Aktuell information

Uppdaterades: 10 mars 2018

Senaste nytt

SPF Seniorerna Höganäs

Kommunala Pensionärsrådet 1 mars 2018
Information om Boulebanan utomhus vid Blå Hallen
Denna kommer att vara kvar det närmaste året då reparation pågår i Blå Hallen och det är oklart om något blir klart under året. Önskemål framfördes från pensionärsorganisationerna om någon form av toalett vid utebanan.

Medborgardialog angående hamnen
Information från kommunen om medborgardialogen tisdagen den 6 mars på Tivolihuset samt möjlighet att via nätet komma med sina synpunkter.

Händelsen med stulna nycklar i Viken och vilka rutiner som finns idag
Information om de stulna nycklarna inom äldreomsorgen i Viken, hur konsekvenserna av denna
allvarliga inbrott hanterades, vilka lärdomar som följde samt hur rutinerna ser ut idag.

Hur många inom kommunen som är 65 plus
I slutet av 2017 hade Höganäs kommun 26131 personer folkbokförda varav 6885 personer, dvs. 26,3 % är över 65 år. I Höganäs är 26,1% över 65 år. Flest 65 plus finns i Mölle, 54,1% och minst i Mjöhult, 11,0%

 

SPF Seniorerna Höganäs
Vid medlemsmötet den 8/11 informerade överläkare Lars Stavenow från koncernledningen i Region Skåne om Hälso- och sjukvårdsavtalet och svarade på frågor. Nedan kommer en sammanfattning.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVTALET MELLAN KOMMUNERNA I SKÅNE OCH REGION SKÅNE
Det är ett utvecklingsavtal och vårdformen ska utvecklas succesivt tillsammans mellan regionen och kommunerna. Avtalet beräknas vara fullt utvecklat 2020.

AVTALETS SYFTE:
Att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande av de vårdtagare som har behov av sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunerna och därigenom bidra till att öka tryggheten och förtroendet för Hälso- och sjukvården i Skåne.

REHAB:
• Skapa en samordnad rehabilitering på basnivå
• Skapa en samordnad hjälpmedelsförsörjning
• Bidra till bästa möjliga livssituation för den enskilde med nedsatt funktion
• Parterna gemensamt erbjuda en jämlik och effektiv rehabilitering av hög kvalitet genom ett bättre resursutnyttjande

INKLUSIONSKRITERIER
De mest sjuka föreslås vara definierade av följande inklusionskriterier, varav minst fyra måste vara uppfyllda för att man ska vara aktuell för temabaserade vårdformer:
• Tre eller fler kroniska diagnoser
• Inlagd på sjukhus tre gånger eller mer de senaste tolv månaderna
• Sex eller fler stående mediciner (exkl. ögondroppar, salvor etc.)
• Klarar inte själv sin personliga omvårdnad
• 75 år eller äldre
• Erhåller hemsjukvård

TEAMBASERADE VÅRDFORMER:
• Obligatoriskt med en Samordnad individuell plan(SIP)
• Grunden utgörs av kommunens sjuksköterska tillsammans med läkare från Region Skåne och andra kompetenser vid behov från både kommunen och Regionen
• Dygnet-runt-ansvar
• Sjuksköterskan begär läkarstöd
• Planerade hembesök inom 5 arbetsdagar
• Direktinläggning vid behov

EFFEKTER FÖR PERSONER I DEN TEAMBASERADE VÅRDFORMEN:
• Tydligare planering – alla ska ha en aktuell SIP(Samordnad Individuell Plan)
• Jag får som patient ett bättre inflytande över min egen vård
• Bättre tillgång till läkarstöd i hemmet – 2 timmar icke-planerat och 5 arbetsdagar planerat
• Bättre samverkan i vårdkedjan runt patienten leder till bättre kontinuitet
• Möjligheter till direktinläggning vid behov av sjukhusvård

STÖRRE FÖRÄNDRINGAR:
• Medicinska och tekniska framsteg
• Befolkningen lever längre med kroniska sjukdomar
• Mer vård utanför sjukhusen
• Kraftig minskning av vårdplatser
• Ökat uppdrag för primärvården
• Generellt sjukare patienter i kommunal vård

VÄRDEGRUNDEN I AVTALET:
• Individfokus
• Personcentrerade samarbetslösningar utifrån patientens/brukarens behov och förutsättningar
• Patientens/brukarens förväntningar på inflytande och självbestämmande, respektfullt bemötande samt en lättillgänglig vård av hög kvalitet
• Vi ska upplevas som en gemensam organisation utifrån patientens/brukarens perspektiv

SAMMANFATTNINGSVIS INNEBÄR VÅRDFORMEN ATT PATIENTEN SKA HA:
• En plan för vården
• Ett team som garant för planen
• Läkarbedömning (och hembesök) vid behov
• Direktinläggning vid behov av slutenvården

Har du några frågor efter denna komprimerade information är du välkommen att kontakta Siw Persson eller Ulla Nyberg, som är SPF Seniorerna Höganäs representanter i KPR (Kommunala Pensionärs Rådet).


