Referat från årsmöte 3/2

Protokoll fört vid årsmöte/månadsträff hos SPF Seniorerna Bollebygd 2020-02-03
1(4)
1 Minnesstund
2 Mötet öppnas
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
5 Fråga om kallelse har skett i giltig ordning
6 Fastställande av dagordning
7 Styrelsens verksam- hetsberättelse
8 Revisorernas rapport om föreningens räkenskaper
9 Fastställande av resultat- och balansräkning
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Beslut om ersättning till styrelse och revisorer
Årsmötet inleddes med en minnesstund där Kiki Sjölander-Johansson läste en dikt och en tyst minut hölls för våra bortgångna medlemmar under 2019.
Håkan Alfredsson hälsade de 129 mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
Till ordförande för mötet valdes Christer Johansson och till sekreterare Rosey Rinde
Till protokolljusterare valdes Viviann Andrén och Siv Eriksson.
Fråga om kallelse har skett i giltig ordning besvarades med ja.
Dagordningen fastställdes.
Verksamhetsberättelsen inkl resultat- och balansräkningen för 2019 ansågs föredragen då den har presenterats för medlemmarna dels via hemsidan i god tid före årsmötet, dels vid dagens möte.
Revisorernas rapport om föreningens räkenskaper lästes upp av Christer Johansson. Revisorerna har tagit del av föreningens budget och ekonomi och funnit att allt blivit noggrant och väl bokfört. Revisorerna rekommenderade därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Resultat- och balansräkning fastställdes efter att kassör Hasse Haraldsson presenterat densamma via storbild och gått igenom de olika posterna.
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019.
Ersättning till styrelse och revisorer är budgeterad med 9 600:- för 2020 (ingen förändring från föregående budgetår), fördelat på 11 personer. Detta godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

12 Beslut om budget och plan för verksamheten
13 Behandling av inkomna motioner
14 Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse
15 Beslut om årsavgift för nästkommande år
16 Beslut om antal styrelse- ledamöter
17 Val av ordförande för ett år
18 Val av övriga styrelse- ledamöter (halva antalet
för två år)
19 Val av revisorer och ersättare
20 Val av ombud och ersättare till distrikts-
mötet (ett ombud per förening och ett ombud per varje påbörjat 100-tal medlemmar, högst fem ombud)
21 Beslut om antal ledamöter i
valberedningen
Årsmötet godkände det förslag till budget för 2020 som lagts fram, liksom den plan för verksamheten som framgår av det program som skickades ut till alla medlemmar i december 2019. Förutom medlemsvård i form av årets 10 månadsträffar med underhållning inbjuds varje år i april nytillkomna medlemmar till en informationsträff där styrelsen presenterar sig och berättar om föreningens verksamhet.
Inga motioner hade inkommit till årsmötet. Hänvisas till punkt 15, annars inget att behandla.
Beslutades efter förslag från styrelsen att inte höja fastslagen årsavgift, 230:-, för 2021. Klargjordes att vår förening av årsavgiften får ut 50:-, distriktet får 20:- och förbundet 160:-.
Beslutades att antal styrelseledamöter skall vara 8 samt därtill ordförande.
Till ordförande för ett år omvaldes Håkan Alfredsson.
Till övriga ledamöter för två år omvaldes Rosey Rinde, Roland Parneving, Leif Karlsson och Mats Friberg. Övriga styrelsemedlemmar – Hasse Haraldsson, Birgitta Alfredsson, Ann-Kristin Sjörén-Stendahl och Kiki Sjölander-Johansson har ett år kvar av sitt uppdrag.
Revisorerna Ulla Jonasson och Viviann Andrén omvaldes för ett år, likaså revisorsuppleant Lisbeth Larsson.
På styrelsens förslag valdes Håkan Alfredsson, Leif Karlsson, Roland Parneving, Hasse Haraldsson och Birgitta Alfredsson som ombud till distriktsmötet. Som ersättare valdes Ann-Kristin Sjörén-Stendahl, Mats Friberg, Rosey Rinde och Kiki Sjölander-Johansson.
Beslutades att antal ledamöter i valberedningen fortsatt skall vara tre.
2(4)

