Hur blir det i kommunen efter IVO:s kritik?

Hur går det med förbättringarna inom hemtjänsten och särskilt boende efter kritiken från IVO? Och behövs det fler korttidsboenden för att avlasta anhöriga som vårdar en äldre maka eller make?

Det var några aktuella frågor som diskuterades vid senaste mötet med Kommunala pensionärsrådet, KPR. Där har vår förening en representant, Monika Hammertjärn.

Fråga: Vid förra mötet i november 2020 fick vi information om att ett omställningsarbete har påbörjats inom Vård- och Omsorg som kräver förändringar både inom organisationen och i arbetskulturen. Hur långt har detta omställningsarbete kommit?

Jan Holmlund, divisionschef för Vård och Omsorg, berättar att det kommer att bli många förändringar inom ledningsstrukturen. Exempelvis vill man arbeta mot en ledningsstruktur som är mer målorienterad. I nuläget finns det 5 verksamhetschefer och man kommer att arbeta mot 3 verksamhetschefer med tydligare ansvar. Det kommer att finnas en chef som har övergripande samlat ansvar för all äldreomsorg för Nyköping. Det blir tydligare både internt och externt vem man ska kontakta. Funktionshinder-området ska samlas under en chef och individomsorg under en chef, lika som idag.

Det är ett första steg i ett större förändringsarbete. Det kommer att generera fler nivåer av förändringar som vi kommer återkomma till. Arbetet fortlöper som planerat och kommer att prägla hela 2021. Jan återkommer under året till råden för att berätta om förändringsarbetet.

Fråga: Har det påbörjats något arbete med styrdokument inom äldreomsorgen? KPR vill gärna delta med synpunkter i någon form av arbetsgrupp.

Sofia Amloh, ordförande för Vård- och omsorgsnämnden, kommer att informera om när det blir aktuellt med uppstart av projektet med styrdokumentet, senare under våren. Råden kommer att bli involverade när det blir dags.

Fråga: Vad är på gång när det gäller strategiplan för välfärdsarbetet?
Frågan gäller digitalisering och välfärdsteknik. Det finns ett uppdrag och Sofia Amloh kommer att återkomma efter att en delrapportering har gjorts till nämnden.

Fråga: Hur långt har förbättringsåtgärderna inom hemtjänst och särskilt boende kommit efter kritiken från IVO? Samarbetet mellan Region och Kommun, hur samarbetet har gått?

Jan Holmlund påminner om att det finns en särskild nämnd för regionalt och kommunalt samarbete. Länets kommuner och regionen träffas varje vecka för att prata om samarbetsfrågor, nu ligger förstås mycket fokus på pandemin. Detta samarbete har lett till att vaccineringen fungerar väldigt bra i Sörmland. Nämnden träffar Nyköpings lasarett varje vecka. Mötesfrekvensen gör att ingen fråga tappas på vägen.

                Handhygienen blivit bättre

Jan Holmlund har en dialog med nämndens ordförande och har fått igång vissa förbättringsåtgärder. Handhygienen i vård och omsorg har förbättrats avsevärt enligt honom. Något som fallerat genom åren men som nu blivit väldigt viktigt och kommer att leda till mindre smitta generellt framöver. Jan Holmlund tror att personalen kommer att fråga efter skyddsutrustning och ta mer ansvar även utanför arbetet för att inte sprida smitta.

                 Alltför beroende av vikarier

Vikariefrågan är ett stort problem, i nuläget är man alltför beroende av vikarier. Man satsar mer på kompetensutveckling och att få in personal som verkligen vill jobba inom vården. Samt jobbar mot att bli mer attraktiv som arbetsgivare. Sofia Amloh påpekar att det gäller inom alla omsorgsområden, inte bara äldreomsorg.

Fråga: I Bostadsförsörjningsstrategin för 2021-2025 finns planer på att bygga ytterligare ett särskilt boende 2024. Är det tänkt att det ska vara klart 2024? KPR har länge påpekat behovet av ett trygghetsboende i kommunen. Hur ser ni på det?

Sofia Amloh återkommer till frågan. Man jobbar med frågan utifrån att det finns ett behov. Bland annat ska man ta fram en definition över vad som menas med trygghetsboende.


                  Anhörigstöd

Jan Holmlund pratar om att anhöriga har spelat en avgörande roll under pandemin, man kanske har stängt ner för hemsjukvård av rädsla för smitta. Man behöver jobba mer med anhörigstöd. Anhöriga har haft det tungt under pandemin. Man måste få utbildning och stöd i sitt anhöriguppdrag.
Sofia Amloh säger att det finns en politisk ambition till att förbättra anhörigstödet och synliggöra att det finns. Exempelvis skapa ett anhörigcentrum. Sofia vill att samtliga råd involveras i det arbetet.

Fråga: Anhöriga till äldre, ex personer som vårdar make/maka, behöver mycket stöd. Skulle behöva få avlastning ibland, kanske inte finns tillräckligt med korttidsboenden?

Sofia Amloh berättar att hon har funderat mycket på hur man kan involvera
anhöriga i ett förebyggande syfte. Anhörigperspektivet är brett, en anhörig kan vara en granne, det behöver inte vara en släkting, något man behöver tänka på. Anhöriga kommer och ber om hjälp när det är riktigt akut, men det vore bra att man kan komma in och hjälpa anhöriga i ett tidigare skeende.
Jan Holmlund pratar om att man måste få bra information om vilket stöd man kan få när man går in som anhörig. I myndighetsövning behöver man i framtiden se till att man tydligt inhämtar samtycke att man får kontakta anhöriga i frågor kring brukare.

            Övriga frågor

Fråga: På vilket sätt kommer ni utvärdera arbetet inom hemtjänsten under pandemin och även andra grupper?

Sofia Amloh vill göra en utredning om det finns saker vi kan förbättra kring detta i samråd med Jan Holmlund. Kommunen vill rekrytera en till MAS. Jan säger att det finns väldigt mycket att utreda efter pandemin både lokalt och nationellt. Vikarier kan vara en aspekt med tanke på smitta, många som går in och ut.

Fråga: Synpunkt om att man bör tänka på strategi kring vård i hemmet nu när man håller på med en bostadsförsörjningstrategi. Den strategin är väldigt inriktad mot centrum, hur blir det med landsbygden och vården där?

Jan Holmlund säger att man behöver se över kompetensförsörjning för att kunna ha service till de personer som vill bo på landsbygden. Kan man använda resurser i flera verksamheter som blir mer lokala team, istället för att jobba i stuprör som rör sig över stora avstånd.

Fråga om trygghetsboende till Jan Holmlund, om han har erfarenhet av detta från andra kommuner, kan det fördröja ett behov av plats på särskilt boende (som är mycket dyrare)?

Jan har erfarenhet av att trygghetsboende lätt i praktiken kan bli ett särskilt boende med högt vårdbehov, att förflyttningar inte sker i tid rent praktiskt.
Sofia Amloh säger att man har tagit fram funktionsprogram när det gäller gruppbostäder med mera. Detta planeras göras även för trygghetsboenden. Man behöver vara en grupp som tänker strategiskt och planerar framöver.