2019 02 04 Årsmöte

Uppdaterades: 06 februari 2019

Årsmöte i SPF Törebodabygden.

Den 4 februari hölls årsmöte med ett 70-tal närvarande. Föreningens ordförande öppnade årsmötet och bad de närvarande om förslag på mötesordförande jämte sekreterare.

Till ordförande valdes Kurt Karlsson och sekreterare Margareta Persson. Ordföranden övertog ordet och ledde mötet genom föredragningslistan med bravur. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes. Föreningens resultat- och balansräkning jämte budget presenterades och godkändes.

Förenings styrelse föreslog årsmötet en höjning av medlemsavgiften från 250 till 300 kr fr.o.m. år 2020 mest orsakat av att SPF centralt har aviserat en stor avgiftshöjning per medlem vilket drabbar föreningens ekonomi. Höjningen beslutades. Föreningens styrelse blev oförändrad så även på andra poster dock med undantag av kommittén för programmen. Där nyvaldes Anne Cederberg, Gill Sandegren och Ann-Clara Antonsson. Anita Lennartsson valdes in i festkommitten. Till valberedning nyvaldes Jan Lundin på 3 år Anders Cederberg fyllnadsvaldes på 2 år och Lennart Johansson kvarstår 1 år och är tillika sammankallande. Ordföranden avslutade årsmötet.

Avgående funktionärer tackades med blommor. Därefter presenterade Studieförbundet Vuxenskolan deras och föreningens kursutbud. Hon framhöll den stora fördelen med att träffas runt ett tema och medan man umgås förkovra sig i något ämne man är intresserad av.

Därefter serverades kaffe med dopp. Innan besökarna gick hem informerade Inga Thorén om en kommande resa till Karlskoga där resenärerna skall lyssna till Glenn Millers Orchestra Scandinavia. Några lediga platser finns kvar.

Text Stig-Evert Johansson   Foto Göran Edvardsson

Publicerades: 04 februari 2019 Uppdaterades: 06 februari 2019