Årsmöte 2018

Uppdaterades: 19 januari 2017

Årsmötets protokoll, styrelsens konstituering och styrelsens förslag till budget. Foton från mötet finns i Bildgalleriet

 Årsmöte SPF Flyingebygden 2018

Ordförande Anita Andersson hälsade 38 medlemmar välkomna .
Parentation hölls till Elsa Carlssons minne och vi sjöng Blott en dag, med hjälp av Bengt Nilssons pianospel.

§1.Årsmötet öppnades av Anita Andersson.

§2.Bo Lindblom valdes att leda förhandlingarna och Margareta Holmgren valdes till sekreterare.Som justeringspersoner valdes Britt Larsson och Thomas Stjärnerud

§3.Mötet befanns stadgeenligt utlyst.

§4.Mötet fastställde dagordningen.

§5.Mötet godkände styrelsens årsberättelse,den ekonomiska redovisningen och revisionsberättelsen.

§6.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.


§7.Styrelsens arvode fastställdes.ordf.kassör och sekr.910:- och övriga 455:-.

§8.Inga motioner hade inkommit.

§9.Mötet beslöt att årsavgiften förblir oförändrat dvs.220:- för medlem och 110:- för vänmedlem.

§10.Mötet beslöt att inte förändra antalet styrelseledamöter, vilket innebär ordförande och 6 ledamöter.

§11.Anita Andersson valdes till ordförande för verksamhetsåret 2018.

§12. Mandaten för ledamöterna Margit Östman, Lars Nilsson och Thore Brandt går ut 2017. Maivi Månsson har sagt upp sig och ett fyllnadsval måste göras på ett år.
Mötet valde efter valberedningens förslag.
Nyval Margareta Öwre Rätz på ett år - 2018
Omval av Margit Östman för mandat perioden- 2018-2019
Omval av Thore Brandt för mandatperioden- 2018-2019                                   Omval av Lars Nilsson för mandatperioden- 2018-2019                                Ledamöterna Margareta Holmgren och Per-Olof Treijner är tidigare valda för perioden 2017-2018.

§13 Som ordinarie revisorer omvaldes Margareta Lindblom och Leif Larsson och som revisorsuppleant för 2018 valdes Ethel Mårtensson.

§14.Mötet antog valberedningens förslag att föreningen vid distriktsstämman representeras av ordförande och att dennes ersättare är vice ordförande.

§15.Beslöts att antalet ledamöter i valberedningen även fortsättningsvis ska vara 3 och att mandattiden för dessa är ett år. En av dessa ska vara sammankallande.

§16.Som ledamöter i valberedningen omvaldes Ulf Östman,Jan Holmgren och Elisabeth Måsèn, Ulf Östman som sammankallande.

§17.Val av särskilda ombud och kommittè. 17,1.Medlemsansvarig utses inom styrelsen.
§17,2.Som reseombud omvaldes Per-Olof Treijner,styrelsen utser ytterligare en reseansvarig, med Per-Olof som sammankallande.
§17,3.Till trafikombud valdes Per-Olof Treijner.
§17,4.Till hemsideansvarig valdes Rolf Philipsson.
§17,5.Till friskvårdsombud valdes Gunilla Martinsson.
§17,6.Till studieombud valdes Anita Andersson.
§17,7.Till Brandskyddsombud valdes Klas Hult.
§17,8.Festkommitens tre ledamöter omvaldes,dvs Elisabeth Måsén,Margareta Holmgren och Thore Brandt, Maggan som sammankallande.

§18.Inga föranmälda frågor hade inkommit.

§19.Thore Ekvall påtalade att kretsen krympte och att vi alla blir äldre,styrelsen tar gärna emot förslag till medlemsvärvning.
§19,1 Han påtalade också det orättvisa i att deltagarna i gymnastiken betalar för sig medan kortspelarna inte gör det.Styrelsen ska undersöka om man kan fördela utgifterna på ett rättvisare sätt.
§19,2 Thomas Stjärnerud påtalade vikten av att vi tänker på de medlemmar som inte kan ta sej till mötena eller som behöver en stund sällskap.
Anita tackade Bo för smidigt genomfört möte,och överlämnade blommor.

Kommande program:
2/3 Trafik och info om distriktet,Göran Wenemark.
6/4 Strängligan Gitarr och sång .
4/5 Bröderna Far och son underhållning och musikquiss

Utfärder:
6/3 KåKå Lomma, lunch och besök på hjälpmedelcentral. Samling vid Församlingshemmet 9.30.
20/3 Yallatrappan Malmö ,restaurang och syatelje för invandrarkvinnor,vi startar med lunch 11.30 möjlighet finns att åka buss från Flyinge.
15/5 Gökotta,tid och plats meddelas senare.

Britt Larsson påminde om Föreläsningföreningens möten.
7/2 Anna Billing Alla hönsen hemma och färska ägg i köket.
21/3 Jättesnabbt årsmöte och därefter Sten Ullerud om Transibiriska järnvägen.
Anita tackade för oss, och kaffet och fromagetårtan ( som var gratis) serverades,därefter spelade Bengt,och vi luftade lungorna med gamla godingar.

Bengt tackades av Anita, också han fick blommor.

Gårdstånga 5/2 2018
Margareta Holmgren sekr. Anita Andersson ordf. Britt Larsson Thomas Stjärnerud justerare.

 

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte SPF Flyingebygden,org.nummer 842000-9451 den 2 febr.2018.

Närvarande:
Anita Andersson, Margit Östman,Thore Brandt, Margareta Öwre Rätz, Lars Nilsson, Margareta Holmgren
Ordf.Anita hälsade välkomna och öppnade mötet.

Konstituering
Vice ordförande:
Margareta Holmgren

Kassör: Margit Östman

Sekreterare: Margareta Holmgren

V.sekreterare: Margareta Öwre Rätz

V.kassör: Thore Brandt

E-postmottagare: Margit Östman

Firmateckning.
Mötet beslutade att ordförande Anita Anderson,420917-9383 och kassör Margit Östman,450905-3320,var för sig, äger rätt att teckna firma för SPF Seniorerna Flyingebygden.

Mötet förklarade paragrafen direkt justerad.
Nästa styrelsemöten: 26 februari, 3 april, 2 maj.

Månadsmöten: 2 mars, 6 april, 4 maj.

Anita tackade och avslutade mötet.
Gårdstånga 5/2 2018
Margareta Holmgren sekreterare Anita Andersson ordförande

 

Förslag till budget för 2018 SPF Seniorerna Flyingebygden

Intäkter

Deltagaravg gympa                               1500

Kaffe vid månadsmöten                         5000

Försäljn 21-lotter                                    3000

Bidrag från Eslövs kommun                 23500

Bidrag för kulturarr, cirklar SV                2500

Parkeringsvakteri                                 25000

Medlemsavgifter föreningen                  5000

Summa                                               65500

Kostnader

Underhålln o subventioner                  15000

Lokalhyror                                           38500

Uppv o gåvor                                        1500

Administrationskostn                            2000

Kurser o konferenser                           4000

Styrelsearvoden                                  4500

Summa                                              65500

 

Länk till min dropbox där ovanstående finns:

Länk till Årsmöteshandlingar

Publicerades: 19 januari 2017 Uppdaterades: 19 januari 2017