Anhörigas insatser ovärderliga

Idag har närmare 150 000 personer i Sverige en demenssjukdom. Antalet ökar i takt med att befolkningen åldras. Många personalgrupper är delaktiga i vården och omsorgen men utan anhörigas och andra närståendes insatser skulle det inte fungera. Demenssjukdomen innebär en gradvis förlust av minne, språk, tidsuppfattning och andra vitala förmågor. I början av sjukdomsförloppet klarar många att bo kvar i hemmet med rätt stöd från anhöriga.

Efter hand blir situationen mer och mer krävande för anhörigvårdaren. Forskning visar att den egna hälsan kan komma i riskzonen både fysiskt och psykiskt. Många anhöriga känner att de gör en meningsfull insats men i längden blir den alltför påfrestande. Man oroar sig för framtiden, kanske för ekonomin eller vad som händer om man själv blir sjuk och mycket annat. Sömnen blir störd och umgänget med andra människor minskar. "Du måste tänka på dig själv" får man som anhörig ofta höra. Det innebär i en djupare mening inte att vara egoistisk utan att sätta gränsen för vad man orkar i förhållande till vad den man vårdar har glädje av. Och den återkommande frågan - vad händer den dag när jag inte orkar längre utan måste fatta beslutet att be om ett annat boende för min närstående?

Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som anger att socialnämnden "SKA erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder". Ordet BÖR har bytts ut mot ordet SKA!

Nu har Socialstyrelsen utarbetat en vägledning för ansvariga politiker och tjänstemän, Stöd till anhöriga - vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. Den kan beställas från Socialstyrelsens publikationsservice eller laddas ned från nätet.

Vilket stöd erbjuder Stockholms stad? Vi som tillhör Bromma vänder oss till biståndshandläggare i Bromma stadsdelsförvaltning eller till Äldre direkt.

Exempel på insatser är trygghetslarm, färdtjänst, avlösning i hemmet, hemtjänst, dagverksamhet, ledsagning, växelvård och avlösning, anhöriggrupper och individuellt anpassat stöd. I Bromma är korttidsboendet på pensionat Kinesen en stor tillgång för anhöriga, likaså det demensteam som finns att tillgå.

Stockholms kommun har sedan 2009 en organisation med anhörigkonsulenter, en i varje stadsdel med något undantag. Vivi-Anne Ekholm, som är vår konsulent i Bromma, inbjuder bl a till föreläsningar och information och samarbetar med frivilliga organisationer, t ex SPF, PRO, Röda Korset och Veteranringen m.fl.

Lena Hedquist