Information från kommunala pensionärsrådet, KPR.
Här följer delar av det protokoll, som godkändes vid KPR den 19 september. Hela protokollet finns att läsa på Höganäs kommuns hemsida:

TRYGGHETSLARM:
Målet är att vara på plats inom 30 minuter efter att någon tryckt på sitt larm. Nyckelhantering och körtider kan försena. Trygghetslarmet besvarar numera dygnet runt i Malmö. Digitala lås med larm (vilket gäller alla lås) håller på att införas.

LÄKEMEDELSGENOMMGÅNG INOM ORDINÄRT OCH SÄRSKILT BOENDE:
1.Förenklad läkemedelsgenomgång 1 gång/år när man är över 75 år och har minst 5 läkemedel och/eller bekymmer med de läkemedel man har.
2. Fördjupad läkemedelsgenomgång i samverkan med läkare, sjuksköterska och apotekare för personer i ordinärt boende och har hemsjukvård eller bor på särskilt boende. Sjuksköterskan gör då en skattning tillsammans med patienten, som skickas till apotekaren som går igenom den och skickar ett svar till läkaren.

BREDBAND:
Boende på särskilt boende kan nu ansluta sig till bredband.

Politisk hearing den 28 september 2017:
PRO, RPG och SPF Seniorerna i Höganäs kommun hade bjudit in en representant från de åtta partierna i Höganäs kommun, M, S, L, C, V, Mp, KD, SD. Sju av de åtta var närvarande, då V lämnat återbud. Representanterna fick först svara på de 6 frågor som pensionärsorganisationerna skickat till dem och därefter fick publiken ställa frågor.
Frågorna:
1. Remissinstans - PRO, RPG och SPF Seniorerna vill vara remissinstans för att i god tid kunna påverka formella beslut som rör pensionärer.
2. Föreningslokaler – Det råder stor brist på föreningslokaler i hela kommunen. Vad gör partierna för att förbättra den dåliga situationen?
3. Hyror för föreningslokaler – Marknadshyror tillämpas vid uthyrning av lokaler till ideella föreningar. Vad gör partierna för att minska dessa kostnader för föreningarna?
4. Föreningsbidrag – Flera andra kommuner i nordvästra Skåne har utöver grundbidrag och bidrag per medlem även bidrag grundat på verksamhetsaktiviteter och hyresbidrag för lokaler. Är ditt parti berett att verka för en sådan utformning?
5. Naturområden i Höganäs kommun – Kommunens fyra stadsnära naturområden Ärtan och Bönan, Ekdunge, Strandbadsskogen och Lerbergsskogen är inte tillgänglighetsanpassade. Är ditt parti berett att medverka till att dessa områden blir tillgängliga för alla, även äldre och funktionsnedsatta?
6. Bostäder – Det råder brist på olika former av bostäder för pensionärer. Hur vill ditt parti åtgärda denna brist?
Recension av Siw Persson, ledamot i KPR: De politiska företrädarna var inte så raka och klara i sina svar som de närvarande pensionärerna (ett femtiotal) hade önskat få höra. Vi blev besvikna för de många svävande svaren. Detta gör att vi inom PRO, RPG och SPF Seniorerna i Höganäs kommun måste öka våra aktiviteter och strävanden att förbättra villkoren för över 25 % av kommunens invånare. Vi tar tacksamt emot tips och förslag på frågor till de fyra KPR-möten vi har varje år.
Siw Persson

Avgift för 2017
SPF Seniorerna Höganäs är anslutna till central uppbörd.
Inbetalningskort på 270:- skickas ut från förbundet.

Kommande Medlemsmöten
Se under SPF Höganäs Seniorernas program i menyraden på startsidan. Där hittar du det aktuella programmet för hösten 2017 och vintern 2018.

Publicerades: 10 mars 2018 Uppdaterades: 10 mars 2018