SPF Gavles historia

  • SPF Gavles förste ordförande BF Andersson

Historik

SPF Seniorerna Gavle som är föreningens namn sedan 2016, bildades formellt den 20 mars 1983. Namnet var då Pensionärsföreningen Gavle och ingick som avdelning 674 inom dåvarande SFRF, som var en förkortning av det rikstäckande Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, bildat i Göteborg i september 1939. Det nuvarande SPF Seniorerna fyllde således 80 år 2019 .

För att göra pensionärshistorien i Gävle mera rättvisa får man dock backa bandet till maj 1942 då Gävle Pensionärsförening bildades, som den andra avdelningen i landet inom dåvarande SFRF. Initiativtagare var den då inom SFRF aktive ombudsmannen John Björnheden, som också var redaktör för förbundets första tidning "Pensionären". Den första styrelsen kom att bestå av ordf. Mauritz Luthbom, sekr Gustaf Söderberg och kassör J.A Hedlund. Allt hämtat från ett högtidstal av den dåvarande ordföranden Ernst Ström hållet vid föreningens 30-årsjubileum 1972 på Folkets Hus. Föreningen hade då runt 300 medlemmar och i talet framhölls den hittillsvarande, framgångsrika verksamheten .

Om Gävle Pensionärsförening finns en del bevarat i form av handskrivna protokoll från styrelsemöten och arkiverat hos Arkiv Gävleborg. Noteras bl.a att man först höll sina månadsmöten på Arbetarföreningens lokal på Norra Köpmangatan 11 och sedermera på Folkets Hus . Man firade 10 år 1952 på restaurang Värdshuset och 20 år på Engeltofta. Vid 25-årsjubileèt höll man till på Textilgården. Intresset var stort och deltagande därefter. Vid 15-årsjubileèt invigdes den egna fanan som symbol för föreningen. Tiderna var inte de bästa och pensionärerna hade det inte så lätt men sammanhållningen och sämjan i föreningen var mycket god.

I början på 1978 började det dock knaka i fogarna ordentligt vilket återspeglas i flera styrelseprotokoll . Missnöjesyttringarna gällde inte den egna föreningen utan främst gentemot det centrala SFRF men även Distriktet som då omfattade hela Gävleborgs län. Det gällde framförallt ekonomiska frågor och att alltför stor del av medlemsavgiften, som inkasserades lokalt, gick vidare till förbundet. Man var också emot att den dåvarande rikstidningen skulle permanentas i medlemsavgiften från att tidigare ha varit frivilig för medlemmarna . Om distriktet var det främst vissa föreningarnas bristande redovisning av medlemsavgifter men även förändrad distriktsindelning och där SFRF beslutat att nordvästra Hälsingland skulle tillhöra Härjedalen/Jämtland.

Allt slutade med att Gävle Pensionärsförening vid sin stämma i april 1978 beslutade att helt sonika lämna det rikstäckande SFRF och fortsätta som helt självständig pens.förening. Det sista arkiverade styrelseprotokollet är från den 17 maj 1978 och där framgår att mötesdag även fortsättningsvis blir den sista torsdagen i varje månad. Om föreningens verksamhet från 1978 och dess vidare öde finns inga uppgifter. Sannolikt upphörde den några år senare och en del medlemmar gick med i den nya .

Pensionärsföreningen Gavle nybildas 1983

På initiativ av den f.d inspektören vid Länsarbetsnämnden , Folke Löfgren hölls den 9 februari 1983 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på N.Skeppargatan 3 B ett interimsmöte med 17 namngivna personer närvarande. Underhandskontakter hade utvisat ett intresse att starta en ny pens. förening.

Ett nybildande av en lokalavdelning i Gävle inom det rikstäckande SFRF var anledningen till mötet, som leddes av f.d fastighetsmäklaren B F Andersson . Mötet utsåg 5 personer med uppgift att jobba vidare med alla förberedelser till bildandet av en ny pensionärsförening.

