Äldreomsorg i Järfälla – juli 2020

Ibland blir det inte som man tänkt sig, coronapandemin har dominerat våra dagar under en lång tid nu. Förvaltningen har på kort tid fått ställa om stora delar av sin verksamhet till en krisorganisation. Vården och omsorgen har ställts under stor press och det har blivit förändrade förutsättningar för verksamheterna. Alla verksamheter inom socialförvaltningen har ställt om utifrån behov hos brukarna, samtidigt som de måste hantera nya utmaningar i arbetsmiljön.

Här kommer lite information om vad som har hänt under våren och vad som är på gång i äldreomsorgen!
Innan pandemin slog till så hade vi hunnit göra några saker:
Påbörjat en översyn av samtliga trygghetslarm på våra äldreboenden och den genomförs i samverkan med fastighetsavdelningen.
Påbörjat planering för att under hösten 2020 ersätta kollektivboendena (psykiatri) på Arrendevägen med nya platser på Olovslunds äldreboende för äldre personer med psykiatrisk diagnos.
Det har varit gemensamma informationsmöten med demensvårdsutvecklare, anhörigkonsulent och biståndshandläggare under januari och februari för nydiagnostiserade med kognitiv svikt och/eller deras anhöriga. Möten planeras att fortsätta efter sommaren om möjligt.
Demensvårdsutvecklaren har under januari till mars haft samtalsgrupper för anhöriga som vårdar en demenssjuk närstående i hemmet. Samt handledning av hemtjänstpersonal som tidigare har gått en tre dagars utbildning i demens.

Under våren har ytterligare en utbildning för palliativa ombud skett tillsammans med Palliativt Kunskapscentrum men som inte han bli klar förhoppningsvis kan vi återuppta utbildningen i höst.

Äldreenheten har påbörjat att utbilda biståndshandläggare i demenssjukdomar och kognitiv svikt genom Silviahemmets utbildning för Silviacertifierade biståndshandläggare.

Förhandling med Hemsö om lokalanpassningar på Tallbohovs äldreboende pågår men har avstannat på grund av pandemin.
Under våren 2020 påbörjades utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet inom Vård- och omsorg. I utvecklingsarbetet ingår bland annat händelsehantering och egenkontrollen, arbetet leds av utvecklingsledare.

När dagverksamheten har varit stängd (fortfarande stängd oklart i dagsläget när vi kan öppna) har medarbetarna som arbetat inom stöd och förebyggande enheten erbjudit hjälp med inköp och apoteksärenden för riskgruppen 70 år och äldre som inte har insatser från hemtjänsten. Dessa ärenden har ringts in genom servicecenter och under en period av en månad (mars-april) inkom det cirka 100 ärenden. Det har varit en väldigt uppskattad stödinsats. Även frivilligorganisationerna har varit behjälpliga i denna volontärverksamhet.

Medarbetarna på dagverksamheterna har också regelbundet ringt upp deltagarna och deras anhöriga för att stämma av om de är i behov av andra insatser.
Anhöriga till deltagarna på dagverksamheter med demensinriktning har fått stöd såsom stödsamtal eller avlastningstid i hemmet.

Lite vad som är på gång

Översynen av kommunens anhörigstöd har påbörjats och beräknas vara klar i augusti och vår nya anhörigkonsulent börjar sin tjänst i slutet av augusti.

Förvaltningen arbetar på olika sätt för att öka digitaliseringen inom äldreomsorgen genom införandet av nyckelfria lås och projektet med inköp via internet. När det gäller nyckelfria lås så beräknar förvaltningen att alla lås ska var installerade under 2020. Genom att använda verktyg som exempelvis surfplattor, digitala lås höjer vi kvalitén för den enskilde och ökar delaktigheten och tryggheten.

Förvaltningen har ökad användning av digitalisering på grund av pandemin där ett flertal insatser är genomförda:
• Alla äldreboenden har fått en surfplatta per avdelning för att möjliggöra videosamtal mellan boende och närstående Har varit mycket uppskattat. Det finns även tips på sociala aktiviteter på surfplattan.
• Ekens äldreboende har provat att ha sångstund via videokommunikation då inga musikanter kan komma på grund av besöksförbud.
• Alla äldreboenden får en Imnu, en musikkudde med vibrationer, målet är med musikkudden att minska oro och stress hos den enskilde.
• Användningen av Skypemöten har ökat och utvecklats.

Smedens äldreboende i Kallhäll är nu färdigställt och de första hyresgästerna beräknas vara på plats i början av september. Äldreboendet består av 54 platser och kommer att drivas av Ansvar och Omsorg AB.

Renovering av Kärnmakarens storkök och restaurang pågår, planerad färdigställandetid var sommaren 2020. Men nu har en försening aviserats och kommer att vara färdigställt till slutet av året.
Mycket av 2020 - års kvalitetsarbete, utbildnings- och utvecklingsarbete har skjutits upp och inom dessa områden behöver ett omtag eller förändringar göras.
Från den 1 juli har Transportservice tagit över turbundna resor från Sirius. Övergången gick förvånansvärt bra med endast några få avvikelser. Vi inom äldre och funktionshinder är väldigt glada att få samarbeta med Transportservice.

Genom Äldreomsorgslyftet finns det medel till att starta en undersköterskeutbildning genom kompetensförvaltningen. Utbildningen kommer att starta upp den 1 oktober och nu pågår en planering tillsammans med våra privata utförare och kommunens hemtjänst för att fylla dessa platser. Jag återkommer med mer information efter sommaren.

Projektering/byggstart av nytt äldreboende i Viksjö pågår tillsammans med Bygg- och miljöförvaltningen, ärendet ska upp till nämnd i september.

Genom stimulansmedel som socialförvaltningen har fått för välfärdsteknik ges möjlighet att bland annat utveckla metoder och arbetssätt som leder till ökad användning av välfärdsteknik. Socialförvaltningen vill nu inleda ett ettårigt projekt för att kunna erbjuda hembesök av digital guide för personer som är 75 år och äldre. Ärendet kommer upp till nämnd i september.

Till nämnden i september kommer även en fördjupad rapport kring förenklad biståndshandläggning och förslag till ett pilotprojekt för införande av ramtid i verksamhetsområdet hemtjänst.

Jag önskar er alla en fin sommar och vi hörs i höst!

Anneli Lagerberg
avdelningschef
äldre och funktionshinder