KPR

KPR – Kommunala Pensionärsrådet .

Länk till möten kallelser och protokoll

Kommunens pensionärsråd ( KPR ) är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen.
Rådet är en viktig kanal till de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut.
Det kommunala pensionärsrådet verkar inom hela kommunen och knutet till äldreomsorgsnämden.
Kommunen ska i pensionärsrådet samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer.
KPR är remissorgan i frågor som berör äldre som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer. KPR har ingen egen beslutanderätt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viktigt meddelande om Handlingsplanen.

Inlagt den 5 maj 2022

 

SPF Seniorernas remissvar på utkast till Handlingsplan för
Gävle – en äldrevänlig kommun

1. Bakgrund
Under denna rubrik lyfter vi fram en betydelsefull mening. ”För att uppnå
målsättningen med handlingsplanen behöver nämnder och styrelser aktivt
söka samverkan med varandra, internt och externt samt involvera äldre
personer.”.
Ett kriterium för att få bli medlem i WHO:s nätverk är att arbeta med åtta
utvecklingsområden. Gävle har valt att sammanföra två områden och arbetar
således med sju områden. Detta bör motiveras.
1.1 Statistik: Den viktigaste informationen i detta avsnitt är att åldersgruppen
80 år och äldre år 2020 uppgår till 5.475 personer och år 2030 visar
prognosen 8.218 personer. Detta är en ökning med exakt 50 % på 10 år Det
är vid 80 år och äldre som funktionsnedsättningar p g a ålder och olika
sjukdomar börjar göra sig gällande i allt större omfattning och behov av
hemtjänst, hemsjukvård och lämpliga boendeformer kommer. Detta bör
lyftas fram i en sammanfattning av detta stycke.
Antalet utrikesfödda i åldersgruppen 65 år och äldre är 1.862 personer, 8,8
%. Den gruppen bör analyseras i avseende på språkanvändning och kultur
för att kunna erbjudas en anpassad äldreomsorg i framtiden.
3. Koppling till andra styrande dokument : Här anges kommunövergripande
styrdokument och här bör denna Handlingsplan finnas med när den är
beslutad.
4. Syfte: Här bör WHO:s kriterier redovisas .

4.2: Uppföljning skall ske med framtagna indikatorer. Dessa bör redovisas
här.
1 av 7
5. Utformning av handlingsplanen: Hösten 2019 startade ett stort
informationsarbete om att Gävle kommun ska bli en äldrevänlig kommun
med bl.a. föredrag på pensionärsorganisationernas återkommande
månadsmöten. I mars 2020 kom pandemin och försvårade arbetet när inga
fysiska möten eller träffar kunde hållas. Förtjänstfullt startades i detta akuta
skede inom projektet Äldrevänlig kommuns ”Stödlinje corona”, som fick stor
betydelse för äldregruppen och gav erfarenheter av äldres situation. Senare
påbörjades projektet Digivän.
Underlaget till handlingsplanen utgörs av många olika delar framtaget med
skilda metoder innefattande webbenkät, kvalitativ studie och ett stort antal
möten med seniorer.

I webbenkäten deltog 654 personer över 65 år, vilket är 3 % av målgruppen
och en låg siffra.
I den kvalitativa forskningsstudien, som genomfördes av högskolan var syftet
beskriva äldre personers erfarenheter av sin livssituation i Gävle kommun.
Tretton personer mellan 66 och 85 år deltog i djupintervju i tre grupper.
Dialoggrupperna lockade inte så många deltagare.
I diskussionsavsnittet i Regionens redogörelse av webbenkäten framförs att i
resultatet från baslinjemätningen tycks de som svarat tillhöra en
socioekonomisk stark grupp med en relativt god hälsa, ett aktivt och socialt
liv och en hög grad av självständighet. Man skriver vidare att det är rimligt att
anta att de som tillhör socioekonomiskt svagare grupper i Gävle kommun har
sämre förutsättningar att leva ett långt och aktivt liv än de som deltagit i
denna undersökning. Vidare säger man att detta talar för behovet att följa
olika variabler över tid och i större omfattning än vad som var möjligt vid
detta tillfälle.
Ovanstående synpunkter när det gäller underlaget är viktiga att ha med sig
när man tar del av handlingsplanen och dess resultat angående kommande
aktiviteter.
2 av 7
6. Handlingsplanen

