Årsmöte 2022

Kallelse och ärenden vid årsmötet 28 feb 2022. Mariasalen 13.30 SPF Seniorerna Ugglan

Se även här! <==

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras.

1. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare), Valberedningen.

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning. Styrelsens kallelse med förslag till dagordning ska vara medlemmarna tillhanda senast fem veckor före årsmötet. (31 jan). Förslag till dagordning, valberedningens förslag samt andra handlingar som ska behandlas på stämman ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman. (14 feb).

4. Fastställande av dagordning.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse.

6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning).

7. Revisorernas berättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorena

10. Behandling av verksamhetsplan eller motsvarande inklusive budget/budgetramar. Styrelsen.

11. Fastställande av medlemsavgifter 2024

12. Fastställande av arvoden och eventuella ersättningar till styrelse och revisorer. Valberedningen.

13. Behandling av inkomna motioner. Motion till ordinarie stämma kan väckas av medlem. Motion från medlem ska ges in till den egna föreningen för yttrande av föreningsstyrelsen. Föreningen överlämnar därefter motionen med yttrande till distriktet senast 4 veckor före stämman.  (4 april). Motion som väcks av förening ska ges in till distriktet.

Behöver förening/distrikt anta stadgarna vid årsmöte/stämma? Det behövs inte då kongressen tagit beslut om enhetlig stadga för hela organisationen som då per automatik gäller alla tre led. Förbundet rekommenderar föreningar att vid nästa årsmöte anmäla som en informationspunkt om de nya stadgarna och föra till protokollet att de gäller från och med den 1 januari 2022.

14. Behandling av förslag från förenings-, distrikts- eller förbundsstyrelse. Stämma kan hållas årligen eller vartannat år. Årsmöte ska hållas senast före utgången av feb månad.

15. Fastställande av antal ombud till nästkommande stämma.

16. Fastställande av antal styrelseledamöter. Valberedningen.

17. Val av ordförande Valberedningen.

18. Val av övriga styrelseledamöter. Valberedningen.

19. Val av revisor/-er och ersättare. Valberedningen.

20. Val av ombud och ersättare till stämma. Se p 14.

21. Nomineringar av ledamöter till kommunala pensionärsråd (KPR) samt regionala pensionärs[1]råd (RPR).

22. Fastställande av antal ledamöter i valberedning

23. Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen

24. Behandling av övriga frågor som anmälts inför fastställandet av dagordningen.