffas!

Sammanfattning viktiga händelser 2020

Under nästan hela 2020 har den globala pandemin, med sjukdomen covid-19, utma-nat och prövat verksamheterna inom förvaltningen på alla sätt. Pandemin har inneburit att förvaltningen på kort tid fått ställa om stora delar av sin verksamhet till en krisorganisation. Förvaltningsledningen har haft regelbundna möten i olika grupperingar.

Förvaltningen och alla dess verksamheter har upprättat pandemiplaner.
Vården och omsorgen har ställts under stor press och det har blivit förändrade förut-sättningar för verksamheterna. Alla verksamheter inom förvaltningen har ställt om utifrån behov hos brukarna, samtidigt som de måste hantera nya utmaningar i ar-betsmiljön och följderna av en hög sjukfrånvaro bland medarbetarna.

Beslut om krisplan för att hantera situationen med pandemin togs fram och äldre-nämnden beslutade att anta planen den 25 mars. Därutöver togs flera ordförandebe-slut för att förhindra spridning av smittan.

Järfälla hemtjänst valde i ett tidigt skeda att upprättat en särskild "coronagrupp" som enbart går hem till smittade brukare och där personalen utgår från en egen lokal.

Under nedstängningen av dagverksamheten har medarbetarna som arbetar på stöd och förebyggande enheten erbjudit hjälp med inköp och apoteksärenden för risk-gruppen 70 år och äldre som inte har insatser från hemtjänsten. Dessa ärenden har ringts in genom servicecenter och varit en väldigt uppskattad stödinsats. Även frivil-ligorganisationerna har varit behjälpliga i denna volontärverksamhet.

Medarbetarna på dagverksamheterna har också regelbundet ringt upp deltagarna och deras anhöriga för att stämma av om de är i behov av andra insatser. Anhöriga till deltagarna på dagverksamheter med demensinriktning har också fått stöd såsom stödsamtal, promenadsällskap, inköp eller avlastningstid i hemmet.

Som ett led i att minska smittspridningen tog förvaltningen ett beslut om att ställa om en avdelning som blev en särskild covidavdelning på Kastanjens korttidsboende.

Förvaltningen har också jobbat med stöd till våra brukare i form av att tillhandahålla Ipads för kommunikation med anhöriga och för inköp via internet.

För att underlätta arbetssituationen för den tillsvidareanställda omsorgspersonalen under pandemin har förvaltningen utbildat det vi kallar serviceassistenter.
Utöver serviceassistenter har förvaltningen överbemannat med en schemalagd extra tjänst på 0,75 procent på äldreboendena i egen regi under sommar och julledigheter-na.

Många nya medarbetare har på kort tid utbildats om smittvägar, basala hygienrutiner, rätt användning av skyddsutrustning samt kohortvård. Utbildningar har skett av förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) eller av våra egna medarbetare inom vård- och omsorg.

Strax innan jul stod det klart att Järfälla kommun redan under mellandagarna skulle få möjlighet att starta upp vaccination mot covid-19 för personer boende på äldrebo-enden. För att vaccinationerna skulle kunna starta den 27 december hjälpte skolskö-terskor från elevhälsan till.

Arbetsmiljöverket har genomfört tillsynsbesök i två av Järfällas äldreboenden. Till-synen har inneburit krav på godkända och CE-märkt skyddsutrustning för verksam-heterna.

Medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) och hygiensjuksköterska vid Vårdhygien, Region Stockholm hade uppföljning, utvärdering och dialog med tre äldreboenden gällande hantering vid spridning av covid-19 i den egna verksamheten.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har via telefon haft dialogsamtal med MAS och följt upp vissa verksamheter.

Under året har ytterligare tre äldreboenden fått utbildning för palliativa ombud till-sammans med MAS och Palliativt Kunskapscentrum.

En översyn av samtliga trygghetslarm på våra äldreboenden har genomförts i sam-verkan med fastighetsavdelningen och en projektplanering har startat för upphand-ling av trygghetslarm.

Förvaltningen arbetar på olika sätt för att öka digitaliseringen inom äldreomsorgen genom införandet av nyckelfria lås och projektet med inköp via internet. Under 2020 har förvaltningen installerat nyckelfria lås hos alla brukare med hemtjänstinsatser och påbörjat installationen av nyckelfria lås även hos de brukare som endast har trygghetslarm. Genom att använda verktyg som exempelvis surfplattor, digitala lås höjer vi kvalitén för den enskilde och ökar delaktigheten och tryggheten.