Övergripande: I målbilden anges att Gävle kommun skall ha att
seniorperspektiv i alla beslut och säkerställa att arbetet mot äldrevänlig
kommun fortlever. Ett seniorperspektiv på kommande beslut bör starta redan
2022 och följa handlingsplanens genomförande. Vi befinner oss redan nu i
ökningen av antalet individer > 80 år/se statstikavsnittet/.
Vi tror att bästa sättet att få seniorperspektivet att genomsyra nämnder,
förvaltningar och bolag är att ordförande för nämnder, chefer för
förvaltningar, ordförande i bolagsstyrelser och VD för bolag inför beslut och
åtgärder ställer sig frågan:

Vad innebär detta för Gävles seniorer? och redovisar detta i beslut,
verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Ansvariga för att denna
fråga hålls levande bör vara kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören. Då kan seniorperspektivet bli integrerat i ordinarie
strukturer i den kommunala verksamheten. Kommunala pensionärsrådet
medverkar i detta.
Styrning och stöd står för den mycket viktiga uppföljningen av
handlingsplanen.
Område boende och bostäder
Under Aktivitet om trygghetsboende bör under Ansvar Omvårdnadsnämnden
tilläggas och under När 2022. Inom bostadsområde Södra Hemlingby och
Ansvar Omvårdnadsnämnd och Utbildningsnämnd. Under Säkerställa
kvarboende bör Ansvariga vara Samhällsbyggnadsnämnd,
Samhällsbyggnadutskottet, sektor Livsmiljö och Gavlegårdarna.
3 av 7
Område Transporter och Mobilitet
Här bör under Ansvar och de två första aktivitetsområdena läggas till
Samhällsbyggnadsnämnden. Utreda möjligheten att förlänga tiden för
kostnadsfria resor kan påbörjas redan 2022.
Område Utemiljöer
Under Ansvar för samtliga områden Samhällsbyggnadsnämnd och Livsmiljö.
Under När bör utökning av antalet bänkar påbörjas 2022. Varför vänta till
2023?
Område Delaktighet Inkludering Respekt
Målbilden är att kommunen erbjuder utökat stöd till seniorer för att få
vägledning i samhällsfrågor. Detta handlar om att lätt få kontakt och att få
svar på frågor.
På gavle.se kan man läsa att ”Kommunikationsavdelningens viktigaste mål
är att öka förtroendet för kommunkoncernens verksamheter samt öka
Gävlebornas möjligheter att påverka och vara delaktiga i Gävles framtid och
utveckling. På kundtjänsten svarar kundkommunikatörer på invånarnas
frågor eller kopplar dem till rätt person.”
Här finns strukturen i ordinarie verksamhet för äldrelots och det som behövs
är ett seniorperspektiv. Vi anser att personer i den centrala kundtjänsten skall
vara välutbildade i äldres frågor och kommunens områden och kan antingen
besvara frågor eller koppla vidare till ansvarig tjänsteman. Viktigt att som
individ få återkoppling när svar kan väntas om inte frågan besvaras direkt.
Kommunala verksamheter ska ha en hög grad av tillgänglighet via telefon
och e-post och en bra information på gavle.se för äldre. För det sistnämnda
kan Kommunala pensionärsrådets och andra seniorers erfarenheter tas i
anspråk.

Budgetmedel för Äldrelots bör användas för återkommande utbildning av
personal i kundtjänst , aktuella förvaltningars och bolags receptioner.
4 av 7
Volontärarbete är till nytta och glädje för både givare och mottagare och vi
tillstyrker att volontärarbetet utökas och utvecklas. I statistikavsnittet framgår
att åldersgruppen 65 år och äldre år 2020 var 21.167 invånare. I denna grupp
borde det finnas en potential att fånga upp flera volontärarbetande. I
delrapport 31/3-31/8 2020 från Stödlinje Corona beskrivs utvecklingen av
volontärer våren 2020, där man under april lyckades rekrytera 82 nya
volontärer. Det var under en krissituation och med intensifierad
arbetsinsatsinsats, men kan ges en positiv tolkning. Volontärverksamhet
måste ha en struktur och utökning av volontärsamordnartjänst är rätt väg för
utveckling.
Fortsatta utbildningsinsatser för ökad digitalisering är nödvändiga för
delaktighet och att klara sig i samhället. Det kommer alltid att finnas en
grupp som kommer att behöva hjälp även när yngre med digital vana ökar. I
och med åldrandet avtar förmågan att ta till sig ny teknik även för de som har
varit mycket digitala.

