Framtidsfullmakt

Uppdaterades: 21 november 2018

På Drakenträffen 11 oktober informerade vår medlem Aud Sjökvist om lagen från 1 juli 2017 om framtidsfullmakt.

Den innebär att vi kan bestämma vem som ska hjälpa oss om vi inte kan klara oss själva. Aud är jurist med bakgrund i bl a kammarrätten och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Här kommer nu Auds information och ett förslag till fullmaktsblankett.

Att tänka på

• Överväg noga innehållet i framtidsfullmakten! Ska den gälla samtliga ekonomiska och personliga angelägenheter – eller bara vissa? Innehållet kan också behöva ses över med jämna mellanrum.

• En eller flera fullmaktshavare? Ersättare för fullmaktshavaren?

• Ska fullmaktshavaren få göra bedömningen om ditt tillstånd är sådant att fullmakten träder i kraft (huvudregel enligt lagen)? Eller vill du att frågan ska avgöras av domstol?

• Ska framtidsfullmakten innehålla villkor för gåvor? I så fall: vem ska få gåvor, vid vilka tillfällen och till vilket värde?

• Ska fullmaktshavaren ha rätt till arvode för det uppdrag som utförs enligt framtidsfullmakten? Om ja: utifrån vilka grunder ska arvodet bestämmas och hur stort ska/får det vara?

• Ska fullmaktshavaren redovisa sin verksamhet på något särskilt sätt? Vem ska ta emot en sådan redovisning?

• Ska en granskare utses? I så fall vem? Vad ska granskningen omfatta? Hur ska granskningen redovisas? Ska granskaren få något arvode? Om ja: utifrån vilka grunder ska arvodet bestämmas och hur stort ska/får det vara?

Formkrav

• Av framtidsfullmakten ska framgå att det är just en framtidsfullmakt.

• Fullmakten får upprättas bara av den som fyllt 18 år och som inte är beslutsoförmögen.

• Fullmakten ska vara skriftlig och det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare.

• Fullmaktsgivarens underskrift ska bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen.

• Vittnena ska i sin bevittning intyga att:

  • de känner fullmaktsgivaren alternativt att denne styrkt sin identitet
  • de varit samtidigt närvarande vid bevittnandet
  • fullmaktsgivaren har undertecknat fullmakten och att detta gjorts frivilligt
  • de har kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt

• Vittne får inte vara under 15 år och får inte vara jävig, det vill säga ha ett direkt släktskap med fullmaktsgivaren. Vittne får heller inte vara den som fullmakten gäller för (fullmaktshavare).

• Vid ändring av framtidsfullmakten gäller samma krav som när man upprättar en framtidsfullmakt för första gången, om inte ändringen endast gäller att fullmakten ska begränsas.

OBS! En framtidsfullmakt kan enligt lag återkallas så länge fullmaktsgivaren har beslutsförmåga.

OBS! Framtidsfullmakten ska uppvisas i original när den används gentemot tredje man, till exempel en bank
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Här finns Auds förslag till blankett.

 

Publicerades: 21 november 2018 Uppdaterades: 21 november 2018