Uppföljning av hälso- och sjukvårdsavtalet i Skåne

  • 17 oktober 2019

Den 17 oktober höll Skånedistriktet och Studieförbundet Vuxenskolan en kursdag med det långa namnet ”Uppföljning av avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne”. Dagen riktade sig till KPR-ledamöter och -ersättare och till föreningsordförande. Med bättre kunskap om hur samarbetet mellan kommuner och Region Skåne är uppbyggd, har man också större möjlighet att påverka!

  • Emelie Sundén från Kommunförbundet Skåne och Eva Thorén Todoulos, Region Skåne, föreläser.
  • Emelie Sundén från Kommunförbundet Skåne och Eva Thorén Todoulos, Region Skåne, föreläser.

May Öberg från Distriktsstyrelsen hälsade alla välkomna. Därefter tog två sakkunniga talare vid och redogjorde för hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och kommunerna. Det var Emelie Sundén från Kommunförbundet Skåne med en gedigen bakgrund inom vården och Eva Thorén Todoulos, läkare och hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Skåne.
En viktig del av avtalet är en väl fungerande verksamhet med mobila vårdteam i varje kommun. Detta är ingen enkel uppgift eftersom förutsättningarna kan skilja sig mycket mellan Skånes 33 kommuner. Därför löser kommunerna vårdbehovet i hemmen dag- och nattetid olika.
Förändringsarbete tar tid. Men en utvärdering av Region Skåne i 12 kommuner visar att det överlag fungerar ganska bra. Det finns rutiner och de fungerar, även om det kan se lite olika ut.
En ny handlingsplan har tagits fram och samarbetet mellan kommunerna och Region Skåne fortsätter.
Idag finns totalt ca 5.000 vårdtagare inskrivna i mobila vårdteam i Skåne.

Marie Olsson är verksamhetschef för Mobila teamen i Malmö och mellersta Skåne. Hon berättade mer detaljerad om hur verksamheten med mobila vårdteam är uppbyggd i Malmö och hur den fungerar i praktiken. Mobila vårdteam är till för svårt sjuka, oftast äldre personer som uppfyller ett antal kriterier för att bli inskrivna. I Malmö har man fem läkare som enbart jobbar med mobila vårdteam och man har tillgång till en fullt utrustad bil med möjlighet att utföra avancerad vård på plats, 365 dagar per år och 24 timmar per dygn. Att kunna få vård i hemmet gör att patienten känner sig tryggare och slippa långa väntetider på akuten. Det gör också att sjukhusplatser inte upptas i onödan. Efter en sjukhusvistelse finns möjlighet till korttidsboenden för rehabilitering i två veckor efteråt.
Det var mycket intressant att få en inblick i organisationen och komplexiteten i verksamheten. Det verkar som om Malmö har hittat en väl fungerande modell.

Eva Thorén Todoulos återkom och berättade om SIP – Samordnad Individuell Plan, som faller under socialtjänstlagen och hälso- & sjukvårdslagen. När en person omfattas av många olika insatser t ex sociala insatser, omvårdnad och har medicinska behov är det viktigt med helhet och tydlighet. Syftet med SIP är att få fram vad som är viktigt en person och vilka mål han eller hon vill uppnå/kunna göra i sin vardag.

På eftermiddagen föreläste ordföranden i Strokeföreningen Skåne och Malmö, Allan Hedlund, om stroke och redogjorde för hur vårdkedjan för denna patientgrupp ser ut och vilka utmaningar som finns. Elisabeth Callréus Todeschini, sjukgymnast, föreläste om rehabilitering för äldre och hur det fungerar i praktiken.
Avslutningsvis hade deltagarna gruppdiskussioner kring dagens teman.

Sammanlagt en intressant och givande dag och inte minst är det väldigt nyttigt att känna till hur samverkan inom sjukvården fungerar och är uppbyggd.

Tips för dig som vill veta mer: Sök på sidan www.vårdsamverkanskåne.se för att läsa samarbetsavtalet i sin helhet. På sidan finns mycket information, också om SIP. Titta under fliken "Material".

Publicerades: 17 oktober 2019 Uppdaterades: 17 oktober 2019