2020 02 10 Årsmöte

Uppdaterades: 10 februari 2020

SPF-Seniorerna Törebodabygdens årsmöte i Töreboda församlingshem den 10 februari 2020.
Föredragningslista för årsmöte i SPF-Seniorerna Törebodabygden

1. Årsmötet öppnas.
2. Val av mötesfunktionärer. Ordförande, sekreterare, protokollsjusterare, rösträknare.
3. Prövning av om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse och dess godkännande.
6. Resultaträkning och balansräkning presenteras och godkännes.
7. Revisorernas berättelse presenteras för årsmötets godkännande.
8. Fråga om godkännande av revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Kostnadsersättningar (f.n. 8000 kr) att fördelas av styrelsen under år 2020.
11. Fastställande av budget för år 2020.
12. Beslut om medlemsavgiftens storlek (300 kr för år 2020) avseende år 2021.
13. Beslut om antalet styrelseledamöter (f.n. 8 st).
14. Val av ordförande i föreningen under år 2020.
15. Val av styrelseledamöter.
16. Val av revisorer.
17. Val av ombud jämte ersättare till distriktsstämma.
18. Val / nominering av ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet KPR.
19. Val av övriga ombud / ledamöter i kommittéer enligt valberedningens förslag.
20. Behandling av motioner.
21. Behandling av förslag från förbundet, distriktet och föreningens styrelse.
22. Beslut av antalet ledamöter i valberedningen.
23. Val av ledamöter i valberedningen.
24. Övriga frågor.
25. Årsmötet avslutas.

Verksamhetsberättelse 2019. Klicka här!

Valberedningens förslag 2020. Klicka här!

Publicerades: 10 februari 2020 Uppdaterades: 10 februari 2020