Föredragningslista

Föredragningslista vid årsmötet 2 juni 2021 1. Mötets öppnande. Parentation. 2. Val av mötesfunktionärer. 3. Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning. 4. Fastställande av föredragningslistan. 5. Behandling av styrelsens årsberättelse med bokslut. 6. Revisorernas berättelse. 7. Beslut om resultat- och balansräkning. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Beslut om ev. ersättningar till styrelse och revisorer. 10. Behandling av motioner. 11. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse. 12. Beslut om budget och plan för verksamheten. 13. Beslut om årsavgift för nästkommande år, 2022. 14. Beslut om antalet styrelseledamöter. 15. Val av ordförande. 16. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter. 17. Val av två revisorer och ersättare. 18. Val av ombud till ev. höststämman. (4 ombud + ordförande + ev.ersättare) 19. Val av a/ Studieansvarig, b/ Reseledare, c/ Friskvårdsombud, d/ Trafikombud e/ Syn- och hörselombud, f/ Rekryteringsansvarig, g/ Bouleansvarig, h/ Bridgeansvarig, i/ Mattcurlingansvarig, j/ IT-hemsidesansvarig, k/ Lotteriansvarig, l/ Äldrefunktionärer, m/ Medlemsregisteransvariga. 20. Val av serveringskommitté och sammankallande. 21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen. 22. Val av valberedningens ordförande och övriga ordinarie ledamöter i valberedningen. 23. Övriga frågor. 24. Årsmötets avslutning.