Om föreningen

Lite historik om Tre Lågor

  • Fanans Framsida
  • Fanans Baksida
  • Fanans Framsida
  • Fanans Baksida

 Den 10 april 1959 samlades åtta (8) personer i Folkets Hus Mackmyra, för att diskutera bildandet av en pensionärsförening i Valbo.

Det var handlingskraftiga personer som omedelbart utsåg en interim styrelse bestående av: Axel Andersson, Elsa Södergren, Albert Hessman, Johannes Johansson, samt Oskar Pettersson.

Det var också framsynta personer som lät en kvinna ta plats i styrelsen. På den tiden bestod styrelserna ofta uteslutande av män, om det inte var en kvinnoförening förstås.

Är det djärvt att tro att Elsa Södergren blev sekreterare eller var det möjligen kaffekokerska.

När dessa åtta (8) pionjärer lämnade Folkets Hus i Mackmyra den dagen hade man alltså en styrelse på fem (5) personer och dessutom tre (3) medlemmar, ingen dålig början.

Från räkenskaperna för första verksamhetsåret kan bl.a. följande utläsas:

Lokalhyra 10.- kronor

Kassaskrin, portfölj kontors- och pappersvaror 24.- kronor

Av årets medlemsavgifter på 388.- kronor utbetalades

Till Förbundet 63.- kronor

Till distriktet 21.- kronor

Första årets netto blev 378.- kronor

Vid bildandet av föreningen den 19 april 1959 skrevs åtta (8) medlemmar in och vid 1959 års slut fanns 80 aktiv medlemmar. Ur verksamhetsberättelsen framgår att föreningen hade åtta (8) protokollförda föreningsmöten, med kaffe på samtliga, utom ett då serverades gröt istället. Två bussresor företogs, en resa till Stockholm, samt en som skulle vara mystisk resa med slutstation Högbo.

1960 kan man notera att pensionärsföreningens damer bildat en Syförening. Arbetsmaterialet erhöll de från Östanbäcks Spinneri gratis! Vidare erhöll föreningen under året bidrag från Mackmyra Sulfit AB, Mackmyra Sociala fond, Valbo Kommun, samt Pappers avd 32 i Mackmyra.

Intressant är också att redan i 1961 års handlingar benämns vår förening med nr 156, d.v.s samma föreningsnummer som vi trots alla omorganisationer under åren fortfarande har.

Möteslokalerna har varit sex (6) under åren. Det är i tur och ordning Mackmyra Folkets Hus, Mackmyra Skola, Ordenshuset i Valbo, Gamla Kommunalhuset , Mikaelsgården från 1960 och Furugården från hösten 2013.

I slutet av 1964 väcktes frågan om föreningarna i distriktet borde ha en fana att användas vid årsmöten och begravningar. En fana med initialerna S F R Sveriges Folkpensionärers Riksförbund inköptes. Förbundsordförande Viktor Törnberg invigde fanan den 6 maj 1965. Till vår förenings första fanbärare utsågs Engelbert Sundberg och han skulle ersättas med 10.- kronor per gång som fanan kom till användning. Den nyinköpta fanan kostade 700- kronor.

En djärv satsning kan tyckas att köpa en fana för 700 kronor , när man läser i räkenskaperna per den 31 december 1964 att kassabehållningen var 706 kronor och 11 öre. Fanan blev inaktuell när vårt förbund ändrade namn till Sveriges Pensionärsförbund S P F. Idag är fanan inlämnad till förvaring och omhändertagande i X-Arkivet.

1970 bildade P R O en förening i Valbo och vår förening får då ett medlemtapp som blev rätt så stort och föreningen ett antal kämpiga år! I slutet av 1986 var medlemsantalet ca 70, men då börjar en ny era i föreningen, då flera nya medlemmar skrevs in och av de som skrevs in 1986 har vi 12 medlemmar kvar och några av dessa personer är fortfarande aktiva med att deltaga vid månadsmöten och andra sammankomster.

Föreningens verksamhetsberättelser har ofta tänkvärda slutord.

1961 års verksamhetsberättelse t. ex hade följande kärnfulla slut Apell:

"Styrelsen uttalar sin önskan att det är vår förhoppning att obrottsligt hålla samman som ger rörelsen styrka och kampvilja.

Vi känner tillit samt vårt förtroende till all våra medlemmar, som i sitt uppoffrande arbete och bevistar mötena för att här förenas till en gemensam sak."

Den formuleringen ansågs riktig i 10 års verksamhetsberättelser.

1973 skrevs en ny formulering detta med att föreningen förlorat många medlemmar.

Jag citerar:

"När vi nu börjar ett nytt verksamhetsår kommer önskningarna om förbättringar på många områden. Då först och vår egen förening skall få en mera intresserad medlemskår, så att de försöker att lära sig att stadgar är till för, att vägleda och styra föreningens arbete, så att det gagnar det syfte pensionärsrörelsen arbetar för, nämligen att bevaka våra rättigheter och komma med förslag i många frågor som kan ge mening åt pensionärernas kamp för fortsatt välfärd. Med en föraning om kommande tider bör kampen skärpas. Vi måste inse nödvändigheten av studier, främst i sådana ämnen som rörelsen har den största nyttan av."

Slut citat:

De slutorden kan vi idag ännu se som aktuella, när vi ser hur utvecklingen varit och är när det gäller våra pensioner och beskattningen av dessa. Hur äldre som har svårt att göra sin röst hörd när det gäller boende, vård m .

53-156 Tre Lågor som föreningen heter fick namnet i början på 1990 talet. Varför namnet Tre Lågor? Jo, i Valbo sockens gamla sigill finns tre (3) masugnars lågor härrörande från bruken Forsbacka, Mackmyra och Tolffors.

Studieverksamheten i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har varit mycket livlig med många ämnen, såväl praktiska som teoretiska. Exempelvis Minnesträning, Trygghetsfrågor med även studiebesök vid Tingsrätten, Familjejuridik, Sång och Musik, Mobilär, Teater, Handarbetscirklar, Matlagning för herrar m m.

Läs- och rescirklar, som sedan resulterat i resor inom Sverige och ut i Europa.

Föreningen är även aktiv i Väntjänsten Valbo, tillsammans med Valbo Kyrka, Röda Korset och PRO. Från vår förening deltar ett stort antal medlemmar med att bistå pensionärer som behöver hjälp med olika ärenden, läkar- och tandläkarbesök. Hjälper till vid Furugården när underhållning bjuds där och arbetar i Kaféet och Knutboa.