Årsmöte 2015

Kallelse till Årsmötet 2015

Årsmötet äger rum den 2 februari kl.13 i Brommasalen, Alviks kulturhus.

Föredragningslista, valberedningens förslag och andra handlingar som ska behandlas på mötet finns tillgängliga på hemsidan och hos kassör Hans Edenhammar.

Eventuella motioner ska ha kommit styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

Bland de ärenden som ska behandlas på årsmötet finns beslut om stadgeändringar i enlighet med de beslut som togs på SPFs kongress 2014. Årsmötet ska bland annat fatta beslut om nytt namn för föreningen som en följd av att förbundet kommer att heta SPF Seniorerna. Styrelsen föreslår att föreningen ska heta SPF Seniorerna Bromma.

Beslut ska också fattas om avgiften för 2016. Föreningen har en bra ekonomi och styrelsen föreslår därför oförändrad avgift 230 kr. Härav går som tidigare 110 kr till förbundet, 60 kr till Stockholmsdistriktet och 60 kr till SPF Bromma.

SPF Bromma erhåller totalt cirka 100 tkr i medlemsavgifter plus 37 tkr i bidrag från Stockholms Kommun. Huvuddelen av inkomsterna används för vår egen tidning. 2015 års verksamhet beräknas i skrivande stund (slutet november) ge ett mindre överskott.

Väl mött på årsmötet i februari !

Lena Hedquist

Verksamhetsplan 2015