En tid därefter den 20 mars vid ett nytt möte i FSB lokaler på Nygatan bildades formellt Pensionärsföreningen Gavle som kom att registreras som avd. 674 inom SFRF. Vid mötet deltog en repr. från förbundsstyrelsen inom SFRF och ett 60-tal övriga intresserade pensionärer. Mötet utsåg en interimsstyrelse på 6 personer bestående av ordf. BF Andersson, sekr. Inga Nordgren, kassör Bertil Holmqvist och tre övriga ledamöter, Anna-Lisa Fällman, Nils Kindenberg samt Åke Andersson.

Föreningen var då bildad och mycket arbete vidtogs för att få igång verksamheten enligt uppgjorda riktlinjer. Dessvärre finns inte så mycket bevarat från de första fem åren men verksamheten kom då som nu mycket att handla om social samvaro i olika former, resor , friskvård, kursverksamhet och medlemsomsorg i flera avseenden. B F Andersson blev kvar i ordföranderollen i 6 år fram till 1989 och lade ner ett stort arbete. Däribland initiativet och verkställigheten av hyreskontraktet med Bostadsrättsföreningen Karelen på Sockerbruksgatan 46 på söder. Hyreskontraktet tecknades i november 1986 och löper fortfarande med 9 mån. uppsägningstid . Föreningslokalen på 36 m2 har blivit en viktig och betydelsefull del inom SPF Gavle och årligen genomförs 70-talet aktiviteter av olika slag. En upprustning gjordes 2014 och lokalen är i gott skick med plats för 24 personer och med bredbandsuppkoppling. Förutom studiecirklar inbjuds till mindre sammankomster för medlemmarna. Uthyrning sker även externt till SPF Gästriklandsdistrikt, Samarbetsrådet och övriga SPF- föreningar i Gävle. Ur historien kan utläsas att flera årliga resor gjordes och oftast med buss i Mellansverige och med dåvarande Perssons Buss som resepartner.

1989 hade man runt 550 medlemmar och deltagandet vid möten överskreds oftare än underskreds 100 vid vanliga månadsträffar, jullunch och årsmöten. Fram t.o.m 2009 höll man till på tidigare Folkets Hus med sina träffar men insåg problemen med att kunna ta in flera medlemmar av utrymmesskäl vid träffarna. Därför kom frågan upp att bilda en pensionärsförening till i Gävle och så blev det 1989 när SPF Ankaret bildades det året. Allt skedde i bästa samförstånd och de båda SPF- föreningarna i stan har ett väl fungerande samarbete inom många ämnesområden. Om övriga tre SPF-föreningar i Gävle noteras att Valbo bildades redan 1959, Hille kom till 1995 och Rudan i Bomhus 2000 . Samarbetsrådet, som kom till i mitten på 90-talet, är ett organ för de fem SPF-föreningarna i Gävle där gemensamma angelägenheter behandlas. T.ex KPR om äldrepolitiska pensionärsfrågor, som berör Gävle kommun. Värdskapet cirkulerar årsvis mellan föreningarna. 1993 firade Gavle sitt 10-årsjubilem vid en fest på Engeltofta och 2003 var det dags för 20-årsjubileum, som hölls i Furuvik Namnändring skedde 2016 till SPF Seniorerna Gavle och 2019 firades SPF 80 år vid en filmkväll och middag på Silvanum för närmare 100 personer

Sedan nystarten 1983 är föreningen 2020 efter 37 år inne på sin 9:e ordförande, Anders M. Johansson sedan 2022. Medlemsantalet för närvarande ligger på ca 660 varav ca 65 % är kvinnor. Ett 20-tal personer inkl. styrelsen är engagerade i olika roller inom varierande ämnesområden. Sedan 2010 hölls våra månadsträffar på Silvanum bortsett från 2017-2018 på Soldathemmet. Sedan 2023 i foajén på Hedvikslundskyrkan.

Nedtecknat 2020-01-16 av SPF Gavle arkivarie. Uppdaterat av Bosse Westerlund 2023-03-21.