Seniorrådet i Strängnäs kommun

Seniorrådet har ersatt det nedlagda Kommunala pensionärsrådet, KPR

Rådet diskuterar långsiktiga frågor som berör seniorområdet som äldrevård, trygghetsboenden, kollektivtrafik, sjukvård.

I rådet deltar Marianne Månsson Åkerlund, ordinarie, och Sven Ekström, ersättare. SPF Seniorerna i Mariefred Åker har tagit initiativ till förmöten. Därigenom kan  företrädare för seniorföreningarna gemensamt komma överens om vilka frågor som behöver tas upp på rådsmötena.

SPF Seniorerna Mariefred Åker har tillsatt en fokusgrupp som ska diskutera aktuella frågor att ta upp i seniorrådet. Den första frågan har gällt boendefrågor och är något som sedan utmynnat i en boendeenkät som gick ut till alla medlemmar under sommaren 2016.

Resultatet av enkäten visas här