Månadsmöte

Mänadsmöte i Gullered

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Östra Redväg månadsmöte i Gullereds Bygdegård den 31 okt..2019.

Roger Boström hälsade 43 deltagare och trubaduren Paul Käll hjärtligt välkomna.

Före mötesförhandlingarna hölls parentation över Ingegerd Ragnar som avled den 28 juni.

30.. Mötets öppnande Ordf. Roger Boström förklarade mötet öppnat.

31. Föregående protokoll Föregående protokoll från mötet i Knätte lästes upp och lades till handlingarna.

32. Rapporter a. Roger Boström informerade om att man nu själv kan beställa hem-

tjänst 2 tim i veckan från 67 års ålder.

b. KRÄF har möte 25 nov. Förmötet på Trädgården hålls den 4 nov.

c. Föreningsmöte var det den 2 oktober i Rångedala.

d. Hemsidekurs hölls i Rångedala den 8 oktober

33. Folkhälsovård Bowling spelas på onsdagar kl 15.30. Info finns i föreningsguide

eller hos Ola Nordquist.

34. Studiecirkel Den tänkta studiecirkeln skjuts på framtiden då Gerhard Wichers

väntar på operation.

35. Övriga frågor a. En enkät ang. föreningens verksamhet och möten delades ut.

. Vi underströk vikten av att nya medlemmar och funktionärer  rekryteras för att föreningen skall fortleva.

c. Till att representera föreningen i tävlingen Hjärnkoll utsågs

Roland Boman, Mats Enander och Ann-Charlott Gulander.

36. Kommande möten 12 december i Hössna med julbord och besök av 5:e klassare från Hössna Skola. Anmälan till julbord skall ske senast 1 dec.

Efter förhandlingarna blev det underhållning med Paul Käll. Han hanterade gitarr och sjöng slagers och visor med bravur; flera av dem från hans senaste skiva. Paul Käll hade även en bakgrund som medlem i dansband. I pausen serverades fika.

37. Avslutning När lotteridragningen var avklarad förklarade Roger Boström mötet avslutat och vi sjöng nationalsängen.