Mer anhörigstöd ska diskuteras

Mer anhörigstöd är en fråga som politikerna i kommunens vård- och omsorgsnämnd kommer att diskutera under våren. Man vill utöka stödet, behovet har blivit större i och med pandemin. Det var en av flera frågor som kom upp vid senaste mötet med kommunen, där bland annat Kommunala pensionärsrådet, KPR, deltog. Finns det en ansvarig sjuksköterska på kommunens särskilda boenden, var en annan fråga.

En ny chef för äldreomsorg har rekryterats, Mattias Karlsson, som har mångårig erfarenhet av liknande positioner. Han börjar sin anställning i juni. Han har jobbat mycket med välfärdsteknik och digitalisering vilket är välkommet.

Välfärdsteknik är en viktig fråga när man vill att äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Det är viktigt med trygghet och att vården fungerar korrekt. Det ställer krav på ökad kompetens men ger också ökade möjligheter. Mer kvalificerad vård i hemmet kommer att krävas om man ska kunna bo kvar hemma länge. Råden är välkomna att vara rådgivare och referenser kring detta.

VON, vård- och omsorgsnämnden, kommer att ta upp frågan om utökat anhörigstöd på sammanträdet i april. Man vill utöka stödet till anhöriga, behovet har blivit större i och med pandemin. Det finns grundförutsättningar och ett fungerande befintligt anhörigstöd, men det behöver bland annat marknadsföras mer.

       Inskickade frågor från SPF Seniorerna

  • En fråga angående om det kommer att ordnas utbildning för de som ska arbeta med anhöriga?

Jan Holmlund, divisionschef för social omsorg, säger att man behöver vara tydlig med hur rollen för den som ska arbeta med anhöriga ser ut, att det ska vara ett tydligt stöd mot individen, inte en förmyndarroll. Viktigt att bekräfta att man fortfarande är delaktig.

  • En tjänst som MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) skulle tillsättas fick vi veta vid förra sammanträdet. Har den tillsatts idag och vilket ansvarsområde är det tänkt för tjänsten?

Den är inte tillsatt än, rekrytering pågår. Både MAS (medicinskat ansvarig sjuksköterska) och MAR. Revidering av uppdraget kommer att göras på kommande VON-sammanträde.

  • Har kommunen någon ansvarig person för folkhälsoarbetet? Finns det en upprättad plan för folkhälsofrågor?

Det görs ett arbete kopplat till Kommunstyrelsen. Avsatta pengar kommer att finnas med i budget, ramar för detta tas under de närmaste månaderna. Mer information kommer senare då detta är ett arbete som är pågående.

  • En fråga om man kan ha samverkan med någon person inom kommunen gällande folkhälsofrågor?

Sofia Amloh vet mer om detta om ca två månader och återkommer till den frågan då. Frågan får gärna ställas även till Jan Holmlund så kan han berätta mer om hur verksamhetens tankar går kring det.

  • Finns det en ansvarig sjuksköterska på kommunens särskilda boenden?

Det gör det. Det har funnits några problem med bl a logistik i vissa fall men exempelvis på Rönnliden har man kombinerat ansvarig chef/sjuksköterska. Detta ger permanent närvaro inom bägge ansvarsområden. Det ska finnas en ansvarig sjuksköterska på boendena.

        Övriga frågor

En fråga om vilken roll Mattias Karlsson, nyanställd inom social omsorg, ska ha och Sofia Amloh berättar att han kommer att ha övergripande ansvar för hemtjänst, äldreomsorg och boenden.

        Vill hindra fallskador

Marina Arkkukangas, chef för FoUiS, Forskning och utveckling i Sörmland, presenterar sig och berättar om deras verksamhet. Marina har disputerat i vårdvetenskap med fokus på forskning om äldre, bland annat kring fallförebyggande åtgärder.

FoU:s uppdragsmålgrupp: äldre och vuxna med funktionshinder. Man arbetar lite i det dolda, som en stödfunktion. Här jobbar utvecklingsledare, forskningsledare, processledare, kommunikatör med fler.
Sörmland har många utmaningar att jobba med. Inom FoUiS vill man också lyfta välfärdsteknik och digitalisering och jobba mer med detta.

        En app kan hjälpa dig att inte falla

Marina Arkkukangas informerar om Otago-appen som har blivit populär och laddas ner mycket. Det är en träningsapp för att förebygga fallolyckor som är utvecklad tillsammans med användare. Den är gratis att ladda ner och finns på Google Play och Appstore.

                   Läs mer om FoU