Årsmöte 7 febr. 2020

Uppdaterades: 15 februari 2020

Handlingar till årsmötet: Föredragningslista

SPF Seniorerna Flyingebygden 2020-01-27
Styrelsen

Styrelsens underlag till årsmötet jämte förslag till övrigt innehåll i
Föredragningslista vid årsmötet 2020
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande, sekreterare och protokolljusterare
Föreslås Bo Lindblom till mötesordförande.
Föreslås Margareta Holmgren till mötessekreterare.
Föreslås att justeringsmän av årsmötesprotokoll utses vid mötet.
3. Mötets stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av föredragningslista
5. Styrelsens årsberättelse, den ekonomiska redovisningen och revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av arvoden till styrelsen
Enligt beslut av årsmötet 2014 är de årliga arvodena tills vidare knutna till prisbasbeloppet. Enligt samma beslut erhåller ordföranden, sekreteraren och kassören 2%, och övriga ledamöter 1% av prisbasbeloppet.
Förhöjda prisbasbeloppet för 2020 är 48 300 kr. Detta innebär att arvodena för 2020 blir 966 kr resp 483 kr.
8. Behandling av motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen

9. Fastställande av årsavgift för 2021
Styrelsen föreslår att årsavgiften till vår lokalförening blir oförändrad, vilket innebär 60 kr, samt 30 kr till distriktet och 160 kr till förbundet. Totala avgiften blir således 250 kr för ordinarie medlem och 125 kr för vänmedlem.

10. Beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsen föreslår ingen förändring innebärande ordförande samt sex ordinarie ledamöter.
11. Val av ordförande
Mandatperioden för ordföranden är ett år.
Valberedningen föreslår att Margareta Holmgren väljs till ordförande för verksamhetsåret 2020.

12. Val av övriga styrelseledamöter

Styrelsens förslag:
Föreslås omval av Margareta Öwre Rätz för mandatperioden 2020-2021
Föreslås omval av Anita Andersson för mandatperioden 2020
Föreslås omval av Eva Nilbecker 2020-2021
Föreslås omval av Margit Östman 2020
Föreslås nyval av Bo Lindblom 2020-2021
Föreslås nyval av Bengt Hermansson 2020

13. Val av revisorer och ersättare
Revisorernas mandattid är ett år.
Styrelsen föreslår omval av Margareta Lindblom och Leif Larsson som ordinarie revisorer för 2020 samt nyval av Jan Nilbecker som revisorssuppleant för 2020.
14. Val av ombud och ersättare till distriktsstämman
Valberedningen föreslår att föreningen representeras av ordföranden och att dennes ersättare är vice ordföranden.
15. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
Styrelsen föreslår att antalet ledamöter i valberedningen även fortsättningsvis skall vara tre (3) ordinarie ledamöter och att mandattiden för dessa är ett (1) år.
En av ledamöterna skall utses att vara sammankallande.

16. Val av ledamöter i valberedningen
Mandattiden för ledamot i valberedningen är ett (1) år.
Styrelsen föreslår:
Nyval av Leif Larsson
Nyval av Margareta Lindblom
Nyval av Jan Holmgren
Föreslås samtidigt att Leif Larsson utses att vara sammankallande.

17. Val av särskilda ombud, ansvariga och kommitté
Styrelsen föreslår att mandatperioden för dessa uppdrag är ett år om inget annat sägs.

18.1 Val av medlemsansvarig
Med detta uppdrag avses att vara ansvarig för registrering av medlemmar i den centrala databasen.
Styrelsen föreslår att Margit Östman väljs, Margit är idag medlemsansvarig.
18.2 Val av reseombud
Styrelsen föreslår val av Margareta Öwre Rätz och Per-Olof Treijner med Per-Olof som sammankallande.
18.3 Val av trafikombud
Styrelsen föreslår Jan Holmgren
18.4 Val av hemsidesansvarig
Styrelsen föreslår Britt Larsson
18.5 Val av friskvårdsombud
Vakant
18.6 Val av studieombud
Styrelsen föreslår omval av nuvarande ombudet Anita Andersson.
18.7 Val av festkommitté
Kommittén består av tre (3) ledamöter varav en är sammankallande..
Styrelsen föreslår Eva Nilbecker, Margareta Öwre Rätz och Margareta Holmgren, med Margareta Holmgren som sammankallande.
19. Föranmälda frågor
Inga föranmälda frågor har inkommit
20. Övriga frågor
21. Mötets avslutande

Publicerades: 01 februari 2020 Uppdaterades: 15 februari 2020