Dagordning vid årsmöte

 

 

imagenl8xa.png

 

SPF-föreningen Tre Äss

Medlemmarna kallas härmed till årsmöte i SOK-stugan i Nordtorp tisdagen den 18 maj 2021 kl. 15.00

 

Förslag till dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Val av ordf. och sekr. för mötet

3. Val av 2 protokolljusterare

4. Godkännande av kallelse till årsmötet

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Ekonomisk redovisning. Revisorernas berättelse

8. Fastställande av balansräkningen

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut om verksamhetsplan och budget

11. Fastställande av årsavgift för 2022

12. Val av ordförande på 1 år

13. Val av 2 styrelseledamöter på 2 år (2 ledamöter kvarstår, valdes på 2 år 2020)

14. Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år

15. Val av 2 revisorer jämte 1 suppleant på 1 år

16. Val av 1 ombud och 1 suppleant till Distriktsstämman

17. Val av 1 ombud till samarbetskretsen i Borås på 1 år

18. Val av 2 registeransvariga

19. Val av studieombud

20. Val av programkommitté samt en kontaktperson i vardera Sandared,

Sandhult och Sjömarken

21. Val av resekommitté, 2 ledamöter på 1 år

22. Val av friskvårdsombud jämte 1suppleant på 1 år

23. Val av 2+2 ansvariga för Boulespel på 1 år

24. Val av 2 webansvariga på 1 år

25. Val av valberedning, 3 ledamöter varav en sammankallande på 1 år

26. Reseersättning; förslag 18.50 kr/mil, inget för medpassagerare

27. Övriga frågor

28. Mötet avslutas

Styrelsen