Årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte med SPF Seniorerna Bromma

Måndagen den 13 september 2021 klockan 13.00

Brommasalen, Alviks Kulturhus                                                                                

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande

 2. Parentation

 3. Val av ordförande för årsmötesförhandlingarna

 4. Val av sekreterare

 5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

 6. Mötets stadgeenliga utlysande

 7. Fastställande av dagordningen

 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

 9. Fastställande av resultat- och balansräkning

 10. Revisorernas berättelser

 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 12. Fastställande av ersättning till styrelse, revisorer och valberedning

 13. Behandling av inkommande motioner

 14. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2021

 15. Fastställande av årsavgift för 2022

 16. Fastställande av antalet styrelseledamöter

 17. Val av ordförande för 2021

 18. Val av styrelseledamöter

 19. Val av revisorer

 20. Val av valberedning

 21. Val av ombud och ersättare till distriktsstämman

 22. Övriga frågor

 23. Årsmötet avslutas

Klicka på länkarna för att se följande dokument: