Dagordning årsmöte

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTE MED SPF SENIORERNA HÖKERUM

DEN 15 FEBRUARI 2016.

 

§ 1 Årsmötets öppnande.

§ 2 Parentation.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§ 4 Val av 2 personer att jämte ordförande justera protokollet.

§ 5 Godkännande av kallelse till årsmötet.

§ 6 Fastställande av föredragningslista.

§ 7 Behandling av årsberättelse för år 2016.

§ 8 Beslut om resultat och balansräkning.

§ 9 Revisorernas berättelse.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 11 Beslut om ersättning till styrelse och revisorer.

§ 12 Beslut om reseersättning.

§ 13 Behandling av motioner.

§ 14 Beslut om budget och plan för verksamheten för år 2017.

§ 15 Beslut av årsavgift för 2018.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.

§ 17 Val av ordförande.

§ 18 Val av styrelseledamöter, suppleanter, revisorer jämte suppleanter.

§ 19 Val av 2 av varandra oberoende firmatecknare för föreningen.

§ 20 Val av ombud och ersättare till distriktsstämman.  Ordf. + 2 st.

§ 21 Val av ledamot i KPR

§ 22 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen samt val av densamma.

§ 23 Övriga frågor

§ 25 Årsmötet avslutning.