Kära medlemmar i Grindslanten

Grindslantens valberedning har till uppgift att inför årsmötet lämna förslag på personer till alla poster i styrelsen och programkommittén. Det låter enkelt men det är det verkligen inte! Därför dessa rader.

Den 25 september 2018 var vi undertecknade på kurs hos SPF Stockholmsdistriktet för valberedare. Bland annat fick vi höra att de flesta medlemmar som slutar i våra SPF-föreningar gör det för att man känner sig oengagerad. Alltså berättar vi kortfattat vad styrelsen för närvarande gör. Detta för att få er nyfikna och kanske fundera på om någon del i vår verksamhet låter intressant, rolig och engagerande att medverka i. Innan vi går in på arbetsuppgifterna vill vi berätta att samtliga i styrelsen och programkommittén framhåller att man har roligt tillsammans i arbetet, man trivs med varandra och hjälps åt, trots att arbetsbördan ibland kan kännas väl stor. När man lämnar sin post är det oftast för att man varit med länge och känner att det är dags för nya krafter att ta över.

Nu över till föreningens arbetsuppgifter. De kan ses i två delar. Den ena delen är utåtriktad och märks mest för våra medlemmar. Den andra är den styrande, administrativa och ekonomiska delen och riktar sig mot vårt riksförbund, Stockholms läns SPF- distrikt och de andra pensionärsföreningarna i kommunen, SPF Tunasol, Pensio-närernas Riksorganisation (PRO) och Riksförbundet pensionärsgemenskap (RPG) samt kommunens Vård- och omsorgsnämnd (VoN).

Styrelsen har sju fasta poster. Den utåtriktade delen av arbetet i styrelsen kan sägas vara den viktigaste delen. Den att skapa gemenskap för oss medlemmar för att bryta ensamheten bland oss äldre kanske hitta nya vänner, men också för att bjuda på lätt tillgänglig kultur och varierad underhållning. Det gör vi med våra trevliga och berikande upplevelser på månadsmöten med föredrag och sång- och musik-uppträdanden. Därtill utflykter, dagsresor och resor utomlands, olika studiecirklar och promenader tillsammans. Detta arbete är praktiskt och innebär många kontakter med trevliga människor. Det sker i programkommittén där en eller två ledamöter samordnar och rapporterar i styrelsen. Programkommittén består av fyra medlemmar varav två tillhör styrelsen.

Den andra delen av föreningens arbetsuppgifter finns i styrelsen som består av följande: ordföranden leder och planerar styrelsearbetet, men också planerar framtiden för föreningen tillsammans med övriga ledamöter, har kontakter med vårt riksförbund och distriktet i Stockholm och utanför föreningen. Dessutom har ordföranden och vice ordföranden löpande kontakter med pensionärsföreningarna i kommunen inför arbetet i Äldrerådet och det Kommunala Pensionärsrådet (KPR). Detta arbete handlar om att tala för och bevaka våra äldres rätt till hemtjänst och äldreboende när behovet uppstår. Kassören har det löpande ekonomiarbetet, bokslutet, och ekonomisk planering framåt i tiden. Sekreteraren skriver styrelsens mötesprotokoll och skrivelser utåt. Medlems-sekreteraren ska hålla ordning på förbundets medlemsregister som ska uppdateras kontinuerligt för Grindslantens del, kontakter med distriktet och förbundet. Två ledamöter i styrelsen har ”rörliga” uppgifter som har både med styrelsens och programkommitténs arbete att göra. Samtliga arbetar datorbaserat. Som synes är det svårt att klart avgränsa en del uppgifter mellan styrelsen och programkommittén. Vi kallar dem ”rörliga” uppgifter. Uppgifternas rörlighet beror troligen på att de skiftar över tid.

Valberedningens primära uppgift är att föreslå nya ledamöter till styrelsen. Du som känner ett litet pirr av intresse för något av det du läst – hör av dig! Vi pratar gärna med dig.

Wolfgang Firus
Epost: wolfgangfirus@gmail.com
telefon: 070-560 1276

Birgitta Sandberg
Epost: lesg@comhem.se
telefon: 072-557 8989.

OBS!!
Boka redan nu in Grindslantens ÅRSMÖTE 2019 måndagen den 4 februari kl 13.30 på S:t Larsgården.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda fyra veckor före årsmötet, dvs senast den 7 januari 2019. Före förhandlingarna månadsmöte med kommunarkivarie Annika Holmberg som visar en ny film om Tureberg.