Svårigheter med tillgång till lokaler är aktuellt idag och kan inte vänta till 2024
som föreslås under När under rubriken Aktiviteter.
Område Hälsofrämjande Gemenskap och Aktiviteter
Under rubriken Målbild och Vad bör ordet salutogent perspektiv förklaras.
Aktiviteter: Ta fram innovativa metoder för att minska ofrivillig ensamhet.
Under Ansvar bör här vara Kultur o fritidsnämnd o sektor Livsmiljö och
Omvårdnadsnämnd och sektor Välfärd.
Träffpunkterna är utomordentligt värdefulla och förutom de två centrala finns
några till perifert. Målet bör här vara att utveckla träffpunkter i varje stadsdel
och att det görs en tidsplan för detta och budgetmedel anslås i
handlingsplanen för detta. Träffpunkterna kan se olika ut i stadsdelarna.
Kultur för seniorer: här vill vi lyfta fram de fina insatserna som kom till under
2021 med en mängd aktiviteter för att fylla tillvaron för de äldre med innehåll
och att årliga budgetmedel avsätts för detta.
5 av 7
På sidan 16 anser vi att under Ansvar skall respektive nämnd och
tjänstemannaorganisation/ sektor/ anges som ansvariga enligt vad vi framför
under punkten 6 under rubriken Övergripande och hur få seniorperspektivet
infört och att det bibehålls under åren framöver.
Under rubriken Hälsofrämjande vill vi att Äldrevänlig kommun initierar ett
fallskadeprojekt under Aktiviteter med målbild att minska antalet
lårbensfrakturer. Dessa åstadkommer stort lidande och tar stora resurser i
anspråk av hemtjänst, hemsjukvård och även Regionen. En lårbensfraktur
kan för den äldre vara en händelse, där tillvaron kraftigt förändras avseende
att kunna bo kvar i hemmet och livskvalitet. Skellefteå kommun har ett
pågående projekt som kan stå som förebild. Ansvariga bör vara
Omvårdnadsnämnd och Välfärd och Kultur-och fritidsnämnd och Livsmiljö.
När: Bör starta 2022.
Område information och kommunikation
Våra synpunkter under denna rubrik återfinns under Område Delaktighet
Inkludering Respekt
I tredje avsnittet under Aktiviteter bör under Ansvar läggas till
Omvårdnadsnämnden och sektor Välfärd.
Område Äldreomsorg och Stöd i Vardagen/obs ej sysslor/
I framtaget underlag framkommer oro för brister inom äldreomsorgen. Den
oron kan vara grundad i massmediala rapporter och egna erfarenheter från
anhöriga eller på annat sätt. Under Målbild framhålls en vård och omsorg
känd för sin goda kvalitet. I den ryms fler anställda, bra arbetsvillkor och
arbetsmiljö, kompetensutveckling med möjlighet till ständigt lärande,
förbättrad medicinsk kompetens för att ta hand om de mest sjuka
Gävleborna, boendealternativ m.m. Då blir Gävle en Äldrevänlig kommun!
Under Aktiviteter bör finnas med en utökning av Fixarteamets verksamhet.
Detta har sedan starten haft en ökande efterfrågan och är en mycket
6 av 7
betydelsefull verksamhet för många äldres möjlighet till kvarboende. Under
Ansvar bör finnas Arbets-och funktionsrättnämnden och sektor Välfärd.
Under punkten 7 Kostnader bör finnas i budget utökning med arbetsledande
befattning och eventuell utökning av maskinpark.
Under Aktiviteter bör finnas med Välutvecklat samarbete med regionen och
under Ansvar Omvårdnadsnämnd och lämplig instans i Regionen.
Omvårdnadsnämnden med i samtliga Ansvars områden.
Gävle den 21 mars 2022
Remissvaret sammanställt av Bo Bergstad på uppdrag av SPF Seniorers fem
föreningar I Gävle; Gavle, Ankaret, Tre Lågor, Hille och Rudan