Sammanfattning av KPR möte den 24 november 2021

Sammanfattning av KPR möte den 24/11-21

Under förmötet som vi föreningar hade dök Kerstin Almen upp. Hon skulle ha informerat om arbetet om omarbetning av riktlinjerna för bl.a. KPR men hade inte tid att medverka då KS skulle ha möte om bl.a. denna fråga. Hon ville veta vad vi ville att hon skulle ta med sig till detta möte. Vi informerade henne om att:
1: vi vill att KPR skall ligga under KS och inte omsorgsnämnden.
2:vi vill vara med i arbetet att ta fram nya riktlinjer.
3:vi vill komma in tidigare i beslutsprocesserna som berör seniorer.

Info från Sandviken Hus (SH) om framtida byggplaner:
SH skall enl beslut producera 40 ny lgh/år fram till 2025. Just nu planeras 15 nya lgh på Mossvägen genom att man iordningställer lgh på vindsplanen. (2024)
På TBV planeras 50 lgh i höghuset som tidigare var SÄBO. Klart 2025
I f.d föreningshuset i Björksätra planeras 20 lgh (2023)
I Storvik kv:Kringlan har samråd skett och planering pågår för ca 10 lgh mest 2-3:rums lgh i 2- planshus liknande dom som har byggts i Järbo. En upphandling av renoveringar av flera fastigheter i Storvik pågår man börjar med den yttre miljön för att senare ta dom inre behoven. Detta pga av pandemin. 
Även nya Bruket i Sandviken kommer att renoveras så väl ute som inne detta arbete beräknas på gå under några år framåt.
På området som kallas Hjalmarsmuren (efter Sätralinjen) pågår projektering för ev framtida bostadsproduktion. För närvarande pågår samråd och utredningar av flera olika aktörer.
I Årsunda finns planer på 15 lgh under 2024 dock oklart i nuläget exakt var.
På en fråga från en representant för PRO om Kungsgården så framkom att där finns i nuläget inga planer på lgh byggnation trots att SH inte har några lgh där överhuvudtaget.
En sak som kan försena projekt är dom relativt stora skador på främst tak som uppkom under översvämningarna tidigare i höst samt den stora takbrand som inträffat i Norrsätra. Det är svårt att få fram entreprenörer som kan utföra arbetena.

Info från tekniska nämnden: 
LOK (Lokala Områdes Kontoret) och arbetsförmedlingen (AF) har ett nära samarbete som bedöms framgångsrikt. Man har haft ca 450 sk extra tjänster som nu tyvärr kommer att suggestivt avvecklas pga av att AF kommer att privatiseras. Man har under 2020 - 2021 sett en sjunkande arbetslöshet inom kommunen. Oro finns för att den nu åter ökar. Då omsorgen har ett stort behov av arbetskraft så har man utökat platserna inom det sk. Upplyftet för omsorgspersonal det innebär att personalen bl.a. får möjlighet till kompetenshöjande utbildning på betald arbetstid samt att personal med annat språk än svenska ges möjligheter till ökad språkkompetens mm. Även visstid och timanställda erbjuds möjligheter till utbildning för att lättare bli anställningsbara på fasta tjänster. Dock finns oro för personalbrist i framtiden då allt flera äldre kommer att behöva någon form av omsorg och allt färre vill arbete med dessa uppgifter.

Info från omsorgsnämnden:
Det finns en hel del klagomål på att många äldre upplever att det ofta är svårt att förstå utrikesfödd personal så det på går ett intensivt arbete med att höja språkkompetensen hos många av dessa anställda.
En fråga som vi framställt till nämnden var om hur många som får avslag i någon form på sin ansökan om bistånd. Enl uppgift så handlägger nämnden ca 550-600 ärenden /månad och av dessa så får ca 5-10 st någon form av avslag. Det kan både vara ett helt avslag eller avslag på del av ansökan. För närvarande finns det inga tomma platser på SÄBO. Ett problem är dock att det ibland tar långt tid mellan att en plats blir tom efter att någon avlider och innan den nya personen kan flytta in pga av att tex anhöriga saknas eller bor långt borta. Detta arbetar man med att försöka förkorta på olika sätt. 
En annan fråga gällde korttidsplatser. I dagsläget finns det 44 st och dom avser kommunen att behålla. Dock pågår ett arbete för att se över vilka som skall erbjudas dessa platser och även behovet av sk växelboendeplatser ses över. 
Ett ny arbetssätt som man funderar på är något som kallas :NYBO det är ett norskt företag som tagit fram ett sätta att införliva seniorer i samhället. Omsorgsnämnden har ett möte med företaget inplanerat. Det går ut på att man skall minska utanförskap och ensamhet genom tex besök, kontaktsökande verksamhet mm. På fråga om vem man planerar att samarbeta med tex P.O eller Göranssonska stiftelserna så blev svaret P.O ja, men stiftelserna har klart deklarerat att dom avser att bedriva sin verksamhet ensamma. 
Arbetet med det nya SÄBO som planeras fortskrider. En trolig inriktning av många platser blir demensplatser.
Stor oro för framtida personalbrist finns trots utbildningsinsatser och införande av nya tekniker så kommer behoven att överstiga tillgången på personal. I nuläget har 5 personer avsatts för att arbeta med denna fråga.
Man utreder hur man skall kunna införa flera taklyftar på alla boenden.
Mycket arbete läggs på att framta verksamhets nära mål, öka inflytande på verksamheten, samt att jobba för att bibehålla alla individers resurser tex vid inskrivning på SÄBO/hemtjänst.
Vidare ses ett ökat behov av personal inom LSS och även där görs mycket för ökad effektivisering och införande av olika tekniska lösningar. Tekniska lösningar är främst till för att öka tryggheten för brukarna och frigöra tid för personalen 

Info från IVO:
IVO:s budget visar på ett minusresultat för 2021 främst beroende på kraftigt ökande kostnader för vård av barn och unga samt att kostnader för försörjningsstöd ökat kraftigt.  Många olika placeringar har gjorts och det kostar stora summor. Den budget som arbetas fram för 2023 visar på överskott. Ett sätt att minska kostnader för försörjningsstöd är ett nära samarbete med AF för att få så många som möjligt i arbete i någon form.
Ett problem som man ser en ökning av är missbruk hos seniorer. Mörkertalet är STORT och få anmälningar kommer in till IVO. Ett problem är att regionen har stängt beroendemottagningen i Sandviken så man måste åka till Gävle för besök. Kommunen försöker få tillstånd en återöppning.
En fråga om uteliggare framkom men enl ordf i IVO så känner dom inte till någon uteliggare i nuläget dock finns det flera som har 2:a hands kontrakt också många där Sos står för lgh kontraktet.

Info från kunskapsnämnden:
Man beräknar att göra ett plusresultat i år pga av att covid minskat antalet som kunnat gå olika utbildningar men man ser ett ökat behov av resurser inför framtiden. Främst vill man minska barngrupperna på förskolan, arbeta aktivt för att höja resultaten i grundskolan. (se artikel i Din lokaltidning v.48 om att Sandviken RASAT i ranking av skolresultaten). Vidare pågår arbete för att öka platserna på vård och omsorgsprogrammet detta väntar man sig att regeringen kommer att anslå stora resurser till under kommande år.

Hälsningar
Berit Lusth
SPF Seniorerna Syrenens representant i KPR (Kommunala Pensionärsrådet)