Mer finns att läsa i verksamhetsberättelsen för äldrenämnden 2020.
https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/politikochnamnder/namnder/aldrenamnden/kallelserochprotokollforaldrenamnden.4.76d67c0e16d3f80b25822622.html

Lite vad som är pågår och som är på gång
Den 14 december fattade kommunstyrelsen beslut om igångsättningsbeslut avseende nytt äldreboende i Viksjö. Alla pensionärsorganisationer kommer att få utse en representanter som ska vara med i det fortsatta arbetet.
Under 2021 kommer förvaltningen utöka kommunens anhörigstöd med ytterligare en anhörigkonsulent, rekrytering pågår.

En ombyggnation av avdelningsköken på Tallbohovs äldreboende kommer att ge-nomföras med start i maj och tre månader framöver. Vi kommer att tömma avdel-ningsvis och det kommer att innebära att brukarna kommer att behöva flytta till an-nan avdelning när "deras" avdelning renoveras. Förvaltningen kommer att göra det yttersta föra att brukaren ska påverkas så lite som möjligt.

Renoveringen av storkök/restaurang Kärnmakaren planeras att vara färdigställd un-der i februari. Sedan ska personal utbildas och köket trimmas in så full produktion kanske i slutet av mars.

Pilotprojektet för införande av ramtid har påbörjats. Ramtid innebär att biståndshandläggaren enbart beslutar om hur många timmar hemtjänst brukaren behöver under en vecka eller en månad. Sedan är det upp till utföraren och brukaren att tillsammans avgöra när och hur dessa hemtjänstinsatser ska genomföras. Syftet med rambeslut är att stärka den enskildes inflytande och delaktighet av beviljade insatser. Ett införande innebär utbildningssatsningar för både handläggare och utförare inom hemtjänsten.

Genom Äldreomsorgslyftet har förvaltningen kunnat starta en undersköterskeutbild-ning för cirka 30 medarbetare genom kompetensförvaltningen. Utbildningen började den 1 oktober och pågår fram till december 2021. Ytterligare utbildningar planeras till hösten 2021. Satsningen ska pågå fram till 2023

Genom stimulansmedel för välfärdsteknik ges möjlighet att bland annat utveckla metoder och arbetssätt som leder till ökad användning av välfärdsteknik. Förvalt-ningen har nu inlett ett ettårigt projekt för att kunna erbjuda hembesök av digital guide för personer som är 75 år och äldre. Vår digitala hemguide heter Oscar Beran-der och han har kommit igång med lite hembesök (som är coronasäkra). Vill man ha hjälp av den digitala hemguiden tar man kontakt med servicecenter som meddelar Oscar. Han hör av sig till vederbörande för att boka in en tid. Han har arbetskläder med Järfälla kommuns logga och kan visa fotolegitimation. Vi planerar för mer marknadsföring av tjänsten framöver.
Vår nya digitala hälsinspiratör Emma Sandelin (även detta är ett ettårigt projekt) har börjat titta på ett upplägg av träningsvideos i samarbete med personliga tränare på folkhögskolan. Dessa träningsfilmer skulle kunna förebygga fallolyckor.
Karoline Lundvall chef för Stöd och förebyggande enheten kan komma till ett KPR för att berätta mer.

Förvaltningen har ett projekt gällande heltidsfrågan inom vård och omsorg, erfaren-heter visar att när fler medarbetare arbetar heltid minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir attraktivare och jämställdheten ökar. Järfälla kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och har ett ansvar att arbeta mot heltid som norm.

Tipps på bok

Ett år som detta så har de existentiella frågorna kommit närmare än vanligt. Sorg, ensamhet, trötthet men också hopp, mening och framtid är existentiella frågor som vi alla bär på. Boken "Existentiella frågor hos äldre" har många fallbeskrivningar, faktadelar och reflektionsfrågor. Den har skrivits av Peter Strang som är professor i palliativ medi-cin, vetenskaplig ledare i Palliativa kunskapscentrum och författare.
Med vänlig hälsning

Anneli Lagerberg
avdelningschef
äldre och funktionshinder