Äldrenämnden dec 2020

  • Lennart Nilsson

Hej Året 2020 kommer vi att minnas som pandemins år. Förutsättningarna förändrades och vi måsta anpassa oss till en ny verklighet. Järfällas äldrenämnds arbete inriktades på att förhindra smittspridning och det viktiga arbetet med den nya äldreplanen bromsades upp. Nämndens nya verklighet har handlat om skyddsutrustning, smittspårning och kohortvård. Verksamheternas verksamhetsutveckling har fått stå tillbaka. Vi har fått förhålla oss till ett regelverk i ständig förändring. Först skulle vi inte använda mask nu skall vi alltid använda mask. Vi liksom nationen Sverige har lärt oss smittskyddsarbete under arbetets gång. För att lindra ensamhet har vi använt digitala hjälpmedel som Ipad´s för digitala möten med äldre. Våra medarbetare i kommunens omsorg har jobbat hårt, fått utbildning och nya rutiner för att minska smittspridningen i arbetet mot Covid -19. Vägen dit har varit lång och vi har många duktiga medarbetare som har orkat ge en värdig vård i en svår tid! Det arbete som utförts under pandemin får mig att tänka på Winston Churchill som efter kriget tackade flygvapnet med orden "aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket" det gäller även personalen inom sjukvård och omsorg idag. Nu får vi snart ett vaccin och kommunen i samverkan med region Stockholm startar vaccination i början av året. De äldre och omsorgens personal står först i kön. I Sveriges riksdag har partierna tävlat om att satsa på äldreomsorgen vilket är bra men inte så vanligt. För Järfällas del handlar det om cirka 26 miljoner. Jag har lagt fram en bruttolista som innefattar exempelvis utbildning av personal samt bättre arbetsvillkor. Silviacertifiering av Järfällas äldreboenden och bättre måltider för äldre. För hemtjänsten införs demensteam och stjärnmärkning av densamma samt ramtid för att minska stressen. Vi kommer utöka anhörigstödet med ytterligare en konsulent. Vi skall utreda införandet av biståndsbedömda trygghetsboenden. När det gäller det kommunala sjukvårdsansvaret så jobbar förvaltningen med att utreda en förstärkning i enlighet med ett uppdrag som nämnden gav förvaltningen före sommaren. Vi hoppas det är möjligt att öppna en ny mötesplats i Jakobsberg men den satsningen beror på hur pandemin utvecklar sig. Slutligen vill jag berätta om en satsning för att säkerställa att alla som bor på äldreboenden kan ansluta sig till wi-fi på det egna rummet. Det är en viktig satsning som möjliggör välfärdsteknik och ger den boende bättre kontakt med världen utanför boendet. Det var några exempel på vad som planeras för under 2021. På årets sista kommunstyrelse beslutades att Viksjö skall få ett nytt äldreboende lokaliserat på Hemmansvägen. Järfällas kommunala pensionärsråd KPR kommer att få ett inflytande över den kommande processen. Den rollen är viktig och av den anledningen har jag efterfrågat

KPR's roll som remissinstans i kommunövergripande frågor. Det svar jag fått från kommunledningens förvaltning är att pensionärsorganisationerna har möjlighet att vara remissinstans redan idag, tex gällande detaljplaner/samråd eller andra frågor som rör äldre, men kommer inte alltid in med synpunkter. Vi som sitter i kommunstyrelsen behöver ett brett underlag med remissvar från samhällets alla berörda organisationer för att besluten skall bli så bra som möjligt. Julen är snart här och jag tänker mycket på såväl personal som äldre med familj. Alla äldreboenden kommer att anstränga sig för att julstämningen skall infinna sig på boendet. Järfälla har inte ett så kallat besöksförbud över julhelgen men vi har alla ett ansvar för att skydda äldre, såväl besökare som boende. Samtidigt så finns det en stor ensamhet hos många äldre i vårt samhälle. Tänk efter om du känner någon som skulle uppskatta att du ringer och önskar en god jul. Ditt samtal kan vara den bästa julklappen! På våra äldreboenden så hjälper personalen den boende att deltaga i ett videosamtal, allt du behöver göra är att ringa boendet så arrangerar personalen samtalet. Om du vill besöka någon som bor på ett äldreboende så uppmanar jag dig att kontakta boendet först för att rådgöra med personalen hur besöket skall gå till. Jag vill rikta ett varmt tack till alla som under året gjort en insats för våra omsorgstagare och till förvaltningen samt ledamöter i nämnd och KPR för att ni har kämpat på under svåra förhållanden. Jag tror och hoppas att vi kan mötas som vanligt under 2021! Slutligen så önskar jag er alla en riktigt GOD JUL! Lennart Nilsson Ordförande i Äldrenämnden