Rapport från Styrelsemöten

Rapporter vid styrelsens sammanträde den 2 september
Den 19 augusti genomfördes en extra distriktsstämma. Den var föranledd av att 3 ledamöter som blivit valda vid ordinarie stämma den 14 april valt att lämna sina uppdrag. Extrastämman genomfördes digitalt. Det var förvånansvärt få av stämmoombuden som hade anmält sig för deltagande. Vid den ordinarie stämman i april var 91 valda ombud kallade, vid extrastämman hade endast 38 personer registrerat sig.

Stämman öppnades av distriktets ordförande Liliana Assi. Till ordförande för stämman utsågs Jan Anker från Gnesta, och till sekreterare valdes Eva Humble från Vuxenskolan.
Den utsända föredragningslistan antogs med ett undantag. § 8 antagande av nya stadgar för distriktet utgick. Detta innebar att förslaget om att minska antalet ledamöter i distriktets valberedning måste beslutas vid senare tidpunkt. I dag utser varje förening en ledamot samt ersättare i beredningen. Det förslag som vi hade att ta ställning till, var att en ledamot, samt ersättare från varje kommun skall vara valberedare, men ärendet får behandlas vid kommande stämma.
Den viktigaste punkten på dagordningen var val av 3 ledamöter i distriktsstyrelsen. Stämman valde Annika Skogsberg Eskilstuna, Håkan Jormelius Eskilstuna, samt Else-Marie Jarl från Stallarholmen. Övriga ledamöter i distriktsstyrelsen, samt ledamöter i regionens pensionärsråd (RPR) finns angivna på distriktets hemsida.
Vid de omröstningar som genomfördes var det endast 29 avgivna röster.
Från Kafjärden deltog Barbro, Monica och Torbjörn på stämman.

Övrig information: Bridgen har bytt lokal. De kommer att träffas i Jädersgården med början den 10 september.
Ansökan om bidrag för samhällsnyttig verksamhet har lämnats in till kommunen. Vi har ansökt om 12.000Kr.

På grund av pandemin blev resan Ut I Det Blå den 19 augusti inställd. Även Reseträff med MS Cinderella den 27-28 september är inställd. Inställt är också Hjalmars Julspektakel den 30 oktober.
Årets ordförandekonferens kommer att genomföras under endast en dag. Det sker den 19 oktober i Katrineholm.

...................................................................................................................................

Rapporter delgivna vid styrelsens sammanträde 2020-06-11
På grund av Coronapandemin ställdes det planerade styrelsemötet den 15-4 in. Styrelsearbetet har fram till den 11-6 bedrivits via mail och telefon. Under tiden har höstprogrammet arbetats fram och fastställts. Distriktsstämman som genomfördes den 14 april hölls digitalt. Tyvärr har det hänt, att inom en dryg månad, har 3 valda ledamöter i styrelsen lämnat sina uppdrag. En extra stämma planeras därför till sommaren eller tidig höst. Den kommer att hållas på samma sätt som den ordinarie stämman.


Även planerade medlemsmöten, resor och aktiviteter fick ställas in under hela våren.
Fem av vår förenings styrelseledamöter har deltagit i digitala utbildningar. Syftet med denna utbildning var att vi skall kunna genomföra sammanträden via dataskärmen om behov uppstår.


Torsdagen den 4:e juni genomfördes ett sammanträde inom Eskilstuna SAM- organisation digitalt. Det var Eskilstuna föreningen som arrangerade mötet under ledning av dess ordförande Ulla-Britt Lindberg. Det fungerade alldeles utmärkt.

Vid föreningens årsmöte i februari lämnades uppdraget som webb-ansvarig efter Yvonne Holmgren som avsagt sig uppdraget vakant. Årsmötet uppdrog då till styrelsen att utse en ersättare. Efter förslag i styrelsen kontaktades Marie Cypriansen. Hon meddelade att hon var villig att ansvara för föreningens hemsida. Av praktiska skäl valdes hon via ett ordförande beslut. På grund av virussituationen tar det tid för övergången.


Aktiviteter som pågår: Motionspromenader, med natur och kultur har pågått hela våren.
Qigong påbörjades utomhus vid Tallgläntan den 1 juni. Se mer under aktiviteter.
Boulegruppen påbörjade sitt spelande 9 juni vid Kungsvallen.