Förbättrad trygghet för gående

Öppet brev till trafikborgarrådet Daniel Helldén 2017-12-11

Pensionärsrådet på Kungsholmen består av sammanlagt tio medlemmar som är nominerade av de tre pensionärsföreningarna på Kungsholmen. Rådet är knutet till stadsdelsnämnden och har att ta tillvara de äldres intressen. 

Vi i rådet är oroade över trafikutvecklingen i Stockholm. Särskilt gäller det de gåendes situation. Därför tycker vi att det är positivt att staden har tagit fram en framkomlighetsstrategi vari ingår bl a en cykelplan och en gångplan.

Vi oroar oss dock för att cyklister och gående i flera sammanhang ses i samma grupp gentemot andra färdmedel eftersom vi tycker att de gåendes förutsättningar är helt olika cyklisternas.

Bakgrund: "Gångplanens övergripande mål är att stadens offentliga rum skall ge bättre förutsättningar för alla invånare och besökare att kunna, vilja, veta och våga gå".

I gångplanen framgår bl a att många fotgängare upplever att särskilt cyklister visar dem mindre hänsyn än vad de får av andra fotgängare. Ett mål enligt planen är att det skall vara lätt att förstå vilka ytor som är till för gående och vilka som är till för andra trafikslag. I cykelplanen betonas vikten av att separera fotgängare och cyklister för att minska otrygghet och konflikter.

I handlingsplanen för att förbättra Stockholms gångvänlighet fram till år 2020 anges olika åtgärder. Totalsumman beräknas till 180 miljoner varav 60 milj är investeringar.
En åtgärd är att "Genomföra en kampanj för att åtgärda lokala gångproblem". Felande länkar i gångstråk skall identifieras med hjälp av invånarna i staden genom en publik kampanj där medborgarna uppmanas anmäla sådana platser.

Pensionärsrådets synpunkter
Bland de gående finns många äldre. Med ökad ålder försvagas syn, hörsel och balans samt reaktionsförmåga. Samtidigt ser vi att cyklingen utvecklas hela tiden med allt snabbare cykling, mopeder (klass ll) och elcyklar. Trygghet för de gående kräver då att cyklisterna håller sig till de ytor som är avsedda för cykling och de gående till gångstråken. Cyklisterna på Kungsholmen syndar stort mot detta genom att cykla på trottoarerna, gångstråken i parkerna och till och med på gräsmattorna.

Vi anser därför att handlingsplanen skall omfatta ordentlig skyltning som klargör var cykling och var gående är tillåten. Trots att vikten av detta anges i planerna saknas denna åtgärd i handlingsplanen.När det skyltats är det viktigt att överträdelser beivras.

Vidare anser vi att antalet bänkar längs gångstråken behöver öka. Till handlingsplanen behöver också läggas att övergångsställen på cykelbanorna skall markeras.

Det är svårt att förstå att cykling är tillåten på gågatorna. Visserligen säger trafikreglerna att cykling skall ske i högst gångfart och med väjningsplikt gentemot gångtrafikanterna men om vi skall ha kvar regeln måste också denna tydliggöras genom skyltning och överträdelser beivras.

I handlingsplanen finns en punkt som handlar om utbildningsinsatser för att höja medvetenheten på trafikkontoret om vistelsekvaliteter och attraktiva offentliga rum. Vi anser att det i utbildningen bör ingå att öka kunskapen om äldres behov för säkert gående.

Vi har identifierat en rad platser på Kungsholmen där tryggheten för gående bör ökas genom t ex skyltning och markering av övergångsställen på cykelbanorna. 
Vi anser att staden bör uppmana till och vara lyhörd för information från invånarna om sådana platser. På så vis kan staden få hjälp av invånarna som också blir delaktiga i förbättringen av framkomligheten i staden. Den kampanj som ingår i handlingsplanen vad gäller felande länkar i gångstråken borde kunna inrymma även detta.

Vi ser fram emot Ditt svar.

För Pensionärsrådet på Kungsholmen
Ordförande Sten Persson
Vice ordförande Birgitta Dangården