Stadgar

Våra stadgar uppdaterades på årsmötet den 13 februari 2017

§ 1 Namn
Föreningens namn är SPF seniorerna Toarp Dalsjöfors i SPF seniorerna Södra Älvsborgsdistriktet.
Föreningens organisationsnummer är 802488-3186,
Föreningen är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 Ändamål
Föreningen ska främja SPF seniorernas mål genom att anordna kulturella och bildande trivselträffar för medlemmarna.

§ 3 Årsmöte
Tid för årsmöte, kallelse, motioner, valberedning.
Årsmöte ska årligen hållas senast den 20 februari.

Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.
Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet.
Valberedningen ska bestå av 2 ordinarie och 1 ersättare.

Efter årsmötet samlas protokoll, verksamhetsberättelse och bokslut i pärmen för originalhandlingar hos sekreteraren.

Extra årsmöte.
Extra årsmöte hålls när styrelsen så beslutar.
Extra årsmöte ska hållas senast två månader efter beslut om detta.
Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor efter beslutstillfället. Extra årsmöte kan endast behandla ärenden som angetts i kallelsen. I övrigt gäller samma regler som ordinarie årsmöte.

Ärenden vid årsmöte
Vid årsmötet ska bl. a förekomma:

 • Val av mötesfunktionärer
 • Prövning av att kallelse skett i behörig ordning
 • Beslut om föredragningslista
 • Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning
 • Beslut om resultat och balansräkning
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Beslut om ev. arvoden och övriga ersättningar till styrelsen.
 • Behandling av motioner
 • Beslut om ev. stadgeändring
 • Beslut om plan för verksamheten
 • Beslut om årsavgift till föreningen nästkommande år
 • Beslut om antalet styrelseledamöter
 • Val av ordförande
 • Val av övriga styrelseledamöter
 • Val av två revisorer och ersättare
 • Val av valberedning

§ 4 Styrelse
Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt minst fem ledamöter. Sammanlagda antalet ledamöter ska vara ett ojämnt antal. Ordförande väljs på ett år. Ledamöter väljs på två år, så att hälften utses vartannat år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Revisor och valberedning kan ges närvarorätt på styrelsens sammanträden och har tillgång till protokoll.

Uppgifter
Styrelsen är ansvarig för organisation, verksamhet och förvaltning inom föreningen.

Valbarhet
Medlem i föreningen är valbar för uppdrag i föreningen. Dock är medlem som innehar styrelseuppdrag i annan pensionärsorganisation inte valbar.

Vår förening har inte någon tidsbegränsning för uppdrag.

§ 5 Räkenskapsår och revision.
Räkenskapsåret omfattar kalenderåret. Berörda handlingar ska granskas av därför utsedda revisorer före årsmötet.

§ 6 Vänmedlemskap
Att vara vänmedlem kostar inget. Medlemsavgiften läggs i huvudföreningen. Vänmedlemmen får information om event i vår förening.