Hemtjänsten på Kungsholmen

Synpunkter på Kungsholmens hemtjänst från Drakens medlemmar

I stadens olika pensionärsråd sitter representanter för pensionärsorganisationerna. I pensionärsrådet träffar de chefer och ofta även personal från äldreomsorgen. De har också kontakt med ansvariga inom stadsdelsnämnderna och kan framföra synpunkter till dem.

Vi som är Drakens fem representanter i Kungsholmens pensionärsråd (se SPR) har sista året arbetat med att lära oss hur hemtjänsten fungerar här.

När stadsdelens biståndshandläggare beslutat att man har rätt till hemtjänst får man enligt lagen om valfrihet, LOV, välja vilket hemtjänstföretag man vill anlita. På Kungsholmen finns ett stort antal att välja mellan.

Vi började vårt arbete med att kartlägga de åtta företag som har flest kunder. Resultatet har vi rapporterat om i Draken nr 3 2016. Vårt intryck av företagen var gott. Men viktigare är dock att veta vad kunderna tycker. Vi ville ha exaktare svar än de som Socialstyrelsens årliga enkäter ger.

I vår nästa etapp intervjuade vi därför medlemmar i Draken för att få veta hur många som har hemtjänst och vad de anser om den hjälp de får.

Vi har under januari - mars 2017 ringt upp de medlemmar, 80 år och äldre, som är bosatta i stadsdelen, och som inte bor i särskilt boende. Det blev totalt 358 personer.

Av dem fick vi kontakt med och intervjuade 293 personer, 213 kvinnor och 80 män.
Av dessa hade ¼ eller 70 personer (61 kvin-nor och 9 män) hemtjänst. Ca 40 av dem hade endast servicetjänster som t ex städning och inköp medan resten hade hjälp med både omvårdnad och service. 26 hade besök av hemtjänsten en gång i veckan eller mer sällan och ca 20 hade besök varje dag. 8 personer hade besök fem gånger eller mer per dag.

Vi ställde också frågan "Hur många olika personer från hemtjänsten var hemma hos dig förra veckan?". Det visade sig svårt att svara på, särskilt för dem som har omvårdnad och har hjälp flera gånger om dagen. Många har svarat "vet ej". Vi har alltså ingen säker uppfattning om detta. Intressant är att de flesta som har hemtjänst är i stort nöjda med den hjälp de får, 57 personer, mot fem som inte är nöjda. Av dessa fem har fyra personer hjälp med omvårdnad. Åtta personer svarade "vet ej".

De som har hjälp med mat är till övervägande del nöjda med maten.
De flesta tycker att hemtjänsten brukar komma i tid och att personalen har tillräckligt med tid för det arbete som skall göras. De flesta tycker också att de kan välja vilka tider hemtjänsten skall komma och att det är lätt att få kontakt med hemtjänst-företaget.

När det gäller besked om förändringar vad avser personal, tider, mat mm är det fler som är missnöjda än nöjda. När det gäller genomförandeplan är det 73 % som har en sådan vilket är positivt. Mycket glädjande är att 90 % har svarat att de har förtroende för hemtjänstpersonalen.

Vi har också frågat om personerna har någon synpunkt utöver vad vi har frågat om och fått sammanlagt 23 synpunkter. De handlar om olika saker som t ex: personalens språk är för dåligt; behov av kvinnlig personal till vård; personalen legitimerar sig ej; och så ensamhet. Några vill att personalen ska hjälpa till med småuppgifter som inte står i schemat.

Avslutningsvis kan nämnas att ett nytt sätt att besluta om hemtjänst, ramtid, nu genomförs i Stockholm. Avsikten är att ge större flexibilitet vad gäller planering och utförande i samråd kund/personal.

Vi vill passa på att tacka alla medlemmar som har medverkat genom att svara på alla våra frågor och på så sätt gjort det möjligt för oss att genomföra denna undersökning.