22 Val av valberedningens ordförande och övriga
ordinarie ledamöter i valberedningen
23 Övriga frågor
24 Avtackningar
25 Mötet avslutas
Omval av Ann-Sofie Larsson, Ewa Bodén och Göran Tellander för ett år. Ann-Sofie Larsson kvarstår som valberedningens ordförande.
Fråga om ersättare i valberedningen. Inte nödvändigt enl mötesordförande Christer Johansson.
Inga ytterligare frågor att behandla.
Glädjande nog inga avtackningar då förra årets ledamö- ter kvarstannar i sina uppdrag.
Föreningens ordförande Håkan Alfredsson tackade Christer Johansson för väl genomfört uppdrag som mötesordförande samt också det stora antalet närvarande medlemmar. Han riktade också ett stort tack till alla ledamöter som valt att stanna kvar och arbeta för föreningen ytterligare en period och att han själv visats förtroendet att få fortsätta som ordförande ett år. Därmed avslutades årsmötet 2020.
___________________________ Christer Johansson
ordf
____________________________ Siv Eriksson
_________________________ Rosey Rinde
sekr
Justeras:
___________________________ Viviann Andrén
Bilagor
Bilaga 1: Verksamhetsberättelse för 2019 Bilaga 2: Balansräkning för 2019
Bilaga 3: Budgetförslag för 2020
Bilaga 4: Lista över funktionärer
3(4)

Medan scenen ställdes iordning efter årsmötesförhandlingarna följde lite information:
*Ordföranden. Håkan påminde om de två danskvällarna som är inbokade den 12 februari och den 8 april kl 19:00 i Dartklubbens lokal på Hede (gamla Göte Lundgrens). Entre: 50 kr och så finns där hamburgare och dricka att köpa.
*På månadsträffen den 4 maj kan tyvärr inte vår inbokade föreläsare, hovflorist Klas Carlsson, komma så underhållningskommittén ska försöka få in någon annan som kan underhålla då. Vi hoppas att vi får träffa Klas vid något annat tillfälle.
*Håkan påpekade hur viktigt det är att avanmäla sig om man inte kan komma på en månadsträff som man anmält sig till. Att swisha in pengar räcker inte som en anmälan till en kommande månadsträff utan anmälan ska ske per telefon eller E-post till Kerstin Tellander eller Rosey Rinde så som tidigare alltid gjorts. *Resekommittén. Erna informerade om att den första Polen-resan är fullbokad men att man håller på att planera en andra likadan resa till augusti. Hon uppmanade dem som ev vill ändra sin resa från maj till augusti att höra av sig snarast till henne och så förstås de som ännu inte bokat sig alls och som vill följa med.
Vad gäller Ålands-resan så är det inte så många som anmält sig. Då anmälningslistan måste lämnas in under sista halvan av februari får resan ställas in om vi inte blir minst 40 deltagare.
Så hälsades kvällens underhållare, Andreas Ljung, välkommen. När han intagit scenen blev det inte en tyst sekund. Han skulle sjunga, spela gitarr, kåsera och berätta historier. Varje gång han slog an ett ackord på gitarren och skulle börja sjunga så kom han på något han skulle berätta och så formligen vällde det ut roligheter ur hans mun. Sångnumren blev därför inte så många. Det blev däremot skratten i lokalen. Många som hade hört hans pappa, Mats Ljung, kände igen mycket i Andreas. Den utbredda skaraborgsdialekten gjorde ju inte saken sämre. Tur att vi tog kaffepaus i mitten av underhållningen så att ansiktsmusklerna fick vila lite innan han körde igång andra halvan. Han föreslog bl a vad man kunde göra med tre av världens stora ledare (Putin, Trump och Kim il Jung), nämligen rigga en raket och så: Put-in och Trump-a gasen i botten. Han tyckte också att: "Inte nog med att man hör sämre nu för tiden – det man hör är sämre också!" Och så var det han som käka ́solkräm för han var rädd att bli utbränd. Och många många fler tokigheter, dessa var de enda jag kom ihåg.
Ja så var det till sist några lyckliga vinnare som gick hem med en flaska vin, ett australiskt, rött sådant, som hette Caravan Durif och som enl Hasse skulle passa bra till en mustig köttgryta.
Med nöjda magar och motionerade skrattmuskler gick/åkte vi så hem i snöslasket som hade lagt sig där utanför.
Författat av Rosey